Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 DAGITI TAMPOK ITI NAPALABAS A TAWEN

Agyamyamanda iti Watchtower ONLINE A LIBRARIA

Agyamyamanda iti Watchtower ONLINE A LIBRARIA

Idi Hunio 28, 2013, naipakaammo iti jw.org a ti Watchtower ONLINE A LIBRARIA (WOL) ket maluktanen iti 100 a lengguahe. Umasping iti Watchtower Library iti CD-ROM ti panag-research iti WOL. Mausar ti WOL kadagiti gadyet a makalukat iti Internet, kas iti desktop wenno laptop a kompiuter, tablet, wenno smartphone. Kaaduan a reperensia iti libraria ket dagiti publikasion a napetsaan iti tawen 2000 nga agpatpatuloy. Iti adu a lengguahe, karaman met ti Baro a Lubong a Patarus ken Pannakatarus iti Kasuratan. Mausar ti feature a Biroken a pagsapul iti sao, sasao, wenno kombinasion ti sasao, kas iti maar-aramid iti Watchtower Library. Iti online a libraria, mabalinmo  a biroken dagiti teksto wenno impormasion iti maysa a lengguahe ken i-synchronize daytoy iti sabali a lengguahe. Dagitoy ti sumagmamano nga ebkas ti panagyaman iti daytoy nakapatpateg a katulongan iti panagsukimat:

“Agyamanak unay kadakayo gapu iti WOL. Maay-ayatanak idi nakitak daytoy kabbaro a katulongan iti panagadal. Awan ammok iti computer programming wenno Web design, ngem makunak a nakasaysayaat ti kalidad daytoy a katulongan iti panagadal. Talaga nga agminar iti dayta ti panagayatyo kadagiti padayo a tao, panagayatyo kadagiti kakabsat, ken panagayatyo ken Jehova. Ti pannakadisenio ti WOL ipakitana ti pannakaseknanyo. Daytoyen ti kasayaatan a regalo ken ebkas ti ayat ken kinaparabur ti nailangitan nga Amatayo a ni Jehova. Agyamanak unay.”—A., Argentina.

“Kasla diak mamati! Ita a malem, kinitak ti WOL ket Haitian Creole ti maysa kadagiti baro a lengguahe. Diak ipagarup a mapasamak daytoy. Kas madlawyo iti suratko, dandani awan ti maibagak. Bendisionan koma ni Jehova ti amin a panagreggetyo ken itultuloynakayo nga idalan ti nasantuan nga espirituna.”—D.C., United States.