Zacarias 5:1-11

  • Maikanem a sirmata: Ti agtaytayab a lukot a pagbasaan (1-4)

  • Maikapito a sirmata: Ti efa a pagkargaan (5-11)

    • Maysa a babai iti uneg nga agnagan iti Kinadakes (8)

    • Naitayab ti pagkargaan ken naipan idiay Sinar (9-11)

5  Timmangadak manen ket nakakitaak iti agtaytayab a lukot a pagbasaan.  Dinamag ti anghel: “Ania ti makitam?” Insungbatko: “Makitkitak ti maysa nga agtaytayab a lukot a pagbasaan a 20 a kasiko* ti kaatiddogna ken 10 a kasiko ti kaakabana.”  Kinunana kaniak: “Daytoy ti lunod nga agsaksaknap iti intero a daga, gapu ta naisurat iti sango ti pagbasaan a maiparit ti panagtakaw+ ngem saan a madusdusa dagiti agtaktakaw. Naisurat iti likud ti pagbasaan a maiparit ti mangaramid iti ulbod a sapata+ ngem saan a madusdusa dagiti agar-aramid iti kasta.  ‘Siak ti naggapuan dayta a lunod,’ kuna ni Jehova a panguluen dagiti armada, ‘ken sumrekto dayta iti balay ti mannanakaw ken iti balay ti mangus-usar iti naganko nga agsapata iti ulbod; ket agtalinaed dayta iti balay ken pukawenna dayta agraman ti kaykayo ken batbatona.’”  Inasitgannak ti anghel a makisarsarita kaniak ket kinunana: “Pangngaasim ta tumangadka ket kitaem ti rumrummuar.”  Isu nga insaludsodko: “Ania dayta?” Insungbatna: “Dayta ti efa a pagkargaan* a rumrummuar.” Sa intuloyna: “Kasta ti itsurada iti intero a daga.”  Ket nakitak a naingato ti nagtimbukel a buli a kalubna, ken adda babai a nakatugaw iti uneg ti efa.  Kinuna ti anghel: “Daytoy ni Kinadakes.” Kalpasanna, intalmegna ti babai nga agpauneg iti efa a pagkargaan sana insubli met laeng ti buli a kalub dayta.  Timmangadak ket nakakitaak iti dua a babbai a sumungsungad nga agtaytayab a maisursurot iti angin. Adda payakda a kas iti payak ti billit a tikbaboy, ket innala ken intayabda ti efa a pagkargaan. 10  Isu a dinamagko iti anghel a makisarsarita kaniak: “Pangipananda iti efa?” 11  Kinunana: “Idiay daga ti Sinar.*+ Ibangonanda ti babai iti balayna; ket inton malpas, ikabilda sadiay kas maitutop a pagyananna.”

Footnotes

Ti 1 kasiko ket 44.5 cm. Kitaem ti App. B14.
Lit., “ti efa.” Ti matuktukoy ditoy ket pagkargaan wenno basket a pagsukat iti efa. Ti 1 efa ket 22 L. Kitaem ti App. B14.
Kayatna a sawen, ti Babilonia.