Nehemias 7:1-73

  • Dagiti ruangan ti siudad ken dagiti guardia (1-4)

  • Listaan dagiti nagsubli manipud Babilonia (5-69)

    • Dagiti agserserbi iti templo (46-56)

    • Annak dagiti adipen ni Solomon (57-60)

  • Dagiti kontribusion para iti trabaho (70-73)

7  Idi nalpasen ti pader,+ inkabilko dagiti ruanganna,+ ken nangdutokak kadagiti Levita,+ kumakanta,+ ken parabantay iti ruangan.+  Ni Hanani+ a kabsatko ken ni Hananias a panguluen iti Torre+ ti inkabilko nga agaywan iti Jerusalem. Ni Hananias ket managbuteng iti pudno a Dios+ ken awan kapadana no iti kinamapagtalkan.  Kinunak kadakuada: “Sa la maluktan dagiti ruangan ti Jerusalem no nangaton ti init. Bayat nga agbambantay dagiti guardia iti rabii, masapul nga iserra ken itrangkada dagiti ruangan. Mangalakayo met kadagiti agnanaed iti Jerusalem nga agguardia iti lugar a pilienyo ken iti dadduma nga agguardia iti sango ti balayda.”  Dakkel ken nalawa ti siudad ngem manmano dagiti agnanaed,+ ken saan pay a natarimaan dagiti balbalay.  Ngem tinignaynak ti Diosko a mangummong kadagiti natan-ok, opisial, ken umili tapno mairehistroda sigun iti pamilia a nagtaudanda.+ Kalpasanna, nasarakak ti listaan dagiti immun-una a nagsubli, ket kastoy ti linaonna:  Dagitoy ti agnanaed iti probinsia* a kaputotan dagiti innala+ idi ni Nabucodonosor+ nga ari ti Babilonia a nagsubli iti bukodda a siudad idiay Jerusalem ken Juda,+  a kimmuyog kada Zerubabel,+ Jesua,+ Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardokeo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, ken Baanah. Daytoy ti bilang dagiti lallaki nga Israelita:+  annak ni Paros, 2,172;  annak ni Sefatias, 372; 10  annak ni Arah,+ 652; 11  annak ni Pahat-moab,+ a kaputotan da Jesua ken Joab,+ 2,818; 12  annak ni Elam,+ 1,254; 13  annak ni Zattu, 845; 14  annak ni Zaccai, 760; 15  annak ni Binnui, 648; 16  annak ni Bebai, 628; 17  annak ni Azgad, 2,322; 18  annak ni Adonikam, 667; 19  annak ni Bigvai, 2,067; 20  annak ni Adin, 655; 21  annak ni Ater, a kaputotan ni Ezekias, 98; 22  annak ni Hasum, 328; 23  annak ni Bezai, 324; 24  annak ni Harif, 112; 25  annak ni Gibeon,+ 95; 26  lallaki iti Betlehem ken Netofa, 188; 27  lallaki iti Anatot,+ 128; 28  lallaki iti Bet-azmavet, 42; 29  lallaki iti Kiriat-jearim,+ Kefira, ken Beerot,+ 743; 30  lallaki iti Rama ken Geba,+ 621; 31  lallaki iti Mikmas,+ 122; 32  lallaki iti Bethel+ ken Ai,+ 123; 33  lallaki iti sabali pay a Nebo, 52; 34  annak ti sabali pay nga Elam, 1,254; 35  annak ni Harim, 320; 36  lallaki iti Jerico, 345; 37  annak da Lod, Hadid ken Ono,+ 721; 38  lallaki iti Senaa, 3,930. 39  Dagiti papadi:+ annak ni Jedaias, a kaputotan ni Jesua, 973; 40  annak ni Immer, 1,052; 41  annak ni Pasur,+ 1,247; 42  annak ni Harim,+ 1,017. 43  Dagiti Levita:+ annak ni Jesua, iti pamilia ni Kadmiel,+ a kaputotan ni Hodeva, 74. 44  Dagiti kumakanta:+ annak ni Asaf,+ 148. 45  Dagiti parabantay iti ruangan:+ annak ni Salum, annak ni Ater, annak ni Talmon, annak ni Akub,+ annak ni Hatita, annak ni Sobai, 138. 46  Dagiti agserserbi iti templo:*+ annak ni Ziha, annak ni Hasufa, annak ni Tabaot, 47  annak ni Keros, annak ni Sia, annak ni Padon, 48  annak ni Lebana, annak ni Hagaba, annak ni Salmai, 49  annak ni Hanan, annak ni Giddel, annak ni Gahar, 50  annak ni Reaias, annak ni Rezin, annak ni Nekoda, 51  annak ni Gazzam, annak ni Uza, annak ni Pasea, 52  annak ni Besai, annak ni Meunim, annak ni Nefusesim, 53  annak ni Bakbuk, annak ni Hakufa, annak ni Harhur, 54  annak ni Bazlit, annak ni Mehida, annak ni Harsa, 55  annak ni Barkos, annak ni Sisera, annak ni Tema, 56  annak ni Nezias, ken annak ni Hatifa. 57  Annak dagiti adipen ni Solomon:+ annak ni Sotai, annak ni Soferet, annak ni Perida, 58  annak ni Jaala, annak ni Darkon, annak ni Giddel, 59  annak ni Sefatias, annak ni Hattil, annak ni Pokeret-hazebaim, annak ni Amon. 60  Amin nga agserserbi iti templo*+ ken annak dagiti adipen ni Solomon ket 392. 61  Dagitoy ti naggapu idiay Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Addon, ken Immer, ngem saanda a napaneknekan ti kapuonanda, no Israelitada wenno saan:+ 62  annak ni Delaias, annak ni Tobias, annak ni Nekoda, 642. 63  Ken dagiti papadi: annak ni Habaias, annak ni Hakoz,+ annak ni Barzillai, a nangasawa iti maysa kadagiti babbalasang ni Barzillai+ a Gileadita ket naipasurot kenkuana ti nagan ni katuganganna. 64  Dagitoy ti nangbirok iti kapuonanda iti listaan ngem awan ti nasarakanda, isu a saandan a kualipikado nga agserbi kas papadi.*+ 65  Kuna ti gobernador*+ a masapul a saanda a mangan kadagiti nasantuan a taraon+ agingga nga adda padi nga agkonsulta iti Urim ken Tummim.+ 66  Ti bilang ti amin a nagsubli ket 42,360,+ 67  saan pay a karaman ti 7,337 nga adipenda a lallaki ken babbai+ ken ti 245 a kumakanta a lallaki ken babbai.+ 68  Addaanda iti 736 a kabalio, 245 a mulo, 69  435 a kamelio, ken 6,720 nga asno. 70  Nangted ti dadduma nga ulo dagiti pamilia iti kontribusion para iti trabaho.+ Nangted ti gobernador* iti pondo a 1,000 a balitok a drakma,* 50 a malukong, ken 530 a nagayad a bado dagiti papadi.+ 71  Dadduma met nga ulo dagiti pamilia ti nangted iti pondo a 20,000 a balitok a drakma ken 2,200 a pirak a mina.* 72  Nangted met dagiti umili iti 20,000 a sinsilio a balitok, 2,000 a sinsilio a pirak, ken 67 a nagayad a bado dagiti papadi. 73  Dagiti papadi, Levita, parabantay iti ruangan, kumakanta,+ dadduma nga umili, agserserbi iti templo,* ken ti amin a dadduma pay iti Israel* ket nagnaed kadagiti siudadda.+ Iti maikapito a bulan,+ agnanaeden dagiti Israelita kadagiti siudadda.+

Footnotes

Wenno “masakupan a distrito.”
Wenno “Netineo.” Lit., “dagidiay naipaay.”
Wenno “Netineo.” Lit., “dagidiay naipaay.”
Wenno “saandan a makapagserbi kas papadi gapu ta narugitda.”
Wenno “Tirsata,” awag dagiti Persiano iti gobernador ti probinsia.
Wenno “Tirsata,” awag dagiti Persiano iti gobernador ti probinsia.
Gagangay a katupag ti balitok a darik ti Persia nga agdagsen iti 8.4 g. Saan a ti drakma iti Griego a Kasuratan. Kitaem ti App. B14.
Ti 1 mina iti Hebreo a Kasuratan ket 570 g. Kitaem ti App. B14.
Wenno “Netineo.” Lit., “dagidiay naipaay.”
Lit., “ti intero nga Israel.”