Surat Kadagiti Hebreo 9:1-28

  • Sagrado a panagserbi iti santuario ditoy daga (1-10)

  • Sumrek ni Kristo idiay langit nga awitna ti darana (11-28)

    • Mangibabaet iti baro a tulag (15)

9  Ti immuna a tulag ket addaan idi kadagiti paglintegan para iti sagrado a panagserbi ket ditoy daga ti nasantuan a dissona.+  Naaramid ti umuna a paset ti tolda, a maawagan iti Nasantuan a Disso,+ nga ayan ti kandelero+ ken ti lamisaan ken dagiti daton a tinapay.*+  Ngem iti likud ti maikadua a kortina+ ket isu ti paset ti tolda a maawagan iti Kasasantuan.+  Adda ditoy ti balitok a paginsiensuan+ ken ti lakasa ti tulag+ a nakalupkopan iti balitok.+ Naikabil iti uneg ti lakasa ti pagkargaan a balitok a nakaidulinan ti manna,+ ti nagsabong a sarukod ni Aaron,+ ken dagiti tapi+ ti tulag;  ken iti rabawna, adda dagiti nadayag a kerubin a manglinong iti pakikappia a kalub.*+ Ngem saan nga ita ti tiempo a detalyado a maibaga kadakayo dagitoy a banag.  Kalpasan a naaramid dagitoy a banag, inaldaw a sumrek dagiti padi iti umuna a paset ti tolda tapno aramidenda dagiti sagrado a panagserbi;+  ngem maminsan iti makatawen a sumrek ti nangato a padi nga is-isuna iti maikadua a paset ti tolda,+ ken masapul a mangitugot iti dara+ nga idatonna para iti pannakapakawan dagiti basolna+ ken dagiti saan nga inggagara a basol dagiti tattao.+  Isu nga inlawlawag ti nasantuan nga espiritu a ti dalan nga agturong iti nasantuan a disso ket saan pay a naipakita bayat nga adda pay laeng ti umuna a tolda.+  Daytoy a tolda ket panangiladawan iti agdama a tiempo.+ Maibatay iti daytoy nga urnos, maidaton dagiti sagut ken daton.+ Ngem saan a kabaelan dagita a pagbalinen a perpekto ti konsiensia ti tao a mangar-aramid iti sagrado a panagserbi.+ 10  Maipapan laeng dagita kadagiti makan ken mainum ken nadumaduma a seremonia ti panagdalus.*+ Dagita ti paglintegan mainaig iti bagi+ ken naipatungpal agingga iti umiso a tiempo a pannakailinteg dagiti bambanag. 11  Ngem idi immay ni Kristo kas nangato a padi tapno mangyeg kadagiti nasayaat a bambanag a mapaspasamaken, simrek iti napatpateg ken mas perpekto a tolda a saan nga inaramid dagiti ima, kayatna a sawen, saan a ditoy daga. 12  Simrek iti nasantuan a disso ngem saan a dara dagiti kalding ken urbon a kalakian a baka ti intugotna no di ket ti mismo a darana.+ Namimpinsan nga inaramidna dayta, ket naipaayna ti agnanayon a pannakaisalakantayo.*+ 13  Ta no dagiti naiwarsi a dara dagiti kalding ken kalakian a baka+ ken dagiti dapo ti maysa a kabaian a baka* ket madalusanda ti lasag dagiti narugitan,+ 14  saan aya a lallalo pay ti dara ti Kristo,+ a babaen ti agnanayon nga espiritu, indatonna iti Dios ti bagina nga awan pagkuranganna, a mangdalus iti konsiensiatayo kadagiti awan serserbina* nga aramid+ tapno makaipaaytayo iti sagrado a panagserbi iti sibibiag a Dios?+ 15  Dayta ti rason nga isu ti mangibabaet iti maysa a baro a tulag.+ Nagbalin a kasta tapno dagidiay naayaban maawatda ti kari nga agnanayon a tawid.+ Nagbalin a posible amin dagitoy gapu iti ipapatayna, a babaen iti dayta, nasubbotda+ manipud kadagiti basolda iti immun-una a tulag. 16  Ta no adda pannakitulag iti Dios, masapul a matay ti tao a mangibabaet iti dayta. 17  Agbalin a legal ti tulag no matay ti mangibabaet ta awan ti bileg dayta bayat a sibibiag ti tao a mangibabaet. 18  Isu a ti immuna a tulag ket saan met a nairugi a naipatungpal no awan ti naibukbok a dara. 19  Ta idi naibagan ni Moises kadagiti tattao ti amin a bilin manipud iti Linteg, nangala iti dara dagiti urbon a kalakian a baka ken dara dagiti kalding sana linaokan iti danum. Nangusar iti nalabaga a lupot a delana a naigalut iti hisopo a pinangwarsina iti libro* ken iti amin a tattao, 20  ket imbagana: “Daytoy ti dara ti tulag nga imbilin ti Dios nga itultuloyyo nga aramiden.”+ 21  Ti tolda ken ti amin nga alikamen a maus-usar iti nasantuan a panagserbi* ket winarsianna met iti dara.+ 22  Wen, sigun iti Linteg, dandani amin a banag ket dalusan ti dara,+ ken no awan ti maibukbok a dara, saan a mapakawan ti basol.+ 23  Gapuna, dagiti mangiladawan+ kadagiti bambanag idiay langit ket masapul a madalusan babaen ti dara dagiti daton nga animal.+ Ngem dagiti nailangitan a bambanag ket agkasapulan kadagiti daton a nasaysayaat nga amang ngem kadagiti animal. 24  Ta saan a simrek ni Kristo iti nasantuan a disso nga inaramid dagiti ima,+ a kapada ti agpaypayso,+ no di ket simrek idiay langit,+ tapno agparangen iti sanguanan* ti Dios para kadatayo.+ 25  Saanna nga inaramid daytoy tapno masansan nga idatonna ti bagina, a kas iti tinawen+ nga iseserrek ti nangato a padi iti nasantuan a disso a mangitugot iti saanna a dara. 26  Ta no kasta, masapul a masansan nga agrigat manipud panangrugi ti sangatauan. Ngem naminsan laengen a nagparang iti panungpalan dagiti sistema ti bambanag* tapno ikkatenna ti basol babaen ti panangidatonna iti bagina.+ 27  No kasano a maminsan laeng a matay ti tunggal tao sa maukom, 28  naminsan laeng met a naidaton ti Kristo tapno awitenna dagiti basol ti adu a tattao;+ ket iti maikadua a panagparangna, saan nga umay tapno ikkatenna ti basol, ket makitanto dagidiay sipapasnek a mangin-inanama kenkuana para iti pannakaisalakanda.+

Footnotes

Wenno “pamarang a tinapay.”
Wenno “siled a pakaabbongan dagiti basol.”
Lit., “nadumaduma a bautismo.”
Lit., “pannakasubbottayo.”
Wenno “nga urbon a baka.”
Lit., “natay.”
Wenno “lukot.”
Wenno “panagserbi iti publiko.”
Lit., “sango ti rupa.”
Wenno “dagiti panawen.” Kitaem ti Glosario.