Surat Kadagiti Hebreo 11:1-40

  • Kaipapanan ti pammati (1, 2)

  • Dagiti ulidan iti pammati (3-40)

    • Imposible a maparagsak ti Dios no awan ti pammati (6)

11  Ti pammati ket panagtalek a sigurado a mapasamak ti namnamaen.+ Dayta ket nalawag a pammaneknek* a dagiti saan a makita ket talaga nga adda.  Gapu ta kasta ti pammati dagiti nagkauna a tattao,* impakita ti Dios a naragsakan kadakuada.  Gapu iti pammati, maawatantayo a dagiti sistema ti bambanag* ket nayurnos babaen ti sao ti Dios, tapno ti makita ket maadda manipud kadagiti banag a di makita.  Gapu iti pammati, nagdaton ni Abel iti Dios iti daton a napatpateg ngem iti daton ni Cain,+ ket babaen dayta a pammati, napaneknekan a nalinteg, ta ti sagutna ket inawat ti Dios*+ ken uray natay, agsasao pay laeng+ babaen ti pammatina.  Gapu iti pammati, nayalis ni Enoc+ tapno saan nga agsagaba iti ipapatayna, ket saanen a nasarakan ta inyalis ti Dios;+ ta sakbay a nayalis, napaneknekan a naan-anay a naparagsakna ti Dios.  Kanayonanna, imposible a naan-anay a maparagsak ti Dios no awan ti pammati. Ta ti asinoman nga umasideg iti Dios ket masapul a patienna nga adda Dios ken isu ti manggunggona kadagidiay napasnek a mangsapsapul kenkuana.+  Gapu iti pammati, impakita ni Noe+ ti panagbutengna iti Dios ken nangibangon iti daong+ a pakaisalakanan ti pamiliana kalpasan a naawatna ti pakdaar ti Dios maipapan kadagiti banag a saan pay a nakita.+ Babaen dayta a pammati, impakitana a maikari a madusa ti lubong,+ ket naideklara a nalinteg kas resulta ti pammatina.  Gapu iti pammati, nagtulnog ni Abraham+ idi naibaon a mapan iti lugar a tawidennanto; napan uray dina ammo ti papananna.+  Gapu iti pammati, nagyan kas ganggannaet iti naikari a daga.+ Nagyan kadagiti tolda+ a kaduana da Isaac ken Jacob​—ti kakaduana nga agtawid iti isu met laeng a kari.+ 10  Ta ur-urayenna idi ti siudad nga addaan kadagiti agpaypayso a pundasion, a ti nangdisenio* ken nangibangon ket ti Dios.+ 11  Gapu met iti pammati, ni Sara ket nagsikog* uray baketen,+ ta imbilangna a matalek* Daydiay nagkari. 12  Isu a manipud iti maysa a tao nga arigna natayen,+ nayanak dagiti annak+ a kas kaadu dagiti bituen iti langit ken di mabilang a kas kadagiti darat iti igid ti baybay.+ 13  Aminda ket natay nga addaan pammati, nupay saanda a nagun-odan ti kaitungpalan dagiti kari.+ Ngem nakitada dagita iti adayo+ ken inawatda ken impakaammoda iti publiko nga estrangheroda ken temporarioda a residente iti daga. 14  Ta dagidiay mangibaga iti kasta a bambanag ipakpakitada a napasnekda a mangsapsapul iti bukodda a pagyanan. 15  Ngem no kanayon a pinampanunotda ti naggapuanda a lugar,+ adda koma gundawayda nga agsubli. 16  Ngem ita, il-iliwenda ti nasaysayaat a lugar, kayatna a sawen, ti maysa a lugar a mainaig iti langit. Isu a saan ida nga ibain ti Dios, nga inawaganda a Diosda,+ ta nangisagana iti siudad para kadakuada.+ 17  Gapu iti pammati, idi nasubok ni Abraham,+ kasla naidatonnan ni Isaac. Nakaragragsak daytoy a tao nga immawat kadagiti kari ken nakasagana a mangidaton iti bugbugtong nga anakna+ 18  uray no naibaga kenkuana: “Agtaudto ken Isaac ti maawagan a kaputotam.”*+ 19  Ngem ammona a kabaelan ti Dios a pagungaren ni Isaac, ket naisubli kenkuana ti anakna ket nagserbi dayta kas ilustrasion.+ 20  Gapu met iti pammati, binendisionan ni Isaac da Jacob+ ken Esau+ maipapan iti bambanag a mapasamak. 21  Gapu iti pammati, idi dandanin matay ni Jacob,+ binendisionanna dagiti annak ni Jose,+ ken nagdaydayaw iti Dios bayat a nakaiggem iti sarukodna.+ 22  Gapu iti pammati, idi dandanin matay ni Jose, naibagana ti maipapan iti ipapanaw dagiti Israelita, ken nangted kadagiti instruksion* maipapan kadagiti tulangna.*+ 23  Gapu iti pammati, ni Moises ket inlemmeng dagiti nagannakna iti tallo a bulan kalpasan a nayanak+ ta nakitada a naguapo+ ken saanda a nagbuteng iti bilin ti ari.+ 24  Gapu iti pammati, idi dimmakkelen ni Moises,+ saanna a kinayat ti maawagan iti anak ti balasang ni Faraon.+ 25  Pinilina ti mamaltrato a kadua ti ili ti Dios imbes a temporario nga agragsak iti basol. 26  Imbilangna ngamin ti pannakaumsi ti Kristo kas kinabaknang a dakdakkel ngem iti kinabaknang ti Egipto, ta sipapasnek idi a mangnamnama iti pannakaited ti gunggona. 27  Gapu iti pammati,+ pinanawanna ti Egipto, a saan a nagbuteng iti unget ti ari,+ ta nagtultuloy a natibker a kasla kitkitaenna daydiay Maysa a di makita.+ 28  Gapu iti pammati, sinelebraranna ti Paskua ken ti pannakaiwarsi ti dara, tapno dagiti inauna nga annakda ket saan a papatayen* ti mangdadael.+ 29  Gapu iti pammati, binallasiwda ti Nalabaga a Baybay a kasla namaga a daga,+ ngem idi ballasiwen dagiti Egipcio, linemmes ida ti baybay.+ 30  Gapu iti pammati, narba ti pader ti Jerico kalpasan ti pito nga aldaw a panagmartsa dagiti tattao iti aglawlawna.+ 31  Gapu iti pammati, ti balangkantis a ni Rahab ket saan a nairaman idi nadadael dagiti nasukir, ta nasayaat ti panangpasangbayna kadagiti espia.+ 32  Ken ania pay ti ibagak? Ta kurang ti oras no ituloyko pay nga iyestoria ti maipapan kada Gideon,+ Barak,+ Samson,+ Jefte,+ David,+ agraman ni Samuel+ ken ti dadduma a propeta. 33  Gapu iti pammati, inabakda dagiti pagarian,+ impakatda ti kinalinteg, inawatda dagiti kari,+ inapputda ti ngiwat dagiti leon,+ 34  iniddepda ti gumilgil-ayab nga apuy,+ nalisianda ti tadem ti espada,+ pimmigsada nupay nakapuyda,+ timmuredda a makigubat,+ inabakda dagiti rimmaut nga armada.+ 35  Sinabat dagiti babbai dagiti napagungar a minatayda.+ Ngem naparparigat ti dadduma a lallaki ta dida kinayat ti mawayawayaan babaen ti aniaman a pangsubbot, tapno magun-odanda ti nasaysayaat a panagungar. 36  Wen, nasubok ti pammati ti dadduma babaen ti pannakauy-uyaw ken pannakasapsaplit, ken nakarkaro pay, babaen ti pannakakawar+ ken pannakaibalud.+ 37  Nauborda,+ nasubokda, naragadida,* napapatayda iti espada,+ ken nagbadoda kadagiti lalat ti karnero ken kalding.+ Kurang idi dagiti kasapulanda, naparparigatda,+ namalmaltratoda;+ 38  ken saan a maikari ti lubong kadagiti kas kadakuada. Naggigianda kadagiti desierto, bambantay, kueba,+ ken abut iti daga. 39  Ngem aminda dida naawat ti kaitungpalan ti kari, nupay nasayaat ti damag maipapan kadakuada gapu iti pammatida, 40  ta adda nasaksakbay a nakita ti Dios a nasaysayaat para kadatayo,+ tapno saanda a mapagbalin a perpekto nga umun-una ngem datayo.

Footnotes

Wenno “makakombinsir nga ebidensia.”
Wenno “dagiti kapuonantayo.”
Wenno “dagiti panawen.” Kitaem ti Glosario.
Wenno “inakseptar ti Dios kas pammaneknek.”
Wenno “arkitekto.”
Wenno “immawat iti pannakabalin nga agsikog.”
Wenno “mapagtalkan.”
Lit., “bin-im.”
Wenno “bilin.”
Wenno “iti pannakaipumponna.”
Lit., “sagiden.”
Wenno “naguduada babaen ti ragadi.”