Surat Kadagiti Hebreo 1:1-14

  • Agsao ti Dios babaen ti Anakna (1-4)

  • Natantan-ok ti Anak ngem kadagiti anghel (5-14)

1  Idi un-unana, iti adu a gundaway ken adu a pamay-an, nakisarita ti Dios kadagidi ammatayo babaen kadagiti propeta.+  Iti pagpatinggaan dagitoy nga aldaw, nakisarita kadatayo babaen ti maysa nga Anak,+ a dinutokanna nga agtawid iti amin a banag,+ ken babaen kenkuana, inaramidna dagiti sistema ti bambanag.*+  Isu ti mangyanninaw iti dayag ti Dios+ ken ti eksakto a ladawan ti personalidadna,*+ ket tagtaginayonenna ti amin a banag babaen ti nabileg a saona. Ket kalpasan a dinalusannatayo kadagiti basoltayo,+ nagtugaw iti makannawan ti Kangatuan idiay langit.+  Isu a nagbalin a nangatngato ngem kadagiti anghel,+ ta tinawidna ti maysa a nagan a natantan-ok ngem kadakuada.+  Kas pagarigan, asino kadagiti anghel ti nangibagaan ti Dios: “Sika ti anakko, nagbalinak nga amam ita nga aldaw”?+ Sana innayon: “Agbalinakto nga amana, ket agbalinto nga anakko”?+  Ngem inton iyegna manen ti Inaunana+ ditoy daga, kunana: “Agruknoy* koma kenkuana ti amin nga anghel ti Dios.”  Imbagana pay maipapan kadagiti anghel: “Dagiti anghelmo ket pagbalinem nga espiritu. Dagiti ministrom*+ ket pagbalinem a gil-ayab ti apuy.”+  Ngem kinunana maipapan iti Anak: “Ti Dios ti tronom+ iti agnanayon nga awan inggana. Ti setro ti Pagariam ket isu ti setro ti kinalinteg.*  Inayatmo ti kinalinteg, ket ginuram ti kinakillo. Isu a ti Dios a Diosmo binukbokanna ti ulom+ iti lana a namagbalin kenka a naragragsak ngem kadagiti kakaduam.”+ 10  Ken: “Idi un-unana, insaadmo dagiti pundasion ti daga, ken dagiti imam ti nangaramid iti langit. 11  Mapukawdanto, ngem agnanayonto nga addaka; madadaeldanto amin a kas iti bado. 12  Kupinemto ida a kas iti atiddog a lupot, ket masukatandanto a kas iti bado. Ngem saanka nga agbalbaliw ken dinto pulos agpatingga dagiti tawenmo.”+ 13  Ngem asino kadagiti anghel ti nangibagaanna: “Agtugawka iti makannawanko agingga nga ikabilko dagiti kabusormo a pagbatayan dagiti sakam”?+ 14  Saan aya nga espirituda amin para iti nasantuan a panagserbi,*+ a naibaon tapno agserbida kadagidiay agtawid iti pannakaisalakan?

Footnotes

Wenno “dagiti panawen.” Kitaem ti Glosario.
Wenno “mismo a kinaisuna.”
Wenno “Agdumog.”
Wenno “publiko nga adipenmo.”
Wenno “kinahustisia.”
Wenno “panagserbi iti publiko.”