Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Libro a Haggeo

Kapitulo

1 2

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Panangtubngar gapu iti saan a pannakaibangon manen ti templo (1-11)

   • ‘Tiempo kadi ti panagyan kadagiti balay a napintas dagiti didingna?’ (4)

   • “Panunotenyo dagiti ar-aramidenyo” (5)

   • Adu ti maimula ngem bassit ti maapit (6)

  • Ipangag dagiti tattao ti imbaga ni Jehova (12-15)

 • 2

  • Ti maikadua a templo ket mapno iti dayag (1-9)

   • Magunggonto ti amin a nasion (7)

   • Sumrekto dagiti napateg a bambanag dagiti nasion (7)

  • Mangyeg kadagiti bendision ti pannakaibangon manen ti templo (10-19)

   • Ti kinasanto ket saan a mayakar (10-14)

  • Mensahe ken Zerubabel (20-23)

   • “Pagbalinenka a kas iti pangselio a singsing” (23)