Kadagiti Taga-Galacia 1:1-24

  • Kablaaw (1-5)

  • Awan ti sabali a naimbag a damag (6-9)

  • Naggapu iti Dios ti naimbag a damag nga inkasaba ni Pablo (10-12)

  • Pannakakomberte ni Pablo ken dagiti immuna nga inaramidna (13-24)

1  Siak ni apostol Pablo. Awan ti tao a nangdutok kaniak nga agbalin nga apostol no di ket ni Jesu-Kristo+ ken ti Dios nga Amatayo,+ a nangpagungar kenkuana.  Siak, agraman ti amin a kakabsat a kaduak, nagsuratak kadagiti kongregasion dita Galacia:  Adda koma kadakayo ti nagpaiduma a kinaimbag ken talna manipud iti Dios nga Amatayo ken ni Apo Jesu-Kristo.  Insakripisiona ti biagna tapno mapunas dagiti basoltayo+ ket maisalakannatayo iti agdama a dakes a sistema ti bambanag*+ maitunos iti pagayatan ti Dios ken Amatayo,+  a pakaitedan ti dayag iti agnanayon nga awan inggana. Amen.  Nasdaawak ta nagpartak ti itatallikudyo* iti Daydiay nangayab kadakayo babaen ti nagpaiduma a kinaimbag ni Kristo tapno surotenyo ti sabali a kita ti naimbag a damag.+  Saan a gapu ta adda sabali a naimbag a damag; no di ket adda dagiti mangal-allilaw kadakayo+ ken kayatda a libegen ti naimbag a damag maipapan iti Kristo.  Ngem no adda man kadakami wenno adda anghel idiay langit a mangipakaammo iti naimbag a damag a naiduma iti naimbag a damag nga impakaammomi kadakayo, mailunod koma.  Kas iti imbagami idin, ibagak manen: Mailunod koma ti asinoman a mangipakaammo kadakayo iti naimbag a damag a naiduma iti inawatyo. 10  Kinaagpaysuanna, ti kadi pabor ti tattao ti ikagkagumaak a gun-oden wenno ti pabor ti Dios? Wenno tattao kadi ti ikagkagumaak a paragsaken? No tattao latta ti parparagsakek, saanak nga agbalin nga adipen ni Kristo. 11  Ta kayatko a maammuanyo, kakabsat, a saan a tao ti naggapuan ti naimbag a damag nga impakaammok kadakayo;+ 12  ta saan a tao ti nangted kaniak, wenno saan met a tao ti nangisuro kaniak, no di ket impalgak ni Jesu-Kristo. 13  Ammok a nadamagyon ti kababalinko idi miembroak pay laeng iti Judaismo.+ Nakaro* idi ti panangidadanesko iti kongregasion ti Dios tapno madadael dayta.+ 14  Mas aktiboak met idi a miembro ti Judaismo ngem iti adu a kailiak a kaedadko, ta adayo a naregregtaak a mangsurot kadagiti tradision dagidi ammak.+ 15  Ngem idi a ti Dios, a nangipalubos a mayanakak ken nangayab kaniak babaen ti nagpaiduma a kinaimbagna,+ ket naragsakan 16  a nangipalgak iti Anakna babaen kaniak tapno maipakaammok kadagiti nasion ti naimbag a damag maipapan kenkuana,+ saanak a dagus a nagkonsulta iti asinoman a tao.* 17  Saanak met a napan idiay Jerusalem tapno agpabalakad kadagiti apostol nga immun-una ngem siak. Napanak ketdi idiay Arabia, sa nagsubliak idiay Damasco.+ 18  Kalpasan ti tallo a tawen, napanak idiay Jerusalem+ tapno sarungkarak ni Cefas.*+ Nakipagyanak kenkuana iti 15 nga aldaw. 19  Ngem ni laeng Santiago+ a kabsat ti Apo ti nakitak kadagiti dadduma pay nga apostol. 20  No maipapan kadagiti isursuratko kadakayo, ipasiguradok iti sanguanan ti Dios a diak agul-ulbod. 21  Kalpasan dayta, napanak kadagiti rehion ti Siria ken Cilicia.+ 22  Ngem saandak pay idi a nakitkita dagiti kongregasion ni Kristo idiay Judea. 23  Kastoy laeng ti nangnangngegda: “Daydiay mangidaddadanes kadatayo+ idi ket ikaskasabana itan ti naimbag a damag maipapan iti pammati a kayatna idi a dadaelen.”+ 24  Indaydayawda ngarud ti Dios gapu kaniak.

Footnotes

Wenno “dakes a panawen.” Kitaem ti Glosario.
Wenno “nakaparpardas ti pannakaipanawyo.”
Lit., “Agingga iti punto a panaglablabes.”
Lit., “addaan lasag ken dara.”
Naawagan met iti Pedro.