Ezekiel 8:1-18

  • Naipan ni Ezekiel idiay Jerusalem babaen ti sirmata (1-4)

  • Makarimon a bambanag a nakita iti templo (5-18)

    • Babbai a mangsangsangit ken Tammuz (14)

    • Lallaki nga agdaydayaw iti init (16)

8  Iti maikanem a tawen, iti maikalima nga aldaw ti maikanem a bulan, bayat nga agtugtugawak iti balayko ken nakatugaw iti sanguanak dagiti panglakayen ti Juda, nagtignay kaniak ti pannakabalin* ti Kangatuan* nga Apo Jehova.  Bayat a kumitkitaak, adda nakitak a kasla apuy ti langana; adda apuy iti baba ti siketna.+ Manipud siket nga agpangato, naraniag ti langana a kas karaniag ti nasileng a metal.*+  Kalpasanna, inyunnatna ti pannakaimana ket innalanak babaen kadagiti buokko, sa inawitnak ti maysa nga espiritu iti nagbaetan ti daga ken langit ket impannak idiay Jerusalem babaen kadagiti sirmata manipud iti Dios, iti pagserkan ti makin-uneg a ruangan+ a sumango iti amianan, nga ayan ti pagdaydayawanda a simbolo* ti imon a mangpaimon iti Dios.+  Adda sadiay ti dayag ti Dios ti Israel,+ kas iti langa a nakitak iti tanap.+  Imbagana kaniak: “Anak ti tao, pangngaasim ta kumitaka iti amianan.” Isu a kimmitaak iti amianan ket adda sadiay daytoy a simbolo* ti imon iti pagserkan, iti amianan ti ruangan ti altar.  Kinunana kaniak: “Anak ti tao, makitam kadi dagiti nakadakdakes ken makarimon nga ar-aramiden ditoy ti sangakabbalayan ti Israel,+ a pakatignayak a mangpanaw iti santuariok?+ Ngem nakarkaronto pay ti makitam a makarimon a banag.”  Kalpasanna, impannak iti pagserkan ti paraangan, ket idi kimmitaak, adda nakitak nga abut iti pader.  Imbagana kaniak: “Anak ti tao, pangngaasim ta padakkelem ti abut ti pader.” Isu a pinadakkelko ti abut ti pader, ket nakakitaak iti pagserkan.  Imbagana kaniak: “Sumrekka ket kitaem ti dakes ken makarimon nga ar-aramidenda ditoy.” 10  Simrekak ket kimmitaak, ket nakitak ti amin a kita ti ladawan dagiti agkarkarayam a parsua ken narugit nga animal+ ken amin a makarimon nga idolo* dagiti Israelita;+ naikitikitda iti intero a pader. 11  Nakatakder iti sanguanan dagita ti 70 kadagiti panglakayen ti sangakabbalayan ti Israel, agraman ni Jaazanias nga anak ni Safan.+ Nakaiggemda amin iti paginsiensuan, ket agpangpangato ti nabanglo nga asuk ti insienso.+ 12  Imbagana kaniak: “Anak ti tao, makitkitam kadi ti ar-aramiden dagiti panglakayen ti sangakabbalayan ti Israel iti sipnget, kadagiti makin-uneg a siled a nakaikabilan dagiti idoloda? Ta ibagbagada, ‘Saannatayo a makitkita ni Jehova. Pinanawanen ni Jehova ti daga.’”+ 13  Imbagana pay kaniak: “Nakarkaronto pay dagiti makitam a makarimon a banag nga ar-aramidenda.” 14  Gapuna, impannak iti pagserkan ti makin-amianan a ruangan ti balay ni Jehova, ket nakakitaak sadiay iti babbai a nakatugaw ken mangsangsangit iti dios a ni Tammuz. 15  Intuloyna a kinuna kaniak: “Makitkitam kadi daytoy, anak ti tao? Nakarkaronto pay ngem kadagitoy ti makitam a makarimon a banag.”+ 16  Gapuna, impannak iti makin-uneg a paraangan ti balay ni Jehova.+ Iti pagserkan ti templo ni Jehova, iti nagbaetan ti beranda ken ti altar, adda agarup 25 a lallaki a nakatallikud iti templo ni Jehova ket nakasangoda iti daya; agdaydayawda iti init iti daya.+ 17  Imbagana kaniak: “Anak ti tao, makitkitam kadi daytoy? Tagtagilag-anen kadi ti sangakabbalayan ti Juda ti panangaramid kadagitoy a makarimon a banag, a pinunnoda ti daga iti kinaranggas+ ken kanayon a pagpungtotendak? Dugdugsolenda ti agongko iti sanga.* 18  Isu nga agtignayakto gapu iti pungtotko. Saanakto a maasian kadakuada; saanakto a mangngaasi.+ Uray no pigsaanda ti umawag kaniak, saankonto a denggen ida.”+

Footnotes

Lit., “ima.”
Wenno “Soberano.”
Wenno “elektrum.” Napaglaok a balitok ken pirak.
Wenno “nga imahen.”
Wenno “nga imahen.”
Ti naaramat a Hebreo a sao ket mabalin a mainaig iti sao a naipatarus a “takki” ken nausar kas pangumsi.
Nalabit sanga a nausar iti panagdaydayaw iti idolo.