Ezekiel 35:1-15

  • Padto maibusor kadagiti bantay ti Seir (1-15)

35  Kinuna manen kaniak ni Jehova:  “Anak ti tao, sumangoka kadagiti bantay ti Seir,+ ket agipadtoka maibusor kadakuada.+  Ibagam, ‘Daytoy ti kinuna ti Kangatuan* nga Apo Jehova: “Busorenka, O kabambantayan ti Seir, ket usarekto ti pannakabalinko maibusor kenka ken pagbalinenka a langalang.+  Rebbaekto dagiti siudadmo, ken agbalinkanto a langalang;+ ket maammuamto a siak ni Jehova.  Ta saan nga agpatpatingga ti guram,+ ken inyawatmo dagiti Israelita iti espada idi nadidigrada, iti maudi a pannakadusada.”’+  “‘Gapuna, ikarik,’ kuna ti sibibiag a Kangatuan nga Apo Jehova, ‘Isaganaka a mapapatay, ket kamatennakanto ti ipapatay.*+ Gapu ta ginuram ti dara, kamatennakanto ti ipapatay.+  Pagbalinekto a langalang ti kabambantayan ti Seir,+ ken papatayek ti asinoman a lumasat ken agsubli iti dayta.  Punnuekto dagiti bantayna iti napapatay. Dagidiay napapatay iti espada matumbadanto kadagiti turod, tanap, ken amin a waigmo.  Pagbalinenkanto a langalang iti agnanayon, ken saanton a mapagnaedan dagiti siudadmo;+ ket maammuanyonto a siak ni Jehova.’ 10  “Gapu ta imbagam, ‘Kukuakto dagitoy dua a nasion ken daga, ken tagikuaentanto dagita,’+ uray no adda sadiay ni Jehova, 11  ‘ikarik ngarud,’ kuna ti sibibiag a Kangatuan nga Apo Jehova, ‘ipalak-amkonto kenka ti isu met laeng a pungtot ken imon nga impakitam gapu iti guram kadakuada;+ ket ipakaammokto ti bagik kadakuada inton ukomenka. 12  Iti kasta, maammuamto a siak, ni Jehova, nangngegko ti amin a di nasayaat nga imbagam maipapan iti kabambantayan ti Israel idi kinunam, “Nadadaeldan ken naiteddan nga alun-onentayo.”* 13  Natangsit ti panagsaom kaniak, ken adu ti imbagbagam maibusor kaniak.+ Nangngegko amin dagita.’ 14  “Daytoy ti kinuna ti Kangatuan nga Apo Jehova: ‘Agrag-onto ti intero a daga inton pagbalinenka a langalang. 15  Kas iti panagrag-om idi napanawan ti tawid ti sangakabbalayan ti Israel, kastanto ti aramidek kenka.+ Agbalinkanto a napanawan a rebba, O kabambantayan ti Seir, wen, ti intero nga Edom;+ ket maammuanyonto a siak ni Jehova.’”

Footnotes

Wenno “Soberano.”
Wenno “panagibukbok iti dara.”
Lit., “a taraontayo.”