Deuteronomio 23:1-25

  • Dagiti saan a mabalin nga agbalin a paset ti ili ti Dios (1-8)

  • Kinadalus ti kampo (9-14)

  • Agtalaw nga adipen (15, 16)

  • Maiparit ti panagbalangkantis (17, 18)

  • Interes ken kari (19-23)

  • Ti mabalin a kanen dagiti lumabas (24, 25)

23  “Saan a maipalubos nga agbalin a paset ti ili ni Jehova ti asinoman a lalaki a nakapon a nangdadael wenno nangpaputed iti mabagbagina.+  “Saan a maipalubos nga agbalin a paset ti ili ni Jehova ti asinoman a bastardo nga anak.+ Uray agingga iti maika-10 a henerasionna, saan a maipalubos nga agbalin a paset ti ili ni Jehova.  “Saan a maipalubos nga agbalin a paset ti ili ni Jehova ti asinoman nga Ammonita wenno Moabita.+ Uray agingga iti maika-10 a henerasionna, saan a pulos maipalubos nga agbalin a paset ti ili ni Jehova,  gapu ta saandakayo nga inikkan iti tinapay ken danum idi rimmuarkayo idiay Egipto,+ ken gapu ta tinangdananda ni Balaam nga anak ni Beor a taga-Petor idiay Mesopotamia tapno ilunodnakayo.*+  Ngem saan a dimngeg ni Jehova a Diosyo ken ni Balaam.+ Imbes ketdi, pinagbalin ni Jehova a Diosyo ti lunod kas bendision para kadakayo,+ ta ay-ayatennakayo ni Jehova a Diosyo.+  Iti intero a panagbiagyo, dikay pulos mangaramid iti aniaman a pagimbagan wenno pagrang-ayanda.+  “Diyo guraen ti maysa nga Edomita, ta kabsatyo.+ “Diyo guraen ti maysa nga Egipcio, ta nagbalinkayo idi a ganggannaet a residente iti pagilianna.+  Maipalubos nga agbalin a paset ti ili ni Jehova ti maikatlo a henerasionda.  “No inkay gubaten dagiti kabusoryo ket agkampokayo, dikay agaramid iti aniaman a dakes.*+ 10  No agbalin a narugit ti maysa a lalaki gapu ta nagparuar iti semilia iti rabii,+ masapul a rummuar iti kampo ket saanna a mabalin ti sumrek. 11  No rumabiin, masapul nga agbuggo, ket mabalinnan ti sumrek iti kampo no lumneken ti init.+ 12  Mangilasinkayo iti maysa a disso* iti ruar ti kampo, ket idiay ti pagtakkianyo. 13  Mangitugotkayo iti pasok a pagkaliyo iti abut a pagtakkianyo, sa kalpasanna, gaburanyo. 14  Ta agpagnapagna ni Jehova a Diosyo iti uneg ti kampoyo+ tapno isalakannakayo wenno iyawatna kadakayo dagiti kabusoryo, ket masapul a nasantuan+ ti kampoyo, tapno awan ti makitana nga aniaman a naalas kadakayo ket saannakayo a panawan. 15  “Diyo iyawat ti maysa nga adipen iti amona no agtalaw sa agkamang kadakayo. 16  Mabalinna ti makipagyan kadakayo iti aniaman kadagiti siudadyo a pilienna. Diyo maltratuen.+ 17  “Awan koma kadagiti annak a babbai wenno lallaki iti Israel ti agbalin a balangkantis iti templo.+ 18  Diyo ipan iti balay ni Jehova a Diosyo ti bayad ti babai a balangkantis iti templo, wenno ti bayad* ti lalaki a balangkantis* iti templo kas panangtungpalyo iti kariyo, ta agpada a kagura ida ni Jehova a Diosyo. 19  “Diyo pagbayaden iti interes ti kabsatyo a pinautanganyo+ iti kuarta, taraon, wenno aniaman a banag. 20  Mabalinyo a pagbayaden iti interes ti maysa a ganggannaet,+ ngem masapul a diyo pagbayaden iti interes ti kabsatyo,+ tapno bendisionan ni Jehova a Diosyo ti amin nga aramidenyo iti daga a tagikuaenyo.+ 21  “No agkarikayo ken Jehova a Diosyo,+ diyo ibaybayag a tungpalen.+ Ta sigurado a singirento dayta kadakayo ni Jehova a Diosyo, ket makabasolkayo.+ 22  Ngem no dikayo agkari, dikayto makabasol.+ 23  Tungpalenyo ti imbagayo,+ ket masapul nga itedyo ken Jehova a Diosyo ti inkariyo a boluntario a daton.+ 24  “No sumrekkayo iti kaubasan ti kaarrubayo, mabalinyo ti agpennek a mangan iti ubas, ngem dikay mangikabil iti aniaman iti pagkargaanyo.+ 25  “No mapankayo iti di pay naapit a talon ti kaarrubayo, mabalinyo ti mangruros kadagiti natangkenan a dawa, ngem dikay gapasen dagita.+

Footnotes

Wenno “idawdawatna ti pagdaksanyo.”
Wenno “mangrugit kadakayo.”
Kayatna a sawen, kasilias.
Wenno “sueldo.”
Lit., “ti aso.”