Deuteronomio 17:1-20

  • Masapul nga awan ti depekto dagiti maidaton (1)

  • Ti maaramid iti agapostata (2-7)

  • Dagiti kaso a narigat a madesisionan (8-13)

  • Pagannurotan para iti agbalin nga ari (14-20)

    • Kopiaen ti ari ti Linteg (18)

17  “Dikay mangidaton ken Jehova a Diosyo iti baka wenno karnero nga addaan iti aniaman a depekto, ta kagura dayta ni Jehova a Diosyo.+  “No adda lalaki wenno babai iti aniaman a siudad nga ited kadakayo ni Jehova a Diosyo nga agar-aramid iti dakes iti imatang ni Jehova a Diosyo ken mangsukir iti tulagna,+  ket sumina sa agdayaw ken agruknoy kadagiti sabali a dios, wenno iti init, bulan, wenno iti intero nga armada ti langit,+ a saanko nga imbilin,+  ket naibaga dayta kadakayo wenno nadamagyo, agimbestigarkayo pay a naimbag. No napaneknekan a napasamak+ iti Israel daytoy a narugit a banag,  ipanyo kadagiti ruangan ti siudad ti lalaki wenno babai a nangaramid iti daytoy a kinadakes, ket masapul a maubor agingga a matay.+  Mapapatay dayta a tao maibatay iti testimonia* ti dua wenno tallo a testigo.+ Saanto a mapapatay maibatay iti testimonia ti maysa laeng a testigo.+  Dagiti testigo ti umuna a mangubor kenkuana tapno mapapatay, sa uboren dagiti umili. Masapul nga ikkatenyo ti dakes iti tengngayo.+  “No adda kaso iti maysa kadagiti siudadyo ket marigatankayo nga agdesision, mainaig man dayta iti pammapatay+ wenno maysa a darum wenno naranggas nga aramid wenno dadduma pay a di pagkikinnaawatan, mapankayo iti disso a pilien ni Jehova a Diosyo.+  Mapankayo kadagiti padi a Levita ken iti agdama nga ukom.+ Damagenyo no ania ti aramidenyo, ket ibagada kadakayo ti desisionda.+ 10  Kalpasanna, itungpalyo ti desision nga imbagada iti dayta a disso a pilien ni Jehova. Tungpalenyo a naimbag ti amin nga ibilinda kadakayo. 11  Masapul a tungpalenyo ti linteg nga ipakitada kadakayo ken ti desisionda. Dikay sukiren ti desision nga ibagada kadakayo,+ ken dikay agturong iti kannawan wenno kannigid.+ 12  Masapul a mapapatay ti tao nga agtignay a sidadarasudos ta saanna a tinungpal ti padi nga agserserbi ken Jehova a Diosyo wenno ti ukom.+ Masapul nga ikkatenyo ti dakes iti Israel.+ 13  Madamagto daytoy ti intero nga Israel ket agbutengda, ken saandanton nga agdarasudos.+ 14  “Inton sumrekkayo iti daga nga ited kadakayo ni Jehova a Diosyo ket matagikua ken agnanaedkayon iti dayta, sa ibagayo, ‘Mangdutokkami iti ari a mangituray kadakami kas iti amin a nasion iti aglawlawmi,’+ 15  iti kasta, dutokanyo nga ari ti pilien ni Jehova a Diosyo.+ Mangpilikayo iti ari manipud kadagiti kakabsatyo. Dikay mangpili iti maysa a ganggannaet a diyo kabsat. 16  Ngem saan a mangala iti adu a kabalio+ ken saanna met a pagsublien idiay Egipto dagiti tattao tapno agala iti ad-adu pay a kabalio,+ ta imbaga kadakayo ni Jehova, ‘Dikay pulos agsubli idiay Egipto.’ 17  Saan met a mangasawa iti adu, tapno saan nga agsukir ti pusona;+ saan met nga agurnong iti nakaad-adu a pirak ken balitok.+ 18  Inton agturay iti pagarianna, masapul a kopiaenna daytoy a Linteg manipud iti kopia nga iduldulin dagiti papadi a Levita ket isuratna iti maysa a libro.*+ 19  “Agtalinaed dayta kenkuana, ket masapul a basaenna iti intero a panagbiagna,+ tapno masursurona ti agbuteng ken Jehova a Diosna ken matungpalna ti amin a sao daytoy a Linteg ken dagitoy a regulasion.+ 20  Iti kasta, dina panunoten ti bagina a nangatngato ngem kadagiti kakabsatna, saanna a sukiren ti bilin, ken saan nga agturong iti kannawan wenno kannigid tapno napaut ti panagturayna iti pagarianna, isu ken dagiti annakna iti tengnga ti Israel.

Footnotes

Lit., “ngiwat.”
Wenno “lukot.”