Umuna a Surat ken Timoteo 6:1-21

  • Rumbeng a raemen dagiti adipen dagiti amoda (1, 2)

  • Dagiti ulbod a mannursuro ken ayat iti kuarta (3-10)

  • Dagiti instruksion para iti adipen ti Dios (11-16)

  • Aduan iti nasayaat nga aramid (17-19)

  • Saluadam ti naitalek kenka (20, 21)

6  Itultuloy koma ti amin nga adipen a raemen a naimpusuan dagiti amoda,+ tapno saan a pulos maumsi ti nagan ti Dios ken ti pannursurona.+  Kasta met, dagidiay adipen a manamati ti amoda raemenda koma dagiti amoda ta kakabsatda ida. Ad-adda koma a nakasaganada nga agserbi, ta padada a manamati dagidiay magunggonaan iti panagserbida. Itultuloymo nga isuro ken iparegta dagitoy a banag.  No isuro ti asinoman a lalaki ti sabali a doktrina a maikontra iti nasayaat* nga instruksion,+ a naggapu ken Apotayo a Jesu-Kristo, wenno ti sursuro a maitunos iti debosion iti Dios,+  agtangsit ken agpannakkel ken saanna a maaw-awatan ti aniaman.+ Paggugustona dagiti* panagsusupiat ken panagdedebate maipapan iti sasao.+ Dagitoy ti mangpataud iti apal, riri, panangpadakes,* dakes a panagatap,  kanayon a panagsusupiat iti babassit a banag dagiti tattao a dakes ti panunotda+ ken saan a makaammo iti kinapudno, nga ipagarupda a panguartaanda ti debosion iti Dios.+  Pudno a dakkel ti magunggona iti daytoy a debosion iti Dios+ a napakuyogan iti pannakakontento.*  Ta awan ti inyegtayo ditoy lubong, ket awan ti maitugottayo no mataytayo.+  Gapuna, kontentotayo koman no adda taraon* ken badotayo.*+  Ngem dagidiay determinado a bumaknang matnagda iti sulisog, silo,+ ken adu a minamaag ken makadangran a tartarigagay, a mangiturong kadagiti tattao iti pannakadadael ken pannakarba.+ 10  Ta ti ayat iti kuarta ti ramut ti amin a kita ti makadangran a banag, ket gapu iti panangpennek ti dadduma iti daytoy nga ayat, tinallikudanda ti pammati ket nagsagabada iti adu nga ut-ot.+ 11  Nupay kasta, sika nga adipen ti Dios, adaywam dagitoy a banag. Ngem ikagumaam nga ipakita ti kinalinteg, debosion iti Dios, pammati, ayat, panagibtur, ken kinaalumamay.+ 12  Sipipinget nga idepensam ti pammati; petpetam ti agnanayon a biag a dayta ti nakaayabam ken makagapu nga impakaammom daytoy a biag iti sanguanan ti adu a tattao. 13  Iti sanguanan ti Dios, a mamagtalinaed a sibibiag ti amin a banag, ken ni Kristo Jesus, a situtured a nagsao iti sanguanan ni Poncio Pilato iti nasayaat a pamay-an,+ ibilinko kenka 14  a tungpalem ti bilin iti nadalus ken awan pakababalawanna a pamay-an agingga iti panagparang ni Apotayo a Jesu-Kristo,+ 15  nga ipakitanto ti naragsak ken maymaysa a Mannakabalin nga Agturay iti inkeddengna a tiempo. Isu ti Ari dagidiay agturay kas ar-ari ken Apo dagidiay agturay kas appo,+ 16  daydiay kakaisuna nga immortal,+ nga agnanaed iti di maasitgan a lawag,+ nga awan pay ti tao a nakakita ken makabael a mangkita.+ Maadda koma kenkuana ti dayaw ken agnanayon a bileg. Amen. 17  Ibilinmo kadagiti nabaknang iti agdama a sistema ti bambanag* a saanda koma nga agtangsit,* ken mangnamnamada, saan nga iti di agpaut a kinabaknang,+ no di ket iti Dios, a mangipapaay iti amin a banag a pagragsakantayo.+ 18  Ibagam nga agaramidda iti naimbag, agbalinda a nabaknang kadagiti nasayaat nga aramid, agbalinda a naparabur, nakasagana a mangted,+ 19  nga agurnongda iti gameng, kayatna a sawen, ti nasayaat a pundasion iti masanguanan,+ tapno mapetpetanda ti pudpudno a biag.+ 20  Timoteo, saluadam ti naitalek kenka,+ a dimo denggen dagiti awan serserbina a sasao a maikontra iti Dios ken dagiti di agtutunos a kapanunotan nga ulbod a “pannakaammo.”+ 21  Gapu iti panangipannakkelda iti kasta a pannakaammo, tinallikudan ti dadduma ti pammati. Maadda koma kadakayo ti nagpaiduma a kinaimbag ti Dios.

Footnotes

Wenno “makapasalun-at; makagunggona.”
Wenno “Saan a makapasalun-at ti panagsiddaawna kadagiti.”
Wenno “nasakit a panagsao.”
Wenno “pannakapnek.”
Wenno “sustentotayo.”
Wenno “paglinongantayo.” Lit., “abbongtayo.”
Wenno “iti agdama a panawen.” Kitaem ti Glosario.
Wenno “a napangato.”