Umuna a Surat ken Timoteo 1:1-20

  • Kablaaw (1, 2)

  • Pakdaar maipapan kadagiti ulbod a mannursuro (3-11)

  • Nagpaiduma a kinaimbag a naipakita ken Pablo (12-16)

  • Ari iti agnanayon (17)

  • ‘Nasayaat a pannakigubat’ (18-20)

1  Siak ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, babaen ti autoridad ti Dios a Manangisalakan kadatayo ken ni Kristo Jesus, a namnamatayo,+  nagsuratak kenka Timoteo,*+ maysa a pudpudno nga anak+ iti pammati: Adda koma kenka ti nagpaiduma a kinaimbag ken asi ken talna manipud iti Dios nga Ama ken ni Kristo Jesus nga Apotayo.  Kas iti panangiparegtak nga agtalinaedka idiay Efeso idi mapanakon idiay Macedonia, iparegtak met dayta ita, tapno balakadam ti dadduma a saanda a mangisuro iti sabali a doktrina,  ken saanda a denggen dagiti ulbod nga estoria+ wenno sukimaten dagiti kapuonan. Awan ti nasayaat a pagtungpalan dagita,+ no di ket mangpataudda laeng iti awan serserbina a diskusion imbes nga aniaman a banag manipud iti Dios a mainaig iti pammati.  Ti panggep daytoy nga instruksion* ket ayat+ manipud iti nadalus a puso, nasayaat a konsiensia, ken saan a pammarang a pammati.+  Adda dagiti nangilaksid kadagitoy a banag, ket nakiramanda iti awan serserbina a panagsasarita.+  Kayatda ti agbalin a mannursuro+ iti linteg, ngem saanda a matartarusan ti bambanag nga ibagbaga wenno ipappapilitda.  Ammotayo a nasayaat ti Linteg no umiso* ti panangyaplikar ti maysa iti dayta,  a bigbigenna a naaramid ti linteg, saan a para iti nalinteg a tao, no di ket kadagiti nakillo+ ken nasukir, managdakdakes ken managbasol, saan a matalek* ken mangilaksid iti banag a nasantuan, mammapatay, a pakairamanan dagiti mangpatpatay iti amma ken inna, 10  agar-aramid iti seksual nga immoralidad,* lallaki nga agar-aramid iti homoseksualidad,* agkidkidnap, managulbod, saan a managtungpal iti sapata,* ken amin a banag a maikontra iti nasayaat* a sursuro+ 11  maitunos iti nadayag a naimbag a damag nga intalek kaniak ti naragsak a Dios.+ 12  Agyamanak ken Kristo Jesus nga Apotayo, a nangted kaniak iti autoridad, ta imbilangnak a matalek babaen ti panangtedna iti maysa a ministerio,+ 13  nupay dati nga agsasaoak maibusor iti Dios ken manangidadanes ken natangsitak.+ Ngem kinaasiannak ta saanko idi nga ammo ti ar-aramidek ken awan idi ti pammatik. 14  Ngem dakkel unay ti nagpaiduma a kinaimbag ti Apotayo, kasta met ti pammati ken ayat nga adda ken Kristo Jesus. 15  Mapagtalkan daytoy a sasao ken maikari nga awaten a naimpusuan: Immay ni Kristo Jesus ditoy lubong tapno maisalakan dagiti managbasol.+ Siak ti kangrunaan kadagitoy.+ 16  Nupay kasta, naipakitaanak iti asi tapno maipakita ni Kristo Jesus ti amin a kinaanusna babaen kaniak kas kangrunaan a managbasol, a pinagbalinnak nga ulidan kadagidiay mamati kenkuana tapno maaddaanda iti agnanayon a biag.+ 17  Maidaydayaw ken maipadayag koma iti agnanayon nga awan inggana ti Ari iti agnanayon,+ di agrupsa,+ di makita,+ ti maymaysa a Dios.+ Amen. 18  Itedko kenka daytoy nga instruksion,* anakko a Timoteo, tapno maitultuloymo ti nasayaat a pannakigubatmo,+ sigun kadagiti padto a naaramid maipapan kenka, 19  a salimetmetam ti pammati ken nasayaat a konsiensia,+ nga inlaksid ti dadduma isu a narba ti pammatida. 20  Karaman kadakuada da Himeneo+ ken Alejandro, ket inyawatko ida ken Satanas+ tapno babaen ti disiplina masursuruanda a saan nga agsao maibusor iti Dios.

Footnotes

Kaipapananna, “Daydiay Mangidaydayaw iti Dios.”
Wenno “a bilin.”
Lit., “maitunos iti linteg.”
Wenno “awanan iti napudno nga ayat.”
Kitaem ti Glosario.
Wenno “lallaki a makiseks iti lallaki.” Lit., “lallaki a makikaidda iti lallaki.”
Wenno “dagidiay ulbod ti sapatana.”
Wenno “makapasalun-at; makagunggona.”
Wenno “a bilin.”