Ti Umuna a Samuel 18:1-30

  • Ti panaggayyem da David ken Jonatan (1-4)

  • Agimon ni Saul gapu kadagiti balligi ni David (5-9)

  • Gandaten ni Saul a patayen ni David (10-19)

  • Agbalin nga asawa ni David ni Mical nga anak ni Saul (20-30)

18  Idi nalpas a nakisarita ni David ken Saul, nagbalin a nadekket nga aggayyem da Jonatan+ ken David,* ket impateg ni Jonatan ni David a kas iti bagina.*+  Manipud idin, pinagtalinaed ni Saul ni David kas adipenna, ket saannan a pinalubosan nga agawid iti balay ni amana.+  Ket nagtulag da Jonatan ken David+ nga aggayyemda gapu ta impateg ni Jonatan ni David a kas iti bagina.*+  Inuksob ni Jonatan ti awan manggasna a badona ket intedna ken David agraman ti pakigubat a badona, espadana, panana, ken sinturonna.  Nagballigi* ni David+ iti amin a nangibaonan kenkuana ni Saul. Insaad ni Saul ni David a mangidaulo kadagiti makigubat+ isu a naragsakan ti amin a tattao ken dagiti adipen ni Saul.  No aggapu ni David ken ti dadduma a soldado iti pannakigubatda kadagiti Filisteo, rummuar dagiti babbai manipud iti amin a siudad ti Israel nga agsasala ken agkakantada+ a mangsabat ken Ari Saul bayat a toktokarenda dagiti pandereta+ ken salterioda.  Ikankanta dagiti agraragsak a babbai: “Rinibu ti pinatay ni Saul,Pinullo a ribu ti pinatay ni David.”+  Napalalo ti pungtot ni Saul+ ta saanna a nagustuan ti ikankantada. Kinunana: “Pinullo a ribu ti ibagbagada a pinatay ni David, ngem rinibu laeng ti ibagbagada a pinatayko. Kurangna la nga itedda kenkuanan ti kinaari!”+  Sipud idin, kanayonen a pagsussuspetsaan ni Saul ni David. 10  Iti simmaganad nga aldaw, riniribuk ti Dios ti panunot ni Saul,+ isu a nagtignay iti karkarna* iti uneg ti balayna, bayat a toktokaren ni David ti arpa+ kas iti dati. Nakaiggem ni Saul iti pika,+ 11  ket namindua nga impalladawna ti pikana+ ken David a kinunana iti bagina: “Puntaak ni David iti pika agingga a sumalput iti diding!” Ngem nakalisi ni David. 12  Nagbuteng ni Saul ken David ta ammona nga adda ni Jehova kenkuana.+ Ngem awanen ken Saul ti Dios.+ 13  Pinapanaw ni Saul ni David iti sanguananna sa insaadna kas panguluen ti sangaribu, ket indauluan ni David ti armada a makigubat.*+ 14  Nagballigi* ni David+ iti amin nga inaramidna, ket adda kenkuana ni Jehova.+ 15  Nagbuteng ni Saul idi makitana a nakabalballigi ni David. 16  Ngem impatpateg ti intero nga Israel ken Juda ni David, ta indauluanna ida kadagiti pannakigubatda. 17  Idi agangay, kinuna ni Saul ken David: “Itedko kenka kas asawa+ ti inauna nga anakko a ni Merab.+ Isuna laeng ta masapul nga itultuloymo a paneknekan kaniak ti kinaturedmo ken makirangetka kadagiti gubat ni Jehova.”+ Ta pampanunoten ni Saul: ‘Diak kayat a siak ti makapatay kenkuana, no di ket dagiti koma Filisteo.’+ 18  Ngem kinuna ni David ken Saul: “Asinoak koma ken dagiti kakabagiak ken ti pamilia ni amak iti Israel, tapno agbalinak a manugang ti ari?”+ 19  Ngem idi dimteng ti tiempo a mayasawa koman ken David ni Merab nga anak ni Saul, nayasawa met gayamen ken Adriel+ a Meholatita. 20  Ngem ni Mical nga anak ni Saul+ ket agayat ken David. Naipadamag dayta ken Saul isu a naragsakan. 21  Gapuna, kinuna ni Saul: “Itedko kenkuana ti anakko a kas appan tapno matnag iti ima dagiti Filisteo.”+ Imbaga ni Saul ken David iti maikadua a gundaway: “Agbalinka a manugangko* ita nga aldaw.” 22  Binilin pay ni Saul dagiti adipenna: “Isekretoyo nga ibaga ken David, ‘Maay-ayatan kenka ti ari ken ti amin nga adipenna. Isu nga awatemon ti tukon ti ari nga agbalinka a manugangna.’” 23  Idi imbaga dayta dagiti adipen ni Saul ken David, kinuna ni David: “Apay, panagkunayo, nalaka kadi para kaniak ti agbalin a manugang ti ari,* idinto ta napanglawak ken nanumoak laeng a tao?”+ 24  Indanon dagiti adipen ken Saul ti imbaga ni David: “Kastoy ti imbaga ni David.” 25  Kinuna ni Saul: “Ibagayo ken David, ‘Awan ti sab-ong+ a dawdawaten ti ari no di laeng ti 100 a makinruar a kudil*+ dagiti Filisteo, tapno makabales ti ari kadagiti kabusorna.’” Ta plano ni Saul a mapapatay ni David iti ima dagiti Filisteo. 26  Isu nga imbaga dagiti adipenna dagitoy ken David, ket naragsakan ni David nga agbalin a manugang ti ari.+ Sakbay ti naikeddeng a tiempo, 27  rimmuar ni David ken dagiti tattaona ket pinatayda ti 200 a Filisteo. Insangpet ni David dagiti makinruar a kudilda ket intedna amin dagita iti ari, tapno agbalin a manugangna. Isu nga inted ni Saul kenkuana ti anakna a ni Mical nga agbalin nga asawana.+ 28  Nakita ni Saul nga adda ni Jehova ken David+ ken isu ket ay-ayaten ti anakna a ni Mical.+ 29  Gapu iti dayta, lallalo manen a nagbuteng ni Saul ken David, ket binusorna ni David iti unos ti panagbiagna.+ 30  Masansan idi a rumaut ti piprinsipe dagiti Filisteo, ngem iti tunggal irarautda, ad-adda nga agballigi* ni David ngem iti amin nga adipen ni Saul;+ isu a nagdindinamag ti naganna.+

Footnotes

Wenno “ti kararua ni Jonatan ket naisinggalut iti kararua ni David.”
Wenno “kas iti kararuana.”
Wenno “kas iti kararuana.”
Wenno “Nagtignay a nainsiriban.”
Wenno “nagtignay a kas propeta.”
Lit., “ket kanayon a rimmuar ken simrek iti sango dagiti umili.”
Wenno “Nagtignay a nainsiriban.”
Wenno “Makialiansaka kaniak babaen ti panagasawa.”
Wenno “makialiansa iti ari babaen ti panagasawa.”
Wenno “kudil ti murdong ti mabagbagi ti lalaki.”
Wenno “ad-adda a nagtignay a nainsiriban.”