Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Umuna a Surat ni Juan

Kapitulo

1 2 3 4 5

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Sao a mangted iti biag (1-4)

  • Pannagna iti lawag (5-7)

  • Masapul a maipudno dagiti basol (8-10)

 • 2

  • Ni Jesus ket pakikappia a daton (1, 2)

  • Panangtungpal kadagiti bilinna (3-11)

   • Daan ken baro a bilin (7, 8)

  • Dagiti rason iti panagsurat (12-14)

  • Diyo ayaten ti lubong (15-17)

  • Pakdaar maikontra iti antikristo (18-29)

 • 3

  • Annaknatayo ti Dios (1-3)

  • Nagdumaan ti annak ti Dios ken annak ti Diablo (4-12)

   • Dadaelento ni Jesus dagiti aramid ti Diablo (8)

  • Panagiinnayat (13-18)

  • Dakdakkel ti Dios ngem ti pusotayo (19-24)

 • 4

  • Panangsubok no ti pannursuro ket naggapu iti Dios wenno saan (1-6)

  • Panangammo ken panangayat iti Dios (7-21)

   • “Ti Dios ket ayat” (8, 16)

   • Awan ti buteng iti ayat (18)

 • 5

  • Ti pammati ken Jesus ti mangparmek iti lubong (1-12)

   • Ti kaipapanan ti panagayat iti Dios (3)

  • Panagtalek iti bileg ti kararag (13-17)

  • Agannadtayo iti dakes a lubong (18-21)

   • Ti intero a lubong ket adda iti pannakabalin daydiay managdakdakes (19)