Ti Umuna a Cronicas 23:1-32

  • Organisaren ni David dagiti Levita (1-32)

    • Mailasin ni Aaron ken dagiti annakna (13)

23  Idi lakayen ni David ken asidegen nga agpatingga ti biagna,* pinagbalinna ni Solomon nga anakna kas ari iti Israel.+  Inummongna amin a prinsipe ti Israel, dagiti papadi,+ ken dagiti Levita.+  Nabilang dagiti Levita nga agtawen iti 30 nga agpangato,+ ket agdagupda iti 38,000.  Kadagitoy, 24,000 ti mangiwanwanwan iti trabaho iti balay ni Jehova, 6,000 ti opisial ken ukom,+  4,000 ti parabantay iti ruangan,+ ken 4,000 ti mangidaydayaw+ ken Jehova babaen kadagiti instrumento, nga imbaga ni David, “Inaramidko dagitoy a pangidaydayaw iti Dios.”  Kalpasanna, inorganisar* ida ni David iti nadumaduma a grupo+ sigun kadagiti annak ni Levi: da Gerson, Cohat, ken Merari.+  Kadagiti Gersonita, da Ladan ken Simei.  Ti annak ni Ladan ket da Jehiel a panguluen, Zetam, ken Joel,+ talloda amin.  Ti annak ni Simei ket da Selomot, Haziel, ken Haran, talloda amin. Dagitoy ti ulo dagiti pamilia manipud ken Ladan. 10  Ti annak ni Simei ket da Jahat, Zina, Jeus, ken Berias. Dagitoy nga uppat ti annak ni Simei. 11  Ni Jahat ti pannakaulo ken ni Ziza ti maikadua. Ngem gapu ta manmano ti annak da Jeus ken Berias, naibilangda kas maymaysa a pamilia ken maymaysa ti responsabilidadda. 12  Ti annak ni Cohat ket da Amram, Izar,+ Hebron, ken Uziel,+ uppatda amin. 13  Ti annak ni Amram ket da Aaron+ ken Moises.+ Ngem permanente a nailasin ni Aaron+ nga agserbi iti Kasasantuan, isu ken dagiti annakna, tapno mangidatag ken Jehova kadagiti daton, agserbi kenkuana, ken kanayon a mangbendision babaen ti nagan ti Dios.+ 14  No maipapan ken Moises nga adipen ti pudno a Dios, naibilang dagiti annakna kas paset ti tribu dagiti Levita. 15  Ti annak ni Moises ket da Gersom+ ken Eliezer.+ 16  Ni Sebuel+ ti pannakaulo kadagiti annak ni Gersom. 17  Ni Rehabias+ ti pannakaulo iti kaputotan* ni Eliezer; awanen ti sabali nga anak ni Eliezer, ngem nakaad-adu ti annak ni Rehabias. 18  Ni Selomit+ ti panguluen dagiti annak ni Izar.+ 19  Ti annak ni Hebron ket da Jeria a pannakaulo, ni Amarias ti maikadua, ni Jahaziel ti maikatlo, ken ni Jekameam+ ti maikapat. 20  Ti annak ni Uziel+ ket ni Mikias a pannakaulo, ken ni Issia ti maikadua. 21  Ti annak ni Merari ket da Mali ken Musi.+ Ti annak ni Mali ket da Eleazar ken Kis. 22  Ngem natay ni Eleazar nga awanan iti annak a lallaki, no di ket babbai laeng. Gapuna, inasawa ida dagiti kabagianda* nga annak ni Kis. 23  Ti annak ni Musi ket da Mali, Eder, ken Jeremot, talloda amin. 24  Dagitoy ti annak ni Levi sigun kadagiti pamiliada, dagiti ulo dagiti pamilia. Nairehistro, nabilang, ken nailista ti naganda, ket agserserbida iti balay ni Jehova. Agtawenda iti 20 nga agpangato. 25  Ta kinuna ni David: “Ni Jehova a Dios ti Israel pinaginanana ti ilina,+ ken agnaedto idiay Jerusalem iti agnanayon.+ 26  Saanto metten nga awiten dagiti Levita ti tabernakulo wenno ti aniaman nga alikamen a mausar iti panagserbi iti dayta.”+ 27  Ta sigun iti maudi nga instruksion ni David, nabilang dagiti Levita nga agtawen iti 20 nga agpangato. 28  Responsabilidadda a tulongan dagiti annak ni Aaron+ nga agserbi iti balay ni Jehova. Asikasuenda dagiti paraangan+ ken siled a panganan, dalusanda ti aniaman a nasantuan a banag, ken aramidenda ti aniaman a trabaho a kasapulan iti panagserbi iti balay ti pudno a Dios. 29  Tumulongda iti pannakaisagana ti napagtutuon a tinapay,*+ napino nga arina para iti daton a bukbukel, dagiti naingpis a tinapay nga awan lebadurana,+ dagiti tinapay a nailuto iti daplat a pariok, ti nagamay nga arina,+ ken sukatenda ti kaadu ken kadakkel dagita. 30  Binigat+ ken rinabii+ nga agtakderda tapno agyaman ken idaydayawda ni Jehova. 31  Tumulongda a mangidatag ken Jehova kadagiti daton a mapuoran bayat dagiti Sabbath,+ baro a bulan,+ ken piesta,+ maitunos iti naisurat iti linteg, ken regular nga aramidenda dayta iti sanguanan ni Jehova. 32  Inaramidda met dagiti responsabilidadda iti tolda a pagkonsultaan, iti nasantuan a disso, ken iti kakabsatda nga annak ni Aaron nga agserserbi iti balay ni Jehova.

Footnotes

Lit., “lakayen ken aduanen iti aldaw.”
Wenno “biningay.”
Lit., “annak.”
Lit., “kakabsatda.”
Kayatna a sawen, ti pamarang a tinapay.