Ti Umuna a Cronicas 15:1-29

  • Awiten dagiti Levita ti Lakasa nga ipan idiay Jerusalem (1-29)

    • Uyawen ni Mical ni David (29)

15  Intuloyna ti nagibangon kadagiti balayna iti Siudad ni David, ket nangisagana iti disso para iti Lakasa ti pudno a Dios ken nangipatakder iti tolda a pakaikabilanna.+  Iti kasta, kinuna ni David: “Awan ti asinoman a mangawit iti Lakasa ti pudno a Dios no di dagiti Levita, ta isuda ti pinili ni Jehova a mangawit iti Lakasa ni Jehova ken kanayon nga agserbida kenkuana.”+  Inummong ni David ti intero nga Israel idiay Jerusalem tapno maipan ti Lakasa ni Jehova iti disso nga insaganana.+  Inummong ni David dagiti kaputotan ni Aaron+ ken dagiti Levita:+  manipud kadagiti Cohatita, ni Uriel a panguluen ken ti 120 a kakabsatna;  manipud kadagiti Merarita, ni Asaias+ a panguluen ken ti 220 a kakabsatna;  manipud kadagiti Gersomita, ni Joel+ a panguluen ken ti 130 a kakabsatna;  manipud iti kaputotan ni Elizafan,+ ni Semaias a panguluen ken ti 200 a kakabsatna;  manipud iti kaputotan ni Hebron, ni Eliel a panguluen ken ti 80 a kakabsatna; 10  manipud iti kaputotan ni Uziel,+ ni Aminadab a panguluen ken ti 112 a kakabsatna. 11  Inayaban pay ni David dagiti papadi a da Zadok+ ken Abiatar+ ken dagiti Levita a da Uriel, Asaias, Joel, Semaias, Eliel, ken Aminadab, 12  ket kinunana: “Dakayo ti ulo dagiti pamilia dagiti Levita. Pagbalinenyo a nasantuan ti bagiyo, dakayo ken dagiti kakabsatyo, ket ipanyo ti Lakasa ni Jehova a Dios ti Israel iti disso nga insaganak. 13  Gapu ta saan a dakayo ti nangawit idi damo,+ nakapungtot kadatayo ni Jehova a Diostayo,+ ta ditay inammo ti umiso a panangawit iti dayta.”+ 14  Iti kasta, pinagbalin dagiti papadi ken Levita a nasantuan ti bagida tapno iyawidda ti Lakasa ni Jehova a Dios ti Israel. 15  Gapuna, inassiwan dagiti Levita ti Lakasa ti pudno a Dios sa imbaklayda,+ kas imbilin ni Moises maitunos iti sao ni Jehova. 16  Imbaga ni David kadagiti panguluen dagiti Levita a siraragsak nga agkanta dagiti parakanta a kakabsatda, a danggayan dagiti instrumento ti musika: dagiti dekuerdas nga instrumento, arpa,+ ken piangpiang.+ 17  Iti kasta, dinutokan dagiti Levita ni Heman+ nga anak ni Joel ken, manipud kadagiti kakabsatna, ni Asaf+ nga anak ni Berekias ken, manipud kadagiti Merarita a kakabsatda, ni Etan+ nga anak ni Kusaias. 18  Kaduada dagiti kakabsatda iti maikadua a benneg,+ da Zacarias, Ben, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaias, Maasias, Matitias, Elifelehu, ken dagiti parabantay iti ruangan a da Miknias, Obed-edom, ken Jeiel. 19  Dagiti kumakanta a da Heman,+ Asaf,+ ken Etan ti nangtokar kadagiti gambang a piangpiang;+ 20  ken da Zacarias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maasias, ken Benaias ti nangtokar kadagiti dekuerdas nga instrumento a nayayug iti Alamot;*+ 21  ken da Matitias,+ Elifelehu, Miknias, Obed-edom, Jeiel, ken Azazias ti nangtokar kadagiti arpa a nayayug iti Seminit,*+ tapno agakemda kas direktor. 22  Ni Kenanias+ a panguluen dagiti Levita ti nangiwanwan iti panangawit iti Lakasa, ta maysa nga eksperto, 23  ken da Berekias ken Elkana ti nangbantay iti Lakasa. 24  Dagiti papadi a da Sebanias, Josafat, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaias, ken Eliezer ti sipipigsa a nangpuyot kadagiti trumpeta iti sanguanan ti Lakasa ti pudno a Dios,+ ket binantayan met da Obed-edom ken Jehias ti Lakasa. 25  Nagnagna a kimmuyog ni David ken dagiti panglakayen ti Israel ken dagiti panguluen ti rinibu tapno siraragsak nga alaenda ti lakasa ti tulag ni Jehova iti balay ni Obed-edom.+ 26  Gapu ta tinulongan ti pudno a Dios dagiti Levita a nangawit iti lakasa ti tulag ni Jehova, nangidatonda iti pito nga urbon a kalakian a baka ken pito a kalakian a karnero.+ 27  Nakakagay idi ni David iti awan manggasna a dekalidad a lupot, kasta met ti amin a Levita a nangawit iti Lakasa, dagiti kumakanta, ken ni Kenanias a nangiwanwan iti panagawit ken kadagiti kumakanta. Nakasuot met ni David iti lienso nga efod.+ 28  Kimmuyog ti amin nga Israelita iti pannakayawid ti lakasa ti tulag ni Jehova ket siraragsak nga agpukpukkawda+ bayat a mapuypuyotan ti tangguyob ken dagiti trumpeta,+ ken matoktokar a sipipigsa dagiti piangpiang, dekuerdas nga instrumento, ken arpa.+ 29  Ngem idi nakadanon ti lakasa ti tulag ni Jehova iti Siudad ni David,+ timman-aw iti tawa ni Mical+ nga anak ni Saul ket nakitana ni Ari David nga aglagtolagto ken agragragsak; ket inuyawna iti pusona.+

Footnotes

Kitaem ti Glosario.
Kitaem ti Glosario.