Ti Umuna a Cronicas 12:1-40

  • Dagiti nangsuporta iti panagturay ni David (1-40)

12  Dagitoy ti lallaki a napan ken David idiay Ziklag+ bayat nga aglemlemmeng gapu ken Saul+ nga anak ni Kis, ket karamanda kadagiti nabileg a mannakigubat a timmulong kenkuana a makilaban.+  Pana ti armasda, ken kabaelanda nga usaren ti kannawan ken kannigid nga imada+ nga agpallatibong+ wenno mangibiat iti pana. Karamanda kadagiti kakabsat ni Saul, a nagtaud iti tribu ni Benjamin.+  Ti pannakauloda ket ni Ahiezer sa ni Joas, agpada nga annak ni Semaa a Gibeatita;+ da Jeziel ken Pelet nga annak ni Azmavet,+ ni Beraca, ni Jehu nga Anatotita,  ni Ismaias a Gibeonita,+ a karaman kadagiti 30 a nabileg a mannakigubat+ ken nangatngato ngem kadakuada; kasta met da Jeremias, Jahaziel, Johanan, Jozabad a Gederatita,  Eluzai, Jerimot, Bealias, Semarias, Sefatias a Harifita,  Elkana, Issia, Azarel, Joezer, ken Jasobeam, dagiti Korita,+  ken da Joela ken Zebadias nga annak ni Jeroham a taga-Gedor.  Sumagmamano a Gadita ti dimmasig ken David ken napanda iti lugar a narigat a papanan idiay let-ang.+ Nabilegda a mannakigubat ken soldadoda a nasanay iti gubat, a nalaing nga agusar iti gayang ken dakkel a kalasag. Dagiti rupada ket kasla rupa ti leon ken kasla kadagiti gasela ti kapartakda kadagiti bantay.  Ni Ezer ti pannakaulo, ni Abdias ti maikadua, ni Eliab ti maikatlo, 10  ni Mismana ti maikapat, ni Jeremias ti maikalima, 11  ni Atai ti maikanem, ni Eliel ti maikapito, 12  ni Johanan ti maikawalo, ni Elzabad ti maikasiam, 13  ni Jeremias ti maika-10, ni Makbanai ti maika-11. 14  Gadita+ dagitoy ken pannakaulo iti armada. Daydiay kakapsutan ket katupag ti 100, ken daydiay kapigsaan ket katupag ti 1,000.+ 15  Isuda ti nangballasiw iti Jordan idi agliplippias dayta iti umuna a bulan ket kinamkamatda nga agpalaud ken agpadaya ti amin nga agnanaed kadagiti kapatagan. 16  Sumagmamano a lallaki ti Benjamin ken Juda ti napan met ken David iti ayanna a lugar a narigat a papanan.+ 17  Rimmuar ni David ket kinunana: “No nasayaat ti panggepyo nga immay ken kayatdak a tulongan, aggagayyemtayto ngarud. Ngem no immaykayo tapno traidoren ken iyawatdak kadagiti kabusorko uray no awan ti dakes nga inaramidko, ti koma Dios dagidi ammatayo ti mangusig ken mangukom iti dayta.”+ 18  Nagtignay* ti espiritu ken Amasai,+ ti pannakaulo ti 30, ket kinunana: “Kukuanakami, O David, ket kaduanakami, O anak ni Jesse.+ Talna, kukuam koma ti talna, ken talna iti daydiay tumultulong kenka,Ta ti Diosmo ti tumultulong kenka.”+ Gapuna, inawat ida ni David ket pinagbalinna ida kas pannakaulo dagiti soldado. 19  Dimmasig met ken David ti sumagmamano a Manasesita idi mapan makigubat a kaduana dagiti Filisteo maibusor ken Saul. Ngem saanna a tinulongan dagiti Filisteo, ta kinuna dagiti appo dagiti Filisteo+ idi nagsasaritada: “Dumasigto ken apona a Saul, ket agpeggadto ti biagtayo.”+ 20  Idi napan idiay Ziklag,+ dimmasig kenkuana dagitoy a Manasesita: da Adnah, Jozabad, Jediael, Miguel, Jozabad, Elihu, ken Ziletai, dagiti pannakaulo ti rinibu a soldado iti tribu ni Manases.+ 21  Tinulonganda ni David a mangparmek kadagiti tulisan, ta nabileg ken naturedda amin a lallaki,+ ket nagbalinda a pangulo ti armada. 22  Inaldaw nga adu a tattao ti dumasdasig ken David+ tapno tulonganda, agingga a nagbalin ti kampona a kas kadakkel ti kampo ti Dios.+ 23  Daytoy ti bilang dagiti pannakaulo dagidiay nga armado a lallaki a napan ken David idiay Hebron+ tapno iyawatda kenkuana ti kinaari ni Saul maitunos iti bilin ni Jehova.+ 24  Dagiti lallaki iti Juda nga addaan iti gayang ken dakkel a kalasag a nakasagana a makigubat ket 6,800. 25  Kadagiti Simeonita, adda 7,100 a nabileg ken natured a mannakigubat. 26  Kadagiti Levita, 4,600. 27  Ni Jehoiada+ ti lider dagiti annak ni Aaron,+ ken adda 3,700 a kakaduana, 28  agraman ni Zadok,+ a maysa a nabileg ken natured nga agtutubo, kasta met ti 22 a panguluen manipud iti pamiliana. 29  Kadagiti Benjaminita a kakabsat ni Saul,+ adda 3,000, ket adu kadakuada ti dati a mangbambantay iti sangakabbalayan ni Saul. 30  Kadagiti Efraimita, adda 20,800 a nabileg ken natured a lallaki nga agdindinamag kadagiti pamiliada. 31  Iti kagudua ti tribu ni Manases, adda 18,000 a napili tapno pagbalinenda nga ari ni David. 32  Iti tribu ni Isacar, dagidiay kabaelanda a lasinen ti tiempo ken ammoda ti rumbeng nga aramiden ti Israel, adda 200 a pannakauloda, ket adda iti babaenda ti amin a kakabsatda. 33  Iti tribu ni Zabulon, 50,000 ti nakasagana a makigubat nga addaan iti amin nga armas a pakigubat. Dimmasigda amin ken David ken naan-anay ti kinamatalekda.* 34  Iti tribu ni Neftali, adda 1,000 a panguluen, ket 37,000 ti kakaduada nga addaan iti pika ken dakkel a kalasag. 35  Kadagiti Danita, adda 28,600 a soldado a nakasagana a makigubat. 36  Ken iti tribu ni Aser, adda 40,000 a soldado a nakasagana a makigubat. 37  Manipud iti ballasiw ti Jordan,+ kadagiti Rubenita, Gadita, ken iti kagudua ti tribu ni Manases, adda 120,000 a soldado nga addaan iti amin a kita ti armas a pakigubat. 38  Aminda ket mannakigubat, a sangsangkamaysa nga aglilinia a makilaban. Naan-anay ti pusoda a napan idiay Hebron tapno pagbalinenda ni David nga ari iti intero nga Israel. Agpapada met a kayat* ti dadduma pay nga Israelita a pagbalinen nga ari ni David.+ 39  Nagtalinaedda sadiay a kadua ni David iti tallo nga aldaw, a nangnangan ken immin-inumda, ta insaganaan ida dagiti kakabsatda. 40  Dagidiay adda iti asidegda ken dagidiay agnanaed idiay Isacar, Zabulon, ken Neftali nangyegda met iti taraon nga inawit dagiti asno, kamelio, mulo, ken baka—nakaad-adu a tinapay a naaramid iti arina, bibingka a pinitpit a higos ken pasas, arak, lana, baka, ken karnero, ta nakaragragsak idi ti Israel.

Footnotes

Lit., “Naikawes.”
Wenno “Amin a dimmasig ken David ket saan a siping ti pusoda.”
Lit., “Maymaysa ti puso.”