Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

HUNIO 15, 2015
AZERBAIJAN

Kiddaw Dagiti Saksi ni Jehova a Maisardeng ti Di Nainkalintegan a Pannakaibalud Idiay Azerbaijan

Kiddaw Dagiti Saksi ni Jehova a Maisardeng ti Di Nainkalintegan a Pannakaibalud Idiay Azerbaijan

Idi Pebrero 17, 2015, inaresto ken imbalud dagiti opisial ti Azerbaijan ti dua a babbai a Saksi ni Jehova gapu ta isarsaritada kadagiti tattao ti patpatienda. Sakbay a nadengngeg ti kasoda, naibalud ken namaltratoda, a kas ket ’tay napeggadda a kriminal. Denggem ti panangilawlawag ti pannakabagi ti European Association of Jehovah’s Christian Witnesses iti kasasaadda.