Mapan iti linaonna

Ti pasdek ti Korte Suprema ti Uzbekistan iti Tashkent.

NOBIEMBRE 8, 2018
UZBEKISTAN

Kalintegan Dagiti Saksi ni Jehova a Maaddaan Kadagiti Naibatay iti Biblia a Literatura, Binigbig Dagiti Nangato a Korte iti Uzbekistan

Kalintegan Dagiti Saksi ni Jehova a Maaddaan Kadagiti Naibatay iti Biblia a Literatura, Binigbig Dagiti Nangato a Korte iti Uzbekistan

Iti uneg ti innem a bulan sipud Marso 2018, ti Korte Suprema ti Uzbekistan ken ti Administratibo a Korte ti Karakalpakstan, a probinsia iti Uzbekistan ket nangyulog iti desision a pabor kadagiti Saksi ni Jehova kadagiti kaso mainaig iti wayawayatayo nga agdaydayaw. Binaliktad ti Korte Suprema ti desision ti uppat a nababbaba a korte maibusor kadagiti kakabsattayo, ken binaliktad ti Administratibo a Korte ti maikalima a desision.

Ni Timur Satdanov, a maysa kadagiti kakabsattayo a napaneknekan nga inosente babaen ti desision ti Korte Suprema iti Uzbekistan.

Gapu iti sumagmamano a kaso a nakairamanan dagiti kakabsattayo, nagimbestigar dagiti polis ket kinompiskar dagiti autoridad dagiti naibatay iti Biblia a literatura kasta met dagiti elektroniko a gadyet a naglaon iti kopia ti Biblia. Kas resultana, pinagmulta dagiti nababbaba a korte dagiti kakabsattayo ta impagarupda a sinalungasing dagitoy ti linteg nga impapanda a mangiparit iti panagiwaras kadagiti narelihiosuan a publikasion. Imbag laengen ta dagiti nabiit pay a desision ti nangato a korte binigbigna nga inosente dagiti kakabsattayo ken saanda a masapul nga agmulta.

Maragragsakan dagiti Saksi iti intero a lubong kadagitoy a pasamak, agyamyamanda kadagiti autoridad, ken kangrunaan iti amin, ken ni Jehova gapu iti panangiwanwan ken suportana ‘iti panangidepensa ken panagregget a gumun-od iti legal a kalintegan a mangikasaba iti naimbag a damag.’​—Filipos 1:7.