Mapan iti linaonna

PEBRERO 21, 2019
RUSSIA

Dagiti Saksi ni Jehova iti Surgut, Russia—Naparparigat

Dagiti Saksi ni Jehova iti Surgut, Russia—Naparparigat

Siam nga aldaw laeng kalpasan ti di nainkalintegan a pannakasentensia ni Dennis Christensen, di kumurang a pito a Saksi ni Jehova ti pinarparigat dagiti Russian nga imbestigador iti Surgut a siudad iti makinlaud a Siberia. Kinorienteda ida, inabbungotanda dagiti uloda, ken kinabkabilda ida. Bayat a parparigatenda dagiti kakabsattayo, pinilit ida dagiti opisial nga ibagada dagiti lokasion dagiti gimongda ken no siasino pay dagiti padada a Saksi.

Napasamak dayta idi sinerrek dagiti autoridad ti balay dagiti kakabsattayo iti Surgut iti bigbigat ti Pebrero 15, 2019. Kalpasan a naaresto ti dadduma a Saksi ken naipanda kadagiti opisina ti Investigative Committee, pinalutpot dagiti autoridad dagiti kakabsattayo, ngem saanda a nangted iti impormasion maipapan kadagiti kapammatianda. Idi pimmanaw ti kakaisuna nga abogado, imbaga dagiti biktima a kastoy ti napasamak: dagiti opisial inabbungotanda iti bag dagiti uloda sa inikkanda dayta iti tape, inggalutda dagiti imada iti likudda, sa kinabkabilda ida. Linabusanda ida sada binuyatan iti danum. Kalpasanna, kinorienteda ida iti stun gun. Agarup dua nga oras ti kapaut daytoy a pannakaparparigatda.

Di kumurang a tallo a Saksi ti nakabalud pay laeng. Impadoktor dagiti nawayawayaan dagiti sugatda ken nangisubmitirda iti reklamo maibusor kadagiti mangidadaulo nga ahensia.

Kalpasan ti nasaknap a panangserrekda kadagiti balbalay, indarum dagiti autoridad ti Russia iti kaso kriminal ti 19 a Saksi gapu kano ta “makiramramanda iti extremist nga aktibidad” ken “mangor-organisarda iti extremist nga organisasion.”

Ti kasta a nakabutbuteng a panangabuso iti autoridad ket maibilang a pananglabsing iti Russian Criminal Code. Maysa pay, masapul a suroten koma ti Russian Federation dagiti linteg nga ipatpatungpal ti sumagmamano nga internasional nga organisasion a mangprotektar kadagiti tattao manipud iti pannakaparigat. Gapuna, ilabantayto iti korte ti Russia ken iti dadduma pay nga internasional a korte ti hustisia iti daytoy a krimen.

Kangrunaan iti amin, ammotayo a makitkita ni Jehova ti pannakaidadanes dagiti kakabsattayo iti Russia ket agtignayto a “tumulong ken mangisalakan” kadakuada.—Salmo 70:5.