Mapan iti linaonna

DISIEMBRE 29, 2017
PILIPINAS

Pilipinas—Dinidigra ti Dua a Bagyo

Pilipinas—Dinidigra ti Dua a Bagyo

Pinullo a ribu ti napilitan a mangpanaw iti balayda gapu iti layus ken panagreggaay ti daga nga epekto ti dua a makapapatay a bagyo a Kai-tak (pagaammo kas Urduja) ken Tembin (pagammo kas Vinta) iti Pilipinas iti ngudo ti Disiembre.

Pinerdi ti bagyo ti dua a Kingdom Hall ken innem a balay dagiti Saksi ni Jehova, ken 281 a pamilia ti masapul nga agbakuit. Makapaladingit nga ibaga a nalmes iti layus ti 24-anyos a sister idiay Lanao del Norte.

Nangipaay dagiti padada a Saksi iti dayta a lugar kadagiti kangrunaan a kasapulan. Agsagsagana a bumisita dagiti pannakabagi ti sanga nga opisina iti Pilipinas a bumisita kadagiti naapektaran a lugar tapno makitada no ania ti kasapulan dagiti kakabsat ken tapno makaipaayda iti naespirituan a tulong ken liwliwa.

Makipagriknatayo kadagiti kakabsat a nadidigra ken napukawan iti ipatpateg. Masiguradotayo nga agtultuloy a mangipaay ni Jehova iti liwliwa ken praktikal a tulong babaen ti espirituna ken ti organisasionna bayat a matultulonganda a bumangon.—Salmo 9:9; Isaias 51:12.

Media Contacts:

International: David A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

Philippines: Dean Jacek, +63-2-224-4444