Mapan iti linaonna

MARSO 30, 2017
PERU

Peru: Agtultuloy a Layus ken Landslide

Peru: Agtultuloy a Layus ken Landslide

Gapu iti napigsa a tudo, naglayus ken nag-landslide iti 24 kadagiti 25 a rehion iti Peru, ket ipakita dagiti report nga agtultuloy dayta. Mamin-10 nga ad-adu ti kaadu ti nagtinnag a danum ngem iti normal a kapigsana bayat ti tiempo ti panagtutudo iti pagilian (Disiembre agingga iti Marso). Tultulongan dagiti Saksi ni Jehova dagiti kapammatianda ken ti dadduma pay a biktima ti kalamidad.

Nasurok a 530 a balay dagiti Saksi ni Jehova ti naperdi gapu iti layus, ken 6 a lugar a pagdaydayawan (Kingdom Hall). Ipakita dagiti report nga iti ili ti Huarmey, a 288 a kilometro ti kaadayona manipud Lima, adu a Saksi ti na-stranded iti tuktok ti balayda gapu iti layus.

Nangbukel ti opisina dagiti Saksi ni Jehova idiay Peru iti walo a disaster relief committee a tumulong kadagiti Saksi kadagiti apektado a lugar, agraman ti 12 a rehion nga indeklara ti gobierno nga adda iti state of emergency. Nagipatuloden dagiti relief committee iti 22 a tonelada a makan ken nasurok a 22,000 a litro a mainum a danum. Adda pay 48 a tonelada a makan ken nasurok a 9,000 a litro a mainum a danum ti maipatulod kadagiti sumaruno a lawas. Ginasut a Saksi idiay Peru ti nag-volunteer a tumulong para iti panagdalus ken panagtarimaan.

As-asikasuen ti Bagi a Manarawidwid dagiti Saksi ni Jehova manipud iti world headquarter-da ti dadduma pay a tulong. Usarenda dagiti pondo a naidonar para iti sangalubongan a trabaho a panangasaba dagiti Saksi.

Media Contacts:

International: David A. Semonian, Office of Public Information, +1-845-524-3000

Peru: Norman R. Cripps, +51-1-708-9000