Mapan iti linaonna

MAYO 21, 2018
ANIA TI BARO?

Ti New World Translation, Nairuar iti Ecuadorian Sign Language ken Nepali

Ti New World Translation, Nairuar iti Ecuadorian Sign Language ken Nepali

Ti libro a Matthew (Mateo) iti New World Translation of the Holy Scriptures (Baro a Lubong a Patarus ti Nasantuan a Kasuratan) ket nairuar iti Ecuadorian Sign Language idi Mayo 19, 2018, idiay Guayaquil, Ecuador. Iti aldaw sakbay dayta, nairuar met iti Nepali ti kompleto a New World Translation idiay Kathmandu, Nepal. Naipatarusen ti intero wenno ti dadduma a paset ti New World Translation iti 166 a lengguahe.