Tetọrụ Yélaaye ki Angǎwarị Bǒloúịmbẹlẹ Mị́ẹpǎamọ'emo?

KPỤỤNAKỊ́NGI BARA