Jẹ ang jaabwọ ka Ibayịbụụ ka dang ụbwọ ye ọwẹwẹ nya ịtọ ịkpọnchị ẹ-ẹpwụ nya ọhịhị.