Chakapụta ihe a e ji ahụwa ebe mmadụ gụruru n’akwụkwọ ya ama. Foto nke ọ bụla nwere ihe ọ na-akụzi.