Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Á Hii Gwonu Ta Ipu Ukpa ku Ɛga o Kɔka Ipu Intanɛti ŋ

Á Hii Gwonu Ta Ipu Ukpa ku Ɛga o Kɔka Ipu Intanɛti ŋ

ƆDĀ NŌO YA NŌÓ CƐGBÁ A: Ɛga néē i ya ɔkpa ipu intanɛti lɛbɛɛka aɔdā nɛ alɔ gē bi le yuklɔ a, é lɔfu ta uwɔ abɔ ku a yuklɔ ku uwɔ lɔɔlɔhi, amáŋ, ɔdaŋ ku á bi ɔ le yuklɔ lɔɔlɔhi ŋ, ó lɔfu bi unwalu gē lɛ uwɔ. Ācɛ O Yɛce Ukraist ōhī lɛ ɔ miya ku uwa i gáā yuklɔ mla ɛga néē i ya ɔkpa ipu intanɛti ŋ, naana a, ōhī kéē yɔ i yuklɔ mla ɔ kpɔ o ya ɛɛ kéē lɔfu bēē kɛla mla aɔkpa ku uwa mɛmla apɔlɛ ku uwa. Amáŋ, Ebilii dɔka ku alɔ bēē yuklɔ mla ɛga o kɔka ipu intanɛti a bɛɛka ācɛ nōó jijeeyi ŋ ma, ɛnyā kē lɔfu lɛ iye ku alɔ biya klla lɛ ɛma ku alɔ mla Ujehofa biya duu. Bɛɛka Ujisɔsi a, alɔ lɔfu bi aukɔ́ nōo yɔ ipu ɛlā Ɔwɔico a le jé ɛdɔ unwalu nōo lɔfu wa ɛgiyi alɔ klla nwu ɛgɛ nɛ alɔ gē gbo iyi alɔ ŋma ɛgiyi nu.​—Ulú 4:​4, 8, 12.

UNWALU NƐ ALƆ CIKA Ō KWU IYI ALƆ ŊMA ƐGIYI NU A:

  • Ō bi ɛjɛɛji eko ku alɔ le yuklɔ ipu ɛga o kɔka ipu intanɛti. O bi ɛga o ka ɔka ipu intanɛt yuklɔ fiyɛ abɔ lɔfu kpo eko nɛ alɔ cika o bi le ya ɔdā olɔhi nɛ Ɔwɔico dɔka a.

    Aukɔ́ ku Ubáyíbu: Āfi 5:​15, 16; Ufíl 1:10

  • Ō bi ɔ le má aɔdā nōó lɔhi ŋ. Ō bēē má ifoto amāŋ uvidio ku ācɛ ō toohɛwa lɔfu ya kóō má aɔdā ɛgɔɔma ka ó kwu piya uce o ya ku alɔ, ó klla lɔfu ya ku alɔ nyɔ i gbo aja duu. Ō jé aɔdā nɛ ācɛ néē nyɛɛ ŋma ipu ujɔ amāŋ ācɛ néē nu ŋma ipu ujɔ gē tá ipu ɛga o kɔka ipu intanɛti a géē ya ku ɔtu okpoce ku alɔ kóō hii lɔfu gɛ ŋ.

    Aukɔ́ ku Ubáyíbu: Umt 5:28; Ufíl 4:8

  • Ɛlā obɔbi ō ka amāŋ ifoto obɔbi ō le ta ɛga o kɔka ipu intanɛti. Ɔtu ku ɔcɛ lɔfu bēē ya ɔ kóō kɛla obɔbi amāŋ lɛ ifoto obɔbi ta ɛga o kɔka ipu intanɛti, ohigbu ku ɔtu ku ɔcɛ gē plla ɔcɛ. Amáŋ, ō ya ɛnyā lɔfu je iye ku ɔcɛ biya amāŋ je ɔtu okpoce ku ɔcɛ ɔhá ŋmonyi taajɛ.

    Aukɔ́ ku Ubáyíbu: Uró 14:13; Āfi 4:29

AA MÁ UVIDIO NYĀ NŌO KA KAHINII: LƐ ƐLÁ KWU ƐGƐ NƐ A GĒ YUKLƆ IPU ƐGA NÉĒ I YA ƆKPA IPU INTANƐTI, KU AA KƐLA LƐYIKWU ƐGƐ NƐ ALƆ GÉĒ YA KU ALƆ KÓŌ HII GWONU TA IPU UNWALU NŌO BANYĀ Ŋ: