Ō nwu ācɛ lɛyikwu jw.org ipu igeli ku São Paulo, Brazil

ƆKPA UKLƆ KU OYEEYI K'ĀCƐ O YƐ CE UKRAIST MLA UKLƆ K'ALƆ Ɔya Ɔmahata 2018

Ocabɔ Ku Ɔka O Ka

Aocabɔ Ku Ɔka O Ka lɛyikwu ɛgbá ku Ubáyíbu eko ku alɔ.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Mafu ku a Wɛ Ɔcɛ nɛ Odee gē Jɛ Uwɔ Eyī

Ule nɛ ācɛ nōo dɔka ō ya ɔdā nōo he Ukraist ɔtu bi ɛjɛɛji ācɛ néē ŋma éwo, uce, amāŋ ɔwɛ o gba ɛ̄gbā ɛyɛɛyɛyi a, wɛ ō mafu ihɔtu lɛ ɛjɛɛji ācɛ mɛmla ō mafu ku ɔdā néē ya lɛ alɔ a jɛ alɔ eyī nɛhi.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Blakwu Ɔnyā ku Ulɔtu

Ɔdi nɛ alɔ cika o kwu iyi alɔ ŋma ɛgiyi nu, o ya ɛɛ ku ɛma nɛ alɔ lɛ mla Ɔwɔico kóō hii hɛ alɔ abɔ bɛɛka ɔnyā Ulɔtu ŋ ma? ɔdaŋ ku alɔ má ku ɔdā agbenu gbɔɔ o ya, nɛ alɔ i gē lɛ ɛga lɛ ɛ̄gbā o gba ku Ɔwɔico gɛ ŋ bɛɛ?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Nwu Ɛlā Ŋma Aciije ku Ikpiije Igwo a

Ipu aciije ku ikpiije igwo a, ɔdi kwɛyi ɔkpani a, acocɛhɔ a, mla ɛkpa ku ije a?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Uklɔ Ku Ɔna O Ta Ku Alɔ​—Ɛgɛ Nɛ A Géē Dɔka Ɛga Nɛ Odee Ba Ipu JW.ORG

Ɛjɛɛji aɔdā okpɔcii nɛ alɔ gē bi le nwu ācɛ ɛlā gē da ācɛ lɛyikwu jw.org. Ɔdaŋ ku alɔ jé ō dɔka ɛga nɛ aɔdā ɛyɛɛyɛyi ba ipu Uwebsiti ku alɔ a lɔɔlɔhi, ó géē ta alɔ abɔ ku alɔ bi ɔ le yuklɔ ipu uklɔ ku ɔna o ta ku alɔ lɔhi fiyɛ.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

“Ɔwɔicō Géē wā í Nya aá tá Ánááná”

Ó gboji gɛ nóó, Ujisɔsi géē wa i lɛ ācɛ ō ya ɔdobɔbi kpo ŋmo, cɛɛ, ó lɛ alɔ nyata. Alɔ cika o lɛ iyi alɔ tutu ipu ɛ̄gbā o gba ku Ujehofa, o ya ɛɛ ku alɔ lɛ onyata nyā.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Le Tutu Ō Lɛ Ɔdobɔbi Nɛ Ācɛ Ɔhá Ya uwɔ a, Ya Uwa Ɛhi

Ujehofa mla ɔyi nu gē dɔka ō má opiyabɔ duuma nōo géē ya kéē mafu eyinyinyi lɛ ācɛ ō ya ɔdobɔbi.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ujisɔsi Kwu Ohigbu Ɔyinɛ Uwɔ Duu

Ujisɔsi kwu ohigbu alɔ nōo wɛ ācɛ ō ya oyabiya a. Ɛgɛnyá nɛ alɔ géē mafu ɛdɔ ihɔtu nɛ Ukraist lɛ, lɛ ayinɛ alɔ nōo jila iyē ŋ bɛɛka alɔ a?