Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | 1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 14-16

“Ɔwɔicō Géē Lé Ɔcɛ́ Kú . . . Ɔdā Dóódu”

“Ɔwɔicō Géē Lé Ɔcɛ́ Kú . . . Ɔdā Dóódu”

15:24-28

Ācɛ nōo hayi kpaakpa ɛgiyi Ujehofa a géē lɛ ɛcɔbu olɔhi. Eko duuma nɛ alɔ bi eeye yɔ i da ācɛ ɔhá lɛyikwu eyiyoce ku alɔ, ó géē ya ku alɔ kpɔtuce eyiyoce ɔɔma tōōtɔ̄ɔ̄. Upɔlu nōo wɛ ɔcocɛhɔ a da ɛjɛɛji Ācɛ O Yɛce Ukraist kéē bēē gbɛla lɛyikwu eko nɛ “Ɔwɔicō géē lé ɔcɛ́ kú . . . ɔdā dóódu,” oŋmɛyi ku ihayi ula ɛpa ce ofigwo ku ɔcɛ́ ō lé ku Ukraist a.

Ŋma ipu ɛjɛɛji ɔdā nɛ Ɔwɔico gáā ya lɛ alɔ ɛcɔbu a, ɛnyá he uwɔ ɔtu fiyɛ duu a? Ɔdiya nōó kē he uwɔ ɔtu a?

Ɔdi cɛ gā uwɔ kpɔtuce lɔfu lɔfu ka Ɔwɔico géē ya okonu ō ce ku nu jila a?