Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | 1 ĀCƐ UKƆ́RĪNTI 7-9

Ó Wɛ Ɔhā Lɛ Ɔcɛ Nōó Lɛ Ɔba Amāŋ Ɔnyā Ŋ

Ó Wɛ Ɔhā Lɛ Ɔcɛ Nōó Lɛ Ɔba Amāŋ Ɔnyā Ŋ

7:32, 35, 38

Abɔɔ eko yɔ i nyɔ a, Ācɛ O Yɛce Ukraist alɛwa gáā gbɔɔ ō má ɔkwɔɔkwɛyi, ka ɔdaŋ ku ɔcɛ i lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ, ka ó wɛ ɔdā ō tiile nɛɛnɛhi, ohigbu ka ó lɔfu jɛga lɛ ɔcɛ ɔɔma kóō yuklɔ nwune lɛ Ujehofa, kóō bi eko mla ɔfu ku nu le ta ayinɛ alɔ nɔnyilɔ mla ayinɛ alɔ nɔnya abɔ mɛmla ō ya kóō pi bla Ujehofa fiyɛ.

Ayinɛ alɔ ɛta nōó lɛ ɔnyā ɛ ŋ nōo tɔɔna ipu éwo ku Australia, 1937; Ɔyinɛ alɔ nɔnya nōo ya mɛ ŋma inɔkpa ku Ugiliɛdu faajɛ ɛga néē ta ɔ ɛhɔ nyɔ a ipu éwo ku Mexico, 1947

Ɔna ō ta ipu éwo ku Brazil; É yɔ ipu Inɔkpa Ku Ācɛ Ō tɔɔna Lɛyikwu Ajɔɔcɛ Ku Ɔwɔico ipu éwo ku Malawi

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō GBƐLA TU Ɔ A: Ɔdaŋ ku á lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ, ɛgɛnyá nɛ a gáā bi eko nyā le ya ɔdā ō tiile a?

Ɛgɛnyá nɛ ācɛ ɔhá ipu ujɔ lɔfu je otabɔ lɛ ācɛ nōó lɛ ɔba amāŋ ɔnyā ŋ klla ta uwa ɔtu kwu ɔtu a?