Usɛkut overseer éyi mla Ɔnyā yɔ ipu éwo ku France yɔ i yuklɔ, ipu ihayi ku 1957

ƆKPA UKLƆ KU OYEEYI K'ĀCƐ O YƐ CE UKRAIST MLA UKLƆ K'ALƆ Ɔya Aflɛyi 2019

Ocabɔ Ku Ɔka O Ka

Ocabɔ Ku Aɔka lɛyikwu o kwu piya ku Ɔwɔico.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

“Ɔdā nɛ Ujehofa Dɔka a Kóō Le Ya”

Alɔ kóō hii ci ɔcɛ duuma ŋma ō yuklɔ lɛ Ujehofa mla ɛjɛɛji ɔtu ku nu ŋ.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ujehofa Nwu Alɔ Ɛgɛ Nɛ Alɔ géē Bi Apɔlɛ ku Alɔ

A yɔ i miyɛ otabɔ ku Ɔwɔico o bi ayipɛ ɔlɛ uwa jɛ ɔwɛ olɔhi?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

É kpo Ɛlā ce Upɔlu ka ɔ gē je Unwalu lɛ Ācɛ klla gē tu Ācɛ ba kéē Yikpɛyi Olɔfu

Ɔyi ku ɔyinɛ Upɔlu lɛ ujɔ néē tu a po anɔɔ o le ka á, ohigbu ɛnyā é ŋmo Upɔlu ŋ. Ɔdi nɛ ɔka nyā nwu alɔ a?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Upɔlu lɛ Apíili Ya Gē Le Usisa Anɔɔ ó Klla Lɛ ɔna ta lɛ Ɔcɛ́ Uherɔdu Agiripa á

Ɔdaŋ ku ācɛ nōo gē ya alɔ ŋmo a yɔ i “lɛ abɔ ba íne yɔ i je unwalu lɛ alɔ,” ɛgɛnyá nɛ alɔ géē gbla ocabɔ ku Upɔlu ya a?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Íkwu Néē Je Lɛ Ayinɛ Alɔ Kéē Yuklɔ ipu éwo ku Quebec

Nwu ɛgɛ néē mahayi lɛ ɔkoolɔhi a ipu éwo ku Quebec a.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Upɔlu Le Ta Ipu Ugbeenyi Yɔ i gā Urom

Naana nɛ Upɔlu wɛ alagba a, ó ma o kɛla Ɔwɔico ŋ.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

“Upɔlu Ta Ɔwɔico Ahínyá klla Lɛ Ɔtu O Tu Kwu Ɔtu”

Igbɔha nɛ Usɛkut overseer gáā wa i má ujɔ ku uwɔ a, ɔdi nɛ a lɔfu ya nōo géē ta uwa ɔtu kwu ɔtu a?