Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ocabɔ mafu ku ɛgɛ nɛ alɔ lɔfu tɔɔna

Ocabɔ mafu ku ɛgɛ nɛ alɔ lɔfu tɔɔna

●○○ EKO AFLƐYI

Ɔka: A gbɛla ku Ubáyíbu cɛgbá kpɔ ɛɛ?

Ubáyíbu: 2 Utí 3:16

Ɛlā Nɛ A Géē Ka Igbɔha: Ɔdi nɛ Ubáyíbu gē nwu alɔ a?

○●○ ŌCIGBIHI NYƆ EKO AFLƐYI

Ɔka: Ɔdi nɛ Ubáyíbu gē nwu alɔ a?

Ubáyíbu: Umt 6:10

Ɛlā Nɛ A Géē Ka Igbɔha: Ɔdi nɛ Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico gáā ya lɛ alɔ a?

○○● ŌCIGBIHI NYƆ IGBƆMPA

Ɔka: Ɔdi nɛ Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico gáā ya lɛ alɔ a?

Ubáyíbu: Udá 2:44

Ɛlā Nɛ A Géē Ka Igbɔha: Opiyabɔ nyá nɛ ɛnyā gáā bi wa ɛcɛ nyā a?