Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Uklɔ Ku Ɔna O Ta Ku Alɔ—Ō Lɛ Abɔ Ci Oklɔcɛ Ku Ɔcɛ Nɛ ó Gē Jɛ Gɔbu Ŋ

Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Uklɔ Ku Ɔna O Ta Ku Alɔ—Ō Lɛ Abɔ Ci Oklɔcɛ Ku Ɔcɛ Nɛ ó Gē Jɛ Gɔbu Ŋ

ƆDIYA NŌÓ CƐGBÁ A: Ó wɛ ō piii ku ācɛ kéē hi iye ku Ujehofa o ya ɛɛ kéē lɛ onyata. (Uró 10:13, 14) Amáŋ, ó wɛ ɛjɛɛji ācɛ nōo cɛ ku alɔ klɔcɛ ku Ubáyíbu mla uwa a dɔka ō lā oyeeyi ku uwa ɛgɛ nɛ Ujehofa dɔka a ŋ. Alɔ gē bi eko ku alɔ le yuklɔ lɔɔlɔhi ipu uklɔ ku ɔna ō ta, oŋma lɛ ō je otabɔ lɛ ācɛ nōo dɔka ō ya opiyabɔ nɛ Ujehofa dɔka ipu oyeeyi ku uwa. Ɔdaŋ ku a ya oklɔcɛ mla ɔcɛ gbeee nɛ á kē má ō jɛ gɔbu duuma ŋ, ó gē wɛ ɔda ijeeyi, ō lɛ abɔ ci oklɔcɛ ɔɔma, cɛɛ ku a bi eko ku uwɔ le je otabɔ lɛ ācɛ nɛ Ujehofa yɔ i pi bla iyi nu mla ujɔ ku nu. (Ujɔ́ 6:44) Amáŋ, ɔdaŋ ku ɔcɛ ɔɔma gbɔɔ ō ya opiyabɔ ōhī igbihaajɛ klla gbɔɔ ō mafu ka ó wɛ ipu ācɛ “nēé fu kéē lɛ oyēeyī opiyóó,” ɔtu géē he alɔ nɛɛnɛhi ō gbɔɔ oklɔcɛ a mla ɔ kpɔ.—Ācot 13:48.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YƆ A:

  • Ta ɔcɛ nɛ a gē ya oklɔcɛ mla ɔ a ahinya ɛgɛ nɛ ó dɔka ō gáā je ɛlā ɔkwɛyi a.—1Utí 2:4

  • Lɛ ɔdā nōo ya ɛɛ nōó cɛgbá kóō bi ɛlā nɛ ó nwu a le yuklɔ a ta ɔ eyī peee lɔɔlɔhi.—Ulú 6:46-49

  • Bi ɔkɔ ō gbonɛnɛ le da ɔ lɛyikwu aciije ku ɔcɛ ō nyi ikpo ɔdɛhɔ a, cɛɛ, a da ɔ kóō gbɛla tu ɔdā nōo gē ci ɔ ŋma ō bi aɛlā nɛ ó gē nwu a le yuklɔ.—Umt 13:18-23

  • Bi ijeeyi le da ɔ lɛyikwu ɔdā nōo ya ɛɛ nɛ a gáā lɛ abɔ ci oklɔcɛ a

  • Cɛ lɛ ɔ jé ku a géē bēē wa gáā má ɔ ŋma eko ta eko o ya ɛɛ ku a bēē ta ɔ ɔtu kwu ɔtu, ku aa kē lɔfu gbɔɔ oklɔcɛ kpɔ ɔdaŋ ka ó gbɔɔ ō bi ɛlā nɛ ó nwu a le yuklɔ

AA MÁ UVIDIO A, CƐƐ KU AA CILA AƆKA NŌO BANYA:

  • Ɔdi nɛ a nwu ipu ɔka ō ka a nōo mafu gā uwɔ ku ɔcɛ néē i klɔcɛ mla ɔ a i gē jɛ gɔbu ŋ?

  • Ɛgɛnyá nɛ ɔyinɛ alɔ nɔnyilɔ ta ɔ abɔ kóō gáā má kóō cika ō ya opiyabɔ a?

  • Ɛgɛnyá nɛ ɔyinɛ alɔ mafu lɛ ɔcɛ ɔɔma nōó gē klɔcɛ mla ɔ a, ku ó géē gbɔɔ oklɔcɛ a mla ɔ kpɔ ɔdaŋ ku ó gbɔɔ ō ya opiyabɔ a?