Adā éyi ipu éwo ku Switzerland yɔ i leyi má aɔdā nɛ Ujehofa ya a

ƆKPA UKLƆ KU OYEEYI K'ĀCƐ O YƐ CE UKRAIST MLA UKLƆ K'ALƆ Ɔya Ɔmpa 2019

Ocabɔ Ku Ɔka O Ka

Ocabɔ mafu ɛyɛɛyɛyi ku ɔka o ka lɛyikwu ɛgɛ nɛ Ubáyíbu cɛgbá eko ku alɔ nyā.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Bēē Nwu Ɔtu Ku Uwɔ Ɛlā

Ɔtu ku alɔ géē ta alɔ abɔ lɔɔlɔhi ɔdaŋ ku alɔ bi aukɔ́ ku ubáyíbu le nwu ɔtu ku alɔ ɛlā.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

A Gē Má Uce Ō Ya Ku Ɔwɔico Nɛ Ɔcɛ I Má Mla Eyī Gla Ŋ Ma A?

Aɔdā nɛ Ujehofa ya a, géē ta alɔ abɔ ku alɔ má ɛdɔ ɔfu, ihɔtu, mla ijeeyi nɛ ó lɛ a, mɛmla ɛgɛ nɛ ó kpaakpa lɛ a. Ó klla gē ta alɔ abɔ ku alɔ má ka ó wɛ Ɔwɔico nōo gē je ɔdā olɔhi lɛ ɔcɛ duu.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

“Ɔwɔicō Le Ɛ́gɛ́nɛ̄ Alɔ He Ɔ́ Ɔtū Lɛ Ā Mafú Lɛ Alɔ”

Ɛgɛnyá nɛ alɔ géē mafu ka ikwū ku Ujisɔsi jɛ alɔ eyī nɛhi a?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

A Yɔ I “Leyī kwɛcɛ Gɛɛ Gē Gbēyī”?

Ɛgɛnyá nɛ a gáā mafu ku a yɔ i “leyī kwɛcɛ gɛɛ gē gbēyī ɔwɔicō ka o lɛ ayí nū mafú” a?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Alɔ Gē Lɔtū Lé I Gbeyi Nu

Ɔdi gáā ta alɔ abɔ ku alɔ lɔtulé i gbeyi ipu ojama duuma a?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Aciije Lɛyikwu Ɔcí Ku Oliifu

Ɔdi nɛ aya ɛyɛɛyɛyi ku ɔcí ku oliifu néē kɛla lɛyikwu ɔ ipu aciije nyā kwɛyi nu a?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Uklɔ Ku Ɔna O Ta Ku Alɔ—Ō Lɛ Abɔ Ci Oklɔcɛ Ku Ɔcɛ Nɛ ó Gē Jɛ Gɔbu Ŋ

Ɔdaŋ ku a yɔ i ya oklɔcɛ mla ɔcɛ gbeee nɛ a kē má ō jɛ gɔbu duuma ŋ, ɔdi nɛ a gáā ya a?