Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁTIYU 12-13

Acije lɛyikwu ikpɔda olɔhi mla ací

Acije lɛyikwu ikpɔda olɔhi mla ací

Ujisɔsi bi aciije ku ikpɔdɛhɔ olɔhi mla ácí a le mafu eko mla ɛgɛ nōó gáā wa i fu oduudu ācɛ néē lɛ anɔ tu uwa ɛyi a klla lɛ uwa tuba

13:24

“Ɔ̄cɛ nōo nyi īkpɔ̄dā olɔhi tū ipú ɛhɔ̄ kú nū ā”

  • Ɔcɛ o nyi ikpɔda a: Ujisɔsi ohɔnyɛta

  • Ikpɔda olɔhi néē nyi a: Ɔwɔico je owu ihɔ ku nu lɛ ayikpo ku Ujisɔsi

  • Ɛhɔ̄ a: Oduudu ācɛ nōo yɔ ipu ɛcɛ nyā

13:25

“Eko nɛ̄ ācɛ gē gbiyɔ̄lā ā, olɛlā kú nū gā gaá lɛ ɛdɔ ácí éyi nyī tū ipú īkpɔ̄dā kú nū ā”

  • Olɛla: Ebilii

  • Eko nɛ ācɛ gē gbiyɔla a: Ikwū ku ayikpo ku Ujisɔsi igwɛɛpa

13:30

“Habɔ̄ uwā tá kéē jɛ tɔ̄há jāā gbéeko nɛ̄ n géē ce ɔdɛ̄hɔ̄ ā”

  • Ikpɔda olɔhi: Ācɛ o yɛce Ukraist néē lɛ anɔ tu uwa ɛyi

  • Ácí: Ācɛ o yɛce Ukraist ɛkɛmgbɛ

“Lɛ ácí ā ŋmó gbɔbū kéē lɛ uwá gbō” cɛɛ “kéē lɛ ikpɔ̄dā ā cē tū ɔbā”

  • Acocɛhɔ amāŋ ācɛ o ce ikpɔdɛhɔ: Aalelekwu otɛhɔ

  • Ácí néē tuba ɛga éyi a: E lɛ ācɛ o gba ɛ̄gbā ɛkɛmgbɛ mɛmla ācɛ o yɛce Ukraist néē lɛ anɔ tu uwa ɛyi a kpo ba ɛga ɛyɛɛyi

  • Ikpɔda o kpo tu ipu ɔbā: E lɛ ācɛ o yɛce Ukraist néē lɛ anɔ tu uwa ɛyi a tuba wa ipu ujɔ ku Ujehofa néē tu hayi cigbihi

Eko néē gbɔɔ o ce ikpɔdɛhɔ a, ɔdi wɛ ɔdā nōo mafu ku ācɛ o yɛce Ukraist ɔkwɛyi wɛ ɛyɛɛyi gwo ācɛ o yɛce Ukraist ɛkɛmgbɛ a?

Itene nyá nɛ um lɛ ŋma o jé ɛyi ku aciije nyā a?