Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO | UMÁTIYU 18-19

leyi kwɛɛcɛ gɛɛ ku a hii lɛ ɔdā duuma nōo i hɛ uwɔ amāŋ nōo géē hɛ ɔcɛ ɔhá gwonu ta ɔwɛ lɛ ɔcɛ duuma ŋ

leyi kwɛɛcɛ gɛɛ ku a hii lɛ ɔdā duuma nōo i hɛ uwɔ amāŋ nōo géē hɛ ɔcɛ ɔhá gwonu ta ɔwɛ lɛ ɔcɛ duuma ŋ

Ujisɔsi bi aciije alɛwa le mafu ɔdā nōo ya ɛɛ nōó cɛgbá nɛhi ku alɔ kóō hii lɛ ɔdā duuma nōo géē hɛ alɔ amāŋ nōo géē hɛ ācɛ ɔhá gwonu ta ɔwɛ ŋ.

18:6, 7

  • “Ɔdā o hɛ ɔcɛ gwonu” lɛ o ya mla ɔdā duuma nōo lɔfu ya ku ɔcɛ kóō gwonu ŋma ipu ɔdā olɔhi o ya, o gwonu ta ipu oyabiya amāŋ o gbɔɔ o lā oyeeyi ɛ̄nɛ̄ ó kpaakpa ŋ

  • Ó géē lɔhi fiyɛ kē lɛ ɛgɔ̄ gbo pla ɔcɛ ɔkɔ lɛ ɔ ta gā ipu isu ikɔkɔ o cɛ lɛ ɔ kóō hɛ ācɛ ɔhá gwonu

Ɛgɔ̄

18:8, 9

  • Ujisɔsi da ayikpo ku nu kéē lɛ aɔdā nōo cɛgbá lɛ uwa bɛɛka o lɛ abɔ ku uwa hɛ amāŋ o lɛ eyī ku uwa wu kéē kwu ɔ u tonu ɔdaŋ kéē jé kóō géē hɛ uwa gwonu

  • Ō géē lɔhi fiyɛ o hɛ aɔdā nōo cɛgbá nyā bonu o ya ɛɛ ku alɔ gā ipu Ajɔɔcɛ ku Ɔwɔico ikɔkɔ o cɛ ku uwa kóō bi alɔ gā ipu Ugɛhɛna. Ugɛhɛna nyā kē kwɛyi o cataajɛ ogboogbo ɛcɛ

Ɔdi ipu oyeeyi ku um lɔfu wɛ ɔdā nōo géē hɛ ācɛ ɔhá gwonu a, ɔdi kē i tu um abɔ o ya ɛɛ ka n hii lɛ ɔdā duuma nōo gē hɛ um gwonu amāŋ nōo géē hɛ ɔcɛ ɔhá gwonu ta ɔwɛ lɛ uwa ŋ ma?