Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Bi Auvidio le Nwu Ɔcɛ Nɛ A Gē Yoklɔcɛ ku Ubáyíbu Mla ɔ a Ɛlā

Bi Auvidio le Nwu Ɔcɛ Nɛ A Gē Yoklɔcɛ ku Ubáyíbu Mla ɔ a Ɛlā

Aɔdā nɛ eyī ku alɔ gē má a gē cɛ lɛ alɔ jɛyi ku ɔdā néē nwu alɔ klla blakwu uwa lɔɔlɔhi. Ujehofa bi aɔdā nɛ eyī ku alɔ gē má a le nwu ɛnɛnɛ ɛlā alɛwa ɛɛ. (Ohú 15:5; Ujɛ 18:1-6) Ujisɔsi bi ɔwɛ nyā le nwu ɛlā duu. (Umt 18:2-6; 22:19-21) Éyi ku ɔdā nɛ eyī gē má nɛ ācɛ lɛ itene ŋma anu ipu ihayi alɛwa nōó gboji ɛɛ ŋ ma wɛ uvidio. A gē bi uvidio le yuklɔ lɔɔlɔhi eko nɛ a yɔ i yoklɔcɛ ku Ubáyíbu mla ācɛ?

É lɛ uvidio igwo (10) tutu lɛ alɔ nōo géē tu alɔ abɔ nwu ācɛ nɛ alɔ gē yoklɔcɛ ku ɛlā ō nwu nōo ipu ubrociɔ néē hi ka Ɔkoolɔhi Nōo Ŋma Ɛgiyi Ɔwɔico! Ikpɛyi ɛlā ku uvidio doodu a cɛtɔha mla éyi ku ɔka néē ta kplɔkplɔ nōo yɔ ipu ubrociɔ a. É lɛ ɛ̄nɛ̄ ō yɔ jw.org a ya ɔwɛ nōó gē da alɔ eko nɛ alɔ géē mafu uvidio a. Ó wɛ ɔɔma foofunu ŋ, ó lɛ auvidio ɔhá néē ya ba tu aɔkpá o le yoklɔcɛ ɛyɛɛyɛyi a iyē nōo wɛ ipu Aɔdā Okpɔcii Nɛ Alɔ Gē Bi le Nwu Ācɛ Ɛlā a.

A yɔ i yoklɔcɛ ku ikpɛyi ɛlā éyi ŋma Ubáyíbu nōó tɔɔtɛ ō jé ɛyi nu lɛ ɔcɛ nɛ a gē klɔcɛ mla ɔ a ŋ nɛɛ? Amāŋ ó yɔ i má ɛdɔ ojama éyi nɛɛ? Jila auvidio nōo yɔ u jw.org® mla JW Broadcasting® ku a má ɛ̄nɛ̄ ō géē lɛ itene lɛ ɔcɛ nɛ a gē yoklɔcɛ mla ɔ a. Awɔ mla ɔcɛ nɛ a gē yoklɔcɛ mla ɔ a lɔfu lɛ uvidio éyi má ŋma ipu auvidio alɛwa nōo yɔ a, cɛɛ ku aa kɔka lɛyikwu ɔ.

Ɔya doodu, auvidio ɛpɛɛpɛ gē wɛɛcɛ. Abɔ a gē má auvidio nyā a, gbɛla lɛyikwu ɛgɛ nɛ a géē bi uwa le nwu ācɛ ɔhá ɛlā a.