Ó bi uvidio yɔ i nwu ɔcɛ nōó gē yoklɔcɛ mla ɔ a ipu éwo ku South Africa

ƆKPA UKLƆ KU OYEEYI K'ĀCƐ O YƐ CE UKRAIST MLA UKLƆ K'ALƆ Ɔya Ɔmɛta 2019

Ocabɔ Ku Ɔka O Ka

Ocabɔ mafu ɛyɛɛyɛyi ku ɔka o ka lɛyikwu ɛgɛ nɛ Ubáyíbu cɛgbá eko ku alɔ nyā.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Ɔdā Nōo Wɛ Ɛyi ku Ihɔtu Ō Mafu lɛ Ācɛ Ō Yɛce Ukraist Ɔmpa Alɔ A

Eko néē lɛ alɔ ya cɔnu, ɔdi nɛ ihɔtu ku Ācɛ O Yɛce Ukraist ka alɔ ya a?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Gbolo Ce Ujehofa kóō Je Ɔtoolé mla Ɔtu Ō Tu Kwu Ɔtu Gā Uwɔ

Ujehofa gē je ɔtu ō tu kwu ɔtu lɛ alɔ ŋma Ubáyíbu.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

A Wɛ Ɔcɛ Nōo lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico kɛɛ Ku A Wɛ Ɔcɛ Nōó lɛ Alelekwu ku Ɔwɔico Ŋ?

Ɛjɛɛji alɔ cika ō ya lɔhi bɛɛka ɔcɛ nōo lɛ alelekwu ku Ɔwɔico a klla yɔ i jɛ gɔbu ipu ɛma ku alɔ mla ɔ.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ō Ya Lɔhi Fiyɛ Ipu Uklɔ Ku Ɔna O Ta Ku Alɔ—Ō Ta Uleta Olɔhi

Ɔdi nɛ alɔ cika ō bi ipu ɔtu eko nɛ alɔ yɔ i ta uleta fu ācɛ nɛ alɔ i jé ŋ ma?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ocabɔ Mafu Ku Uleta

Ya ku uleta ku uwɔ kóō kɛla lɛyikwu ɔdā nōo ya nɛ a yɔ i ta uleta a mla ɛgɛ nɛ ācɛ abɔɔ gē ya odee lɛ a.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

“Ɔdōnīigbō Ligii Gē Yá kú Ámú kú Igbō Dúúdú kóō Nū á”

Ɛgɛnyá nɛ ō je ɔcɛ taajɛ ŋma ipu ujɔ mafu ihɔtu?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Bi Auvidio le Nwu Ɔcɛ Nɛ A Gē Yoklɔcɛ ku Ubáyíbu Mla ɔ a Ɛlā

A gē bi uvidio le yuklɔ lɔɔlɔhi eko nɛ a yɔ i yoklɔcɛ ku Ubáyíbu mla ācɛ?