Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ɛgɛ Nɛ A Géē Ya Ku Ubáyíbu O Klɔcɛ Abɔyi Uwɔ Kóō Lɛ Itene Gā Uwɔ Lɔɔlɔhi A

Ɛgɛ Nɛ A Géē Ya Ku Ubáyíbu O Klɔcɛ Abɔyi Uwɔ Kóō Lɛ Itene Gā Uwɔ Lɔɔlɔhi A

ƆDIYA NŌÓ CƐGBÁ A: Ɛlā ku Ɔwɔico o klɔcɛ abɔyi alɔ géē ta alɔ abɔ “jɛɛyi ku ɛgɛ nɛ [ɔkwɛyi] a lɔwa lɛ, likpo lɛ, lico lɛ klla lipu nwune lɛ a.” (Āfi. 3:18) Ó klla gē ta alɔ abɔ ku alɔ lɛ ɛnyá duuma ŋ, ku ɔdobɔbi duuma kóō kwu alɔ iyē ipu ɛcɛ obɔbi nyā ŋ, ku alɔ klla ‘bi ɛla ku oyeeyi lɔfu.’ (Ufíl. 2:15, 16, Ɛka Ɛyipɛ) O klɔcɛ ku ɛlā ku Ɔwɔico abɔyi alɔ géē cɛ lɛ alɔ klɔcɛ lɛyikwu ikpɛyi ɛlā nōo lɛ abɔ kwu alɔ iyē. Ɔdi nɛ alɔ géē ya ku alɔ lɛ itene lɔɔlɔhi ŋma eko nɛ alɔ gē le jé Ubáyíbu klla gē klɔcɛ nu a?

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

 • Lɛ odee pi aɔgba ku Ubáyíbu a, cɛɛ, a lɛ ɔkpá ta kwu ɔ aklo, á jé ŋ ipu Ubáyíbu nɛ a gē bi le ya oklɔcɛ a, ipu ɔkpá ɔhá amāŋ ipu ufon.

 • Da iyi uwɔ aɔka nyā abɔ a yɔ i jé ɛlā ku Ɔwɔico a: ‘Ɔnyɛ? Ɔdi? Eko nyá? Ini? Ɔdiya? Ɛgɛnyá?’

 • O ya kóō ta uwɔ eyī peee, bi aɔdā ō le jila ɛlā má nōo yɔ a le yuklɔ. A lɔfu jila ikpɛyi ɛlā amāŋ ɔgba ku Ubáyíbu.

 • Gbɛla tu ɔdā nɛ a jé a lɔɔlɔhi, o ya ku a jé ɛgɛ nɛ ɛlā a lɛ abɔ kwu uwɔ iyē lɛ a.

 • Bi ɔdā nɛ a nwu a le yuklɔ ipu oyeeyi ku uwɔ ɛ̄cī doodu.—Ulúk. 6:47, 48

MÁ UVIDIO NYĀ NŌO KAHINII ‘BI ƐLA KU OYEEYI LƆFU—O ŊMA LƐ UBÁYÍBU O KLƆCƐ ABƆYI UWƆ LƆƆLƆHI, CƐƐ, AA LƐ AƆKA NŌO YƆ ƐHAAJƐ A CILA:

 • Ɛgɛnyá nɛ ācɛ ōhī ka ku oklɔcɛ ku abɔyi ɔcɛ lɛ a?

 • Ɔdiya nɛ alɔ cika ō gbɔkɔ ɛɛ ku alɔ gbɔ oklɔcɛ ku abɔyi alɔ a?

 • Ɔdi lɔfu ta alɔ abɔ jɛyi ku ɛga ku Ubáyíbu nɛ alɔ jé a lɔhi fiyɛ a?

 • Ɛgɛnyá nɛ alɔ lɔfu pi ɔgba ɛga nɛ alɔ jé ipu Ubáyíbu a?

 • Ɔdiya nɛ ɛlá o gbo tu ɔdā nɛ alɔ é a cɛgbá eko nɛ alɔ yɔ i jé ɛlā ku Ɔwɔico a?

 • Ɔdi nɛ alɔ cika ō bi ɔdā nɛ alɔ nwu a le ya a?

“Íne kú uwɔ he um ɔtū nɛ̄hi. Anú nɛ̄ n gē gbɛlá nū eko dóódu ɛ̄cī dóódu á.”—Aíjē 119:97