É yɔ i ya uklɔ o ta ācɛ abɔ ɛga nɛ amiya ya ipu United States a

ƆKPA UKLƆ KU OYEEYI K'ĀCƐ O YƐ CE UKRAIST MLA UKLƆ K'ALƆ Ɔya Ɔmɛhɔ 2019

Ocabɔ Ku Ɔka O Ka

Ocabɔ mafu ɛyɛɛyɛyi ku ɔka o ka lɛyikwu ikwū mla oheyi ŋma ɔlekwu.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

“Alɔ Í Je Ɔtū Tónū Ŋ́”

Ō lɛ aɔhā nɛ Ajɔɔcɛ a gáā ya ku alɔ lɛ ɛcɔbu a ta ɔtu, géē ya ku alɔ lɛ eeye ku ɛ̄jɛ̄ kóō klla jɛ alɔ ŋ.

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Úklɔ́ Kóō Tá Ācɛ Ɔlɛ́ Ɔwɔicō . . . Abɔ̄

Ō je otabɔ lɛ Ācɛ O Yɛce Ukraist nɛ ɛgbá ce uwa wɛ aya ku ɛ̄gbā o gba ku alɔ.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ɛgɛ Nɛ Uklɔ Kóō Ta Ācɛ Ɔlɛ Ɔwɔico . . . Abɔ Ta Ayinɛ Alɔ Nōo Yɔ Ipu Aéwo Ku Caribbea Abɔ A

Ɛgɛnyá nɛ Ācɛ O Yɛce Ukraist ta ayinɛ uwa nōo lā ipu aéwo ku Caribbea abɔ eko nɛ ɛgbá ce uwa a?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

Upɔlu Lɛ “Ōcē [Amāŋ Unwalu] Kú Ɔkpíye Nōo Lɔnɔ Bɛ̄ɛka Ujē” A

Ɔdi nɛ Upɔlu yɔ i kɛla lɛyikwu ɔ eko nɛ o ka anuɔ lɛ “ōcē [amāŋ unwalu] kú ɔkpíye nōo lɔnɔ bɛ̄ɛka ujē” a?

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

A Lɔfu Ya Lɔhi Naana Nɛ A Lɛ “Ōcē [Amāŋ Unwalu] Kú Ɔkpíye Nōo Lɔnɔ Bɛ̄ɛka Ujē” A!

Ɛgɛnyá nɛ alɔ lɔfu gbolo ce Ujehofa klla ya lɔhi ipu unwalu duuma nɛ alɔ yɔ i má babanya a?

AGBENU NŌO YƆ IPU ƐLĀ ƆWƆICO

“N Ka Ífulá Tū Ɔ̄ Lɔfú Lɔfú”

Abɔ alɔ i jila iye ŋ ma, ɔdaŋ ka ō leyi gwo ācɛ ɔhá bonu amāŋ ō má ācɛ ɔhá nyɛ wɛ uce ō ya ku alɔ, alɔ cika ō le piyabɔ klla bēē jila iyi alɔ má eko doodu.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ O YƐCE UKRAIST GĒ LĀ OYEEYI

Ɛgɛ Nɛ Oduudu Alɔ Lɔfu Teyi Tu Aɛga O Gba Ɛ̄gbā Ku Alɔ A

Aagbla ku Ajɔɔcɛ ku alɔ fiyɛ inu néē gwo anca; é wɛ ɛga néē je gwɛɛya lɛ Ujehofa.