Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AYA 13

Ɔdi Nɛ Alɔ Géē Ya Ku Ɔtu Kóō He Ɔwɔico A?

Ɔdi Nɛ Alɔ Géē Ya Ku Ɔtu Kóō He Ɔwɔico A?

A hii ya ɔdobɔbi ŋ. 1 Ācɛ Ukɔ́rīnti 6:9, 10

Ɔdaŋ ku alɔ yihɔtu ku Ujehofa, alɔ i gáā ya ɔdā nōo i tu ɔ icɔnu ŋ.

Ujehofa i dɔka ku alɔ wuwi ŋ, gwa ejé fiyɛ ɔfu ŋ, amāŋ ō gwa ɛcí iciici ŋ.

Ɔcɛ ō ŋmo mla ipu ō wu wɛ ɔdobɔbi. Ó klla wɛ ɔdobɔbi ku acɛnyilɔ kéē cikpo acɛnyilɔ amāŋ acɛnya kéē cikpo acɛnya, ohigbu kóō wɛ ɔdā nōo gē tu Ɔwɔico ánya. Ó dɔka ku alɔ ya unwu ɔdā amāŋ ō nunu ta ācɛ ŋ.

Alɔ i cika ō ya imabɔ amāŋ gba aojibo ɛ̄gbā ŋ.

Ipu ɛcɛ ɛpɛpɛ nōo yɔ i wa a, ācɛ o ya ɔdobɔbi i gáā yɔ gɛ ŋ.

 Ya ɔdā olɔhi. Umátiyu 7:12

Ɔdaŋ ku alɔ dɔka ku ɔtu kóō he Ɔwɔico, alɔ géē ceyitikwu ku alɔ gbla ɔ ya piii.

Ma ihɔtu fu lɛ ācɛ ɔhá. Ɛgɛ nɛ a géē ya ɛnyā a wɛ ō ya ɔdā olɔhi lɛ uwa mla ō ya uwa ɛhi.

Bēē ka ɔkwɛyi.

Bēē meyinyinyi ku a klla je yɛhi.

Nwu ācɛ ɛlā lɛyikwu Ujehofa mla ɔwɛ nɛ ó gē ya odee a.—Ayisáya 43:10