Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 6

Mafu Peee Ɔdā Nōo Ya Nɛ a Yɔ i Jé Ɛga Ku Ubáyíbu Duuma

Mafu Peee Ɔdā Nōo Ya Nɛ a Yɔ i Jé Ɛga Ku Ubáyíbu Duuma

Ujɔ́ni 10:33-36

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: A hii jé ɛga ku Ubáyíbu éyi, cɛɛ ku a gbɔɔ ō kɛla lɛyikwu ɛlā ɔhá nōo gboce ɔ a anca ŋ. Ya ku ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a kéē má ɛgɛ nɛ ɛga ku Ubáyíbu nɛ a jé a cɛtɔha mla ɛlā nɛ a yɔ i ka a.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Lɛ aɛlā okpɔcii a bi wɛɛcɛ. Ɔdaŋ ka lɛ ɛga ku Ubáyíbu dumma jé, lɛ aɛlā nōo cɛtɔha piii mla ɛlā okpɔcii ku ɛlā ku uwɔ a bi wɛɛcɛ. A lɔfu ya ɛnyā ŋma lɛ ō ka ɛlā okpɔcii a tɛɛcɛ kpɔ, amāŋ ō da ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a ɔka, nōo géē cɛ lɛ uwa kéē jé aɛlā okpɔcii a abɔyi uwa.

  • Lɛ ɛlā nɛ a dɔka kéē blakwu ɔ a ka igbalɛwa. Ɔdaŋ ku a lɛ ɛga ku Ubáyíbu duuma hi mla ɔdā nōo ya nɛ a gáā jé ɔ a, mafu ɛgɛ nɛ ɛlā okpɔcii ku ɛga ku Ubáyíbu ɔɔma cɛtɔha mla ɔdā nōo ya nɛ a jé abɔɔ a.

  • Ya kóō tɔɔtɛ lɛ uwa ō jé ɔwɛ néē géē bi ɛlā a le yuklɔ. A hii kɛla nōó cɛtɔha mla ɛlā okpɔcii ku uwɔ ŋ. Ŋma lɛ ɔdā nɛ ācɛ nɛ a yɔ i kɛla uwa a tɛtɛ jé lɛyikwu ikpɛyi ɛlā ku uwɔ a, anu gáā ta uwɔ abɔ jé ɛdɔ ɛlā nōo cɛgbá nɛ a cika ō da uwa a, o ya ɛɛ ku ɛlā okpɔcii a kóō ta uwa eyī peee.