Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 2

Ō Kɛla Ɔwɛ Nɛ A Gē Kɛla A

Ō Kɛla Ɔwɛ Nɛ A Gē Kɛla A

2 Ācɛ Ukɔ́rīnti 2:17

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: Kɛla ŋma ɔtu ɔwɛ nɛ a gē kɛla a.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Lɛ ɔkɔ gba ku a klla lɛ otutu ya lɔɔlɔhi. Gbɔɔkɔ lɛ Ɔwɔico kóō ta uwɔ abɔ ku ɔtu ku uwɔ kóō kwu ɛlā nɛ a gáā ka a ikɔkɔ nɛ a géē lɛ ɔtu ku uwɔ kwu ufi nōo yɔ i ya uwɔ a. Ɛyi ɛlā nɛ a gáā ka a cika ō ta uwɔ eyī peee. A hii ka ɛjɛɛji ɛlā néē ta ipu ɔkpá a yiili ŋ, amáŋ ɛyi ɛlā nɛ a jé ŋma ipu ɔkpá a nɛ a gáā ka a.

  • Kɛla ŋma ɔtu. Gbɛla lɛyikwu ɔdā nōo ya nɛ ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a cɛgbá ō po ɛlā ɔɔma a. Cɛɛ ɛgɛ nɛ a hayi a, ɔwɛ nɛ a gē ya abɔ a mla ɛgɛ nɛ a gē ya eyī ku uwɔ a géē mafu ku ɛlā a ŋma ɔtu ku uwɔ.

  • Má ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a. Ɔdaŋ kóō wɛ ɔdobɔbi ɛga nɛ a lā a ŋ, bēē má eyī ku ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a. Eko nɛ a yɔ i ya ɛlā ō ka tɛɛcɛ ku uwɔ, ikɔkɔ nɛ a géē yɔ i má ɛjɛɛji ɛwa a tɔha a, eyeeye ku ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a nɛ a cika ō má eyī a.