Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 18

Nwu Ācɛ Nɛ A Yɔ I Kɛla Lɛ Uwa A Ɔdā Ɛpɛpɛ

Nwu Ācɛ Nɛ A Yɔ I Kɛla Lɛ Uwa A Ɔdā Ɛpɛpɛ

1 Ācɛ Ukɔ́rīnti 9:19-23

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: Ya ku ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a kéē gbɛla abɔyi uwa lɛyikwu ɛlā nɛ a yɔ i ka a, o ya ɛɛ kéē jé kē lɛ ɛnɛɛnɛ odee nwu ɛ.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Leyi yɛ ɔdā nɛ ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a jé gbɔbu ɛ. Ikɔkɔ nɛ a géē yɔ i kɛla lɛyikwu ɔdā néē tɛtɛ jé ɛ ma, ta uwa abɔ kéē má ɛlā nɛ a yɔ i ka a ŋma ɔwɛ ɔhá.

  • Bɔkwu ɛlā ku a klla gbɛla ta ɔ. Eko nóō cɛgbá, bi aɔdā ɔkwɛyi nɛ ācɛ i jé lɛ a ŋ amāŋ aɔdā nōo ya ɛpɛpɛ a le mafu aɛlā ō kpɔcii. Gbɛla lɔɔlɔhi lɛyikwu ɛlā nɛ a gáā ka tɛɛcɛ a mla ɛgɛ nōó tɛɛma kwu aɔdā ɔkwɛyi nɛ a dɔka ō kɛla lɛyikwu ɔ a.

  • Mafu ɛgɛ nɛ ɛlā ku uwɔ tile lɛ a. Mafu lɛ ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a ɛgɛ nɛ aɛlā nōo yɔ ipu Ubáyíbu lɔfu ta uwa abɔ ipu oyeeyi ku uwa a. Kɛla piii lɛyikwu odee, mla uce ō ya duuma nōo géē tile lɛ ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a.