Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 11

Ō Kɛla Mla Ɔtu Caca

Ō Kɛla Mla Ɔtu Caca

Úklɔ́ kú Ācotɛ̄hɔ̄ 18:24, 25

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: Kɛla mla ɔtu caca ɔwɛ nōo géē ya ku ɛlā ku uwɔ kóō lɛ abɔ kwu ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a ɔtu, kéē klla bi ɔ le yuklɔ.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Ɛlā a kóō lɛ abɔ kwu awɔ abɔyi uwɔ ɔtu. Abɔ a yɔ i tutu ɛlā ō ka tɛɛcɛ ku uwɔ a, gbɛla lɔɔlɔhi lɛyikwu ɔdā nōo ya ɛɛ nɛ ikpɛyi ɛlā a cɛgbá a. Lɛ ɛlā nɛ a gáā ka tɛɛcɛ a klɔcɛ lɔɔlɔhi, o ya ɛɛ ku a ka ɔ ŋma ɔtu ku uwɔ.

  • Gbɛla kwu ācɛ nɛ a gáā kɛla lɛ uwa a. Gbɛla kwu ɛgɛnɛ ɛlā nɛ a gáā jé amāŋ nwu a géē tile lɛ ācɛ nɛ a gáā kɛla lɛ uwa a. Cɛɛ, a leyi yɛ ɔwɛ ɛyɛɛyɛyi nɛ a géē kɛla a tɛɛcɛ, ɔwɛ nōó géē jɛ uwa eyī fiyɛ.

  • A hii yɔ gbɛdɛ gbɛdɛ ŋ amáŋ ya ku ɛlā ō ka tɛɛcɛ ku uwɔ kóō lɔɔnyɛ. Kɛla mla ɔtu caca. Bi ɛgɛ nɛ a gē ya abɔ mla iyē ku uwɔ ɔwɛ nōo cika a, le mafu ɔdā nōo yɔ ipu ɔtu ku uwɔ.