Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔkpá Nɛ Ígwu Nōo Gē Leyi Kwu Ɔwa Ku Alɔ Ta Fu Alɔ

Ɔkpá Nɛ Ígwu Nōo Gē Leyi Kwu Ɔwa Ku Alɔ Ta Fu Alɔ

“Aá [cika ō kwu] pīya Itíca.” (Uhíb. 5:12) Gbɛla tu ɛlā nyā ɛ, Ujehofa nōo wɛ itica fiyɛ duu ipu ɔkpanco mla ɛcɛ a, yɔ i hi alɔ igwú ku alɔ gáā nwu ācɛ ɔhá ɛlā lɛyikwu ɔ! Uklɔ duuma néē je gā uwɔ ku a ya, nōo lɛ ō ya mla ō nwu ācɛ ɛlā ɔkwɛyi lɛyikwu Ujehofa, ipu apɔlɛ, ipu ujɔ, amāŋ ipu uklɔ ku ɔna ō ta a, i wɛ uklɔ ija ŋ, ɛnɛnɛ uklɔ nōó wɛ a. Ɛgɛnyá nɛ alɔ gáā yuklɔ nyā mɛɛlɛ a?

Ohi ku ɔka ɔɔma yɔ ipu ɛlā nɛ Upɔlu nōo wɛ ɔcocɛhɔ a ta gē lɛ Utimoti a, ó da ɔ kahinii: “Lɛ eko táajɛ ká ā yɔ̄ ī jé ɛlɔ̄ɔwɔicō ā tɛ́ɛcɛ, yɔ̄ ī nwū ɛjɛ̄ɛ̄jī ācɛ ká ā klla bī ɛlɔ̄ɔwɔicō ā tɔ́ɔna lɛ uwá.” Ó klla da ɔ kahinii: “Ɔ́dāŋ ka a yɔ ī yá aɔ́dā . . . nēe bá nyā glá, a géē lɔfu nya iyi uwɔ mɛ́mla ācɛ nēe gē jāhɔ̄ gā awɔ ā tá.” (1Utím. 4:13, 16) Ɛlā nɛ a gē bi nyɔ i tɔɔna lɛ ācɛ a wɛ ɛlā nōo gē nya oyeeyi ta. Ɛnyā ya ɛɛ nōó cɛgbá ku a yɔ i ceyitikwu ya lɔhi fiyɛ, ipu ɔwɛ nɛ a gē bi le jé ɔkpá mla ō nwu ācɛ ɛlā a. Alɔ ya ɔkpá nyā, o ya ɛɛ kóō ta uwɔ abɔ ya ɛnyā. Má aɔdā ōhī nōo yɔ ipu ɔkpá nyā a.

Upeji duuma lɛ ɛga ku Ubáyíbu éyi nōo lɔfu wɛ ukɔ́ nōo tɛɛma kwu ikpɛyi ɛlā a amāŋ ocabɔ éyi nōo gē mafu ɔdā nɛ ikpɛyi ɛlā a yɔ i ka a

Ujehofa “jé ō nwū ɔ̄cɛ odée fíyɛ́ odúúdú ācɛ nēe ī nwū ɔ̄cɛ odée . . . á.” (Ujób. 36:22) Abɔ ɔkpá nyā géē yɔ i ta uwɔ abɔ ku a ya lɔhi fiyɛ ipu ɔkpá ō jé mla ō nwu ācɛ ɛlā a, a hii mlanyi ka ɛlā nɛ a gē nwu ācɛ a ŋma Ɛgiyi Ujehofa ŋ, anu kē i pi ācɛ wa ɛgiyi nu a. (Ujɔ́ni 6:44) Ó lɛ a, gbɔɔkɔ lɛ Ujehofa eko doodu kóō je owiihɔ ku nu gā awɔ. Bi Ubáyíbu le kɛla Ɔwɔico lɛ ācɛ eko doodu. A hii ya ku ācɛ kéē je owofu gā awɔ ŋ, amáŋ, ya kéē je owofu lɛ Ujehofa. Ceyitikwu ya ku ɛlā ku uwɔ kóō lɛ abɔ kwu ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a ɔtu, o ya ɛɛ kéē lɛ ihɔtu nɛhi lɛ Ujehofa.

Olɛhɔ nōo cɛgbá fiyɛ duu nɛ Ujehofa je lɛ alɛɛcɛ a, anu nɛ ó hi uwɔ igwú ku a gáā nwu ācɛ a. Alɔ lɔtuce ku abɔ a yɔ i gbolo ce “ɔfú nɛ̄ Ɔwɔicō [gē] je” lɛ ɔcɛ a, a géē ya lɔhi.—1 Upít. 4:11.

Ācɛ ō nwu ɔkpá bɛɛka aa,

Ígwu Nōo Gē Leyi Kwu Ɔwa ku Ācɛ Ocijali Ku Ujehofa