Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 IKPƐYI ƐLĀ Ō KLƆCƐ ƆMƐ 34

Ɛgɛ Nɛ A Géē Ya Ku A Gweeye Ipu Uklɔ Ɛpɛpɛ

Ɛgɛ Nɛ A Géē Ya Ku A Gweeye Ipu Uklɔ Ɛpɛpɛ

“Ɔwɔicō gē yá ɔdā okpaakpa piyóó. Ó gáā mlanyī úklɔ́ nɛ̄ aá yá lɛ ɔ́ ā ŋ́, ámāŋ ka ɛ́gɛ́nɛ̄ aá ma ihɔtū nɛ̄ aá lɛ lɛ ɔ́ ā fú [ŋ].”—UHÍB. 6:10.

IJÉ ƆMƐ 38 Ó Géē Ya Ku A Lɔfu

ƆDĀ NƐ ALƆ GÁĀ NWU A *

1-3. Ɔdi wɛ aɔdā ōhī nōo lɔfu ya ku uklɔ ku ācɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu a kóō piyabɔ a?

“GBƆBU a, alɔ wɛ ācɛ ō tɔɔna ipu éwo ɔhá. Alɔ jɔɔnyɛ uklɔ a lɔɔlɔhi. Abɔ alɔ lɛ uklɔ a ya jaa gā ihayi ofu ce éyi (21) a, adā mla ɛ́nɛ́ um mɛmla adā mla ɛ́nɛ́ ku ɔnyā um kwu nyɔnyi. Alɔ gweeye ō leyi kwu uwa. Naana a, ó kwu alɔ iyē nɛhi ō ma ɛga nɛ alɔ dɔka nɛhi nyā a ta.” Urobert mla Umeri Jo kɛla nyā a.

2 Uwilliam mla Uterrie kahinii: “Alɔ jikwu eko nɛ alɔ gáā le má ku alɔ i gáā cigbihi gā uklɔ nɛ alɔ gē ya a gɛ ŋ. Ohigbu ku alɔ gbɔɔ ō doōcē. Ōmiya nɛ alɔ tɛtɛ miya taajɛ ō yuklɔ lɛ Ujehofa ipu éwo ɔhá a mɛ ɛ.”

3 Aleksey kahinii: “N gē yuklɔ ipu abɔ ku ɛga ō yuklɔ ku alɔ éyi. Alɔ nōo kē i yuklɔ abɔɔ a jé ka aolɛla ku alɔ dɔka ō lɛ ɛga ō yuklɔ a gwu. Amáŋ, ó le hɛ um idaago kpɔ eko nɛ ó gáā le ya a. Ɛjɛɛji alɔ le pɛ nyɛɛ ŋma Ubɛtɛlu.”

4. Aɔka nyá nɛ alɔ gáā kɛla lɛyikwu ɔ ipu ikpɛyi ɛlā nyā a?

4 Ó wɛ ocabɔ ku ayinɛ alɔ nyā yɔ foofunu a nóó. Amáŋ é lɛ uklɔ ɛpɛpɛ je lɛ ayinɛ alɔ alɛwa nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu (full-time service) a, kwu ayinɛ alɔ nōo gē yuklɔ ipu Ubɛtɛlu a duu. * Ó gē tɔɔtɛ lɛ ayinɛ alɔ nɔnyilɔ mla ayinɛ alɔ nɔnya nōo ba nyā kéē ma uklɔ néē yɔ i ya, nōo he uwa ɔtu nɛhi a ta ŋ. Ɔdi gáā ta uwa abɔ ku opiyabɔ nyā kóō je uwa iyē a? Ɛgɛnyá nɛ a gáā ta uwa abɔ gla a? Ohi ku aɔka ɛpa nyā géē ta ɛjɛɛji alɔ abɔ, eko duuma nɛ odee gbɔɔ ō piyabɔ ipu oyeeyi ku alɔ.

AƆDĀ NŌO GÉĒ TA UWA ABƆ KU OPIYABƆ KÓŌ JE UWƆ IYĒ

Ɔdaŋ ka é lɛ uklɔ ku ɔcɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu a piyabɔ, ɔdiya ɛɛ nōó gē tɔɔtɛ ŋ ma? (Má ogwotu ɔmɛ 5) *

5. Ɔdaŋ ka é lɛ uklɔ ku alɔ piyabɔ, ɔwɛ nyá nɛ ó lɔfu lɛ abɔ kwu alɔ iyē a?

5 Ɔdaŋ ku alɔ gē yuklɔ ipu Ubɛtɛlu nɛɛ o, amāŋ aya ɔhá ipu  uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu nōo wɛ ɛdɔ ɛyɛɛyi (special full-time service), ɛjɛɛji alɔ gē nwu ɛgɛ nɛ alɔ géē yihɔtu ku ācɛ mla ɛga nɛ alɔ gē yuklɔ a. Ohigbu ɛnyā a, ó gē kwu alɔ iyē nɛɛnɛhi eko duuma nɛ alɔ gáā ma uklɔ a ta, ohigbu odee amāŋ ɔdā ɔhá. Abɔ ku ayinɛ nɛ alɔ ma uwa ta a géē gbɔɔ ō kwu alɔ. Ɔtu ku alɔ klla géē kwu ɛgiyi uwa eko doodu, o fiyɛ duu ɔdaŋ ku alɔ nyɛɛ ohigbu ka aolɛla yɔ i miya alɔ owe. (Umát. 10:23; 2 Ukɔ́r. 11:28, 29) Ɔdā ɔhá nōo ya nōó gē tɔɔtɛ ō gā ɛga ɔhá ŋ ma wɛ kahinii, uculo ku ācɛ ku ɛga nɛ a yɔ i nyɔ a lɔfu wɛ ɛyipɛ ta uwɔ, ó lɔfu je uwɔ iyē ŋ. Ɔdaŋ ku alɔ gē cigbihi gā ɔlɛ, ó lɔfu ya alɔ lɛ a duu. Urobert mla Umeri Jo kahinii: “Alɔ i jé uculo ku ācɛ ɔlɛ alɔ lɔɔlɔhi gɛ ŋ. Alɔ i kóō jé ō tɔɔna ipu uce ku ɔlɛ alɔ gɛ ŋ duu, ohigbu ku alɔ humayi yuklɔ ɛga ɔhá gboji gboji ɛ. Alɔ lɛbɛɛka ailɔwa ipu éwo ku alɔ a.” Ācɛ ōhī néē je uklɔ ku uwa piyabɔ a, lɔfu gbɔɔ ō ŋmo ije tu aɔdā alɛwa fiyɛ otɛtɛ igbekponu gla. Abɔ lɔfu hɛ uwa iyē, ɔtu lɔfu biya lɛ uwa. É klla lɔfu jé ɔdā ō ya a ŋ. Ɔdi gáā ta uwa abɔ a?

Ó géē cɛgbá ku alɔ tubla Ujehofa ajaajɛ klla lɛ ɔtuce ɔ (Má ogwotu ɔmɛ 6-7) *

6. Ɛgɛnyá nɛ alɔ gáā tubla Ujehofa ajaajɛ a?

6 Tubla Ujehofa ajaajɛ. (Ujɛ́m. 4:8) Ɛgɛnyá nɛ alɔ gáā tubla ɔ a? Alɔ géē ya ɛnyā ŋma lɛ ō lɛ ɔtuce ɔ ka ó gē “pó ɔkɔ nɛ̄ ɔ̄cɛ gē gbā ā, klla gē tá ɔ̄ ohi.” (Aíjē 65:2) Aíjē kú Ɛ̄gbā 62:8 kahinii: “Aá da ɔ́ odúúdú unwalu kú aá.” Ujehofa lɔfu “lɛ ɔdā nɛ̄hi yá lɛ alɔ fíyɛ́ ɛ́gɛ́nɛ̄ alɔ kōō gbɛlá nū ā.” (Afi. 3:20) Ó gē ya aɔdā nɛ alɔ da ɔ ipu ɔkɔ ō gba kóō ya lɛ alɔ a foofunu ŋ. Amáŋ, ó lɔfu ya ɛ̄nɛ̄ alɔ i leyice ŋ, fiyɛ ɔdā nɛ alɔ kóō gbɛla a, o ya ɛɛ kóō ya unwalu ku alɔ lɛ alɔ.

7. (a) Ɔdi gáā ta alɔ abɔ ku alɔ yɔ kwu Ujehofa ajaajɛ a? (b) Ɔdi nɛ ɔkpá ku Ācɛ Uhíbru 6:10-12 ka ku Ujehofa i gáā ya ŋ ɔdaŋ ku alɔ hayi kpaakpa yɔ i gba ɔ ɛ̄gbā a?

7 Ɔdaŋ ku a dɔka ō tubla Ujehofa ajaajɛ, a cika ō bēē jé Ubáyíbu ɛ̄cī doodu klla bēē gbɛla tu ɛlā nɛ a jé a. Ɔyinɛ alɔ éyi nōo tɛtɛ wɛ ɔcɛ ō tɔɔna ipu éwo ɔhá ka kahinii: “Bēē ya ɛ̄gbā ō gba ku apɔlɛ ku uwɔ mla otutu ku ōjila eko doodu, ɛgɛ nɛ a tɛtɛ gē ya ipu uklɔ nɛ a gē ya gbɔbu a.” Ɔdā ɔhá kpɔ, ceyitikwu ku a bēē bɛɛcɛ nyɔ i tɔɔna mla ujɔ ɛpɛpɛ nɛ a yɔ ipu nu a. Ujehofa i gē je ācɛ nōo hayi kpaakpa ipu ɛ̄gbā ō gba ku nu a mlanyi ŋ, ɔdaŋ néē kóō lɔfu yuklɔ lɛ ɔ ɛgɛ néē tɛtɛ gē ya a gɛ ŋ.—Ācɛ Uhíbru 6:10-12.

8. Ɛgɛnyá nɛ ɔkpá ku 1 Ujɔ́ni 2:15-17 gáā ta uwɔ abɔ ku a lɛ ɔtu ku uwɔ kwu aɔdā nōo cɛgbá fiyɛ duu ipu oyeeyi ku uwɔ a?

8 Lɛ ɔtu ku uwɔ kwu aɔdā nōo cɛgbá fiyɛ  duu a. A hii cɛ ku unwalu nōo yɔ ipu ɛcɛ ku Ebilii nyā kóō ci uwɔ ŋma ō gba Ujehofa ɛ̄gbā ŋ. (Umát. 13:22) Á bēē jahɔ ta ācɛ nōó gē gba Ujehofa ɛ̄gbā ŋ. Amāŋ aoklobiya uwɔ, ancɛnya uwɔ amāŋ aɔmaapu uwɔ nōo gē ceyitikwu mafu ka é dɔka ō ta uwɔ abɔ, ŋma lɛ ō da uwɔ ku a cɛgbá ō lɛ ije nɛɛnɛhi gbɔbu ɛɛ ku oyeeyi ku uwɔ kóō lɔhi ŋ. (Jé 1 Ujɔ́ni 2:15-17.) Lɛ ɔtuce Ujehofa. Ó cokonu ka anuɔ géē je aɔdā nɛ alɔ cɛgbá nu a lɛ alɔ “eko nɛ̄ alɔ cɛgbá otábɔ̄” a. Ó géē ta alɔ abɔ ku ɔtu okpoce ku alɔ kóō lɔfu, ku alɔ klla lɛ ɛbɔ ku ɔtu. Ó klla géē je aɔdā agbenu nɛ alɔ cɛgbá nu a lɛ alɔ.—Uhíb. 4:16; 13:5, 6.

9. Oŋma ɛlā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Aíita 22:3, 7 a, ɔdiya nɛ ó lɔhi ku alɔ bēē kpla ije iciici ŋ ma, ɔdi kē gáā ta alɔ abɔ ku alɔ miya ɔdā olɔhi ō ya a?

9 A hii kpla ije iciici ŋ. (Jé Aíita 22:3, 7.) Ō calɛ ŋma ɛga éyi gā ɛga ɔhá gē kpo ije nɛhi. Ohigbu ɛnyā, ó gē tɔɔtɛ ku ɔcɛ kóō nyɔ gáā kpla ije. O ya ɛɛ ku a hii bi ācɛ ule fiyɛ ɔfu ŋ ma a, a hii nyɔ i kpla ije ohigbu ku a dɔka ō lá odee nɛ á cɛgbá nu nɛhi ŋ. Ó gē tɔɔtɛ lɛ alɔ fiyɛ ó gáā kpla ije ŋma ɛgiyi ɔcɛ, ɔdaŋ ku alɔ yɔ ipu unwalu nɛhi, amāŋ ka ɔcɛ éyi ŋma ipu apɔlɛ ku alɔ yɔ i doōcē. Ɔdaŋ ku a yɔ ipu āhɔ̄ ɛgɔɔma, bla ka ‘ɔkɔ ō gba’ lɔfu ta uwɔ abɔ ku a miya ɔdā olɔhi ō ya. Ujehofa klla géē po ɔkɔ ō gba ku uwɔ duu, ŋma lɛ ō ta uwɔ abɔ ku a lɛ ɛbɔ ipu ɔtu, o ya ɛɛ ku a lɔfu miya ɔdā nōo lɔhi fiyɛ duu nɛ a cika ō ya a.—Ufíl. 4:6, 7; 1 Upít. 5:7.

10. Ɔdi nɛ alɔ cika ō ya, o ya ɛɛ ku alɔ lɛ aoklobiya mla ancɛnya olɔhi a?

10 Bi ɛma olɔhi mla ācɛ nōo géē ta uwɔ abɔ ɔwɛ olɔhi a. Kɛla lɛ aoklobiya amāŋ ancɛnya uwɔ olɔhi lɛyikwu ɛgɛ nɛ ɔtu gē ya uwɔ lɛ, amāŋ lɛyikwu unwalu nɛ a gē má a. O fiyɛ duu a, kɛla lɛ ācɛ nɛ a jé ka é má ɛdɔ unwalu nɛ a gē má gbɔbu duu ɛ. Ō ya ɛnyā géē ta uwɔ abɔ ku ɔtu ku uwɔ kóō gbo. (Ɔ̄cok. 4:9, 10) Aoklobiya mla ancɛnya nɛ a lɛ ɛga nɛ a gē yuklɔ gbɔbu a géē wɛ aɔya ku uwɔ kpɔ nɛ. Amáŋ babanya a, a cika ō ya ku a lɛ aoklobiya mla ancɛnya ɛga ɛpɛpɛ nɛ a gē yuklɔ a. A hii mlanyi ŋ, ɔdaŋ ku a dɔka ō lɛ oklobiya amāŋ ɔncɛnya, awɔ abɔyi uwɔ cika ō wɛ ɔcɛ ō ogbonɛnɛ. Ɔdi nɛ a cika ō ya, o ya ɛɛ ku a lɛ aɔya ɛpɛpɛ a? Da ācɛ ɔhá lɛyikwu aɔdā olɔhi nɛ Ujehofa humayi ya gā uwɔ ŋmiifi nɛ a gē yuklɔ lɛ ɔ a. Ɛnyā géē ya kéē má ɛgɛ nɛ a gē gweeye lɛ a. Ācɛ ōhī ipu ujɔ i gáā jé ɔdā noo ya ɛɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu a he uwɔ ɔtu ŋ. Amáŋ ó lɛ ācɛ ɔhá nōo géē dɔka ō jé ɔdā nōo ya ɛɛ nōo he uwɔ ɔtu a, ɛnyā kē i ya kéē kwu piya ɛnɛɛnɛ aoklobiya amāŋ ancɛnya uwɔ. Amáŋ lɛ ɛlá kwu ɔ ku a hii kɛla lɛyikwu iyi uwɔ foofunu ŋ, amāŋ ō kɛla fiyɛ ɔfu lɛyikwu aɔdā nɛ a ya ipu ɛ̄gbā ō gba ku Ujehofa, amāŋ lɛyikwu ɛgɛ duuma nɛ ɔtu lɔfu biya gā uwɔ lɛ a ŋ.

11. Ɔdi nɛ a cika ō ya, o ya ɛɛ ku eeye kóō yɔ ipu apɔlɛ ku uwɔ a?

11 Ɔdaŋ ku a gáā ma uklɔ nɛ a gē ya lɛ Ujehofa a ta, ohigbu ka ɔba uwɔ amāŋ ɔnyā uwɔ  yɔ i doōcē, a hii ŋmo ɔ ɛpɔbi ŋ. Abɔ ɔhá ku nu, ɔdaŋ ku awɔ abɔyi uwɔ yɔ i doōcē a, a hii ŋmo iyi uwɔ ɛpɔbi ŋ duu. A kóō hii gbɛla ku a lɛ ɔmpa uwɔ abɔ gaajɛ ŋ. Bla ku aa ɛpa wɛ “ɔkpíye ékpó.” Eko nɛ aa kē lɛ iyi aa a, a cokonu lɛ Ujehofa ka aa géē yɔ i teyi tu iyi aa ɛgɛ duuma nɛ āhɔ̄ a kóō lɛ. (Umát. 19:5, 6) Ɔdaŋ ku a ma uklɔ nɛ a gē ya lɛ Ujehofa a ta, ohigbu ka ɔnyā uwɔ gáā yɔ ipu eko nɛ aa leyice ŋ, a cika ō cɛ lɛ ɔyi a jé ka ó cɛgbá nɛhi fiyɛ uklɔ nɛ aa tɛtɛ gē ya a. Da ɔyi a eko doodu ka gē má ɔ ka ó wɛ “ɔhā” ŋma ɛgiyi Ɔwɔico. (Aíjē 127:3-5) Ɔdā ɔhá kpɔ, da ɔyi a lɛyikwu ɛnɛɛnɛ ɔdā nɛ aa má ipu uklɔ nɛ aa tɛtɛ gē ya lɛ Ujehofa a. Ō ya ɛnyā géē ta ɔyi a abɔ kóō bi ɛjɛɛji oyeeyi ku nu le yuklɔ lɛ Ujehofa ɛgɛ nɛ a tɛtɛ ya a.

ƐGƐ NƐ ĀCƐ ƆHÁ LƆFU TABƆ

12. (a) Ɛgɛnyá nɛ alɔ gáā je otabɔ lɛ ācɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu a kéē yɔ i yuklɔ ku uwa gɔbu a? (b) Ɛgɛnyá nɛ alɔ gáā ta uwa abɔ ku ɛga ɛpɛpɛ néē wa a kóō je uwa iyē a?

12 Ujɔ alɛwa gē je otabɔ lɛ ācɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu a, o ya ɛɛ kéē lɔfu yɔ i yuklɔ ku uwa gɔbu. Ayinɛ alɔ nɔnyilɔ mla ayinɛ alɔ nɔnya ōhī kē i ta uwa abɔ duu. É gē ya ɛnyā ŋma lɛ ō ta uwa ɔtu kwu ɔtu, ō je ije lɛ uwa, ō je aɔdā néē cɛgbá a lɛ uwa, amāŋ ō teyi tu ācɛ ɔlɛ uwa nōo yɔ ɛga oligbo a. (Ugal. 6:2) Ɔdaŋ ka é je uklɔ ɛpɛpɛ lɛ ɔcɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu a wa ipu ujɔ ku uwɔ, a hii gbɛla ka é yuklɔ obɔbi amāŋ ya ɔdobɔbi éyi ŋ. * Ikɔkɔ ɔɔma a, ta uwa abɔ ku abɔɔ kóō je uwa iyē. Ya uwa omaaba lɔɔlɔhi, ta uwa ahinya lɛyikwu uklɔ néē humayi ya a, ɔdaŋ néē kóō lɔfu yuklɔ nwune ɛgɛ néē tɛtɛ gē ya a gɛ ŋ, ohigbu ōcē. Ceyitikwu ku a jé uwa lɔɔlɔhi, ku a klla nwu ɛlā nɛhi ŋma ɛgiyi uwa.

13. Ɛdɔ otabɔ nyá nɛ alɔ lɔfu je lɛ ɔcɛ néē je uklɔ ku nu piyabɔ a?

 13 Eko aflɛyi néē lɛ uklɔ ɛpɛpɛ je lɛ ɔcɛ, ó lɔfu cɛgbá otabɔ ku uwɔ, o ya ɛɛ kóō dɔka ɛga ō lā, kóō jé ɛgɛ nɛ aa gē yɛ ŋma ɛga éyi gā ɛga ɔhá, ɛgɛ nɛ ó géē má uklɔ, mla aɔdā alɛwa ɔhá. Amáŋ, ɔdā néē cɛgba fiyɛ duu a wɛ ku a jɛyi ku ɛdɔ āhɔ̄ néē yɔ ipu nu a. Á jé ŋ, uwa abɔyi uwa amāŋ ɔcɛ ɔlɛ uwa éyi yɔ i doōcē. É lɔfu yɔ i má ɔnɔ ku ɔtu ohigbu ku ɔcɛ éyi néē yihɔtu nu nɛhi a gekwu. * Ɔdaŋ néē kóō da uwɔ ŋ, ɔtu lɔfu gē biya lɛ uwa nɛɛnɛhi, á jé ŋ, ohigbu ka abɔ ku aɔya ku uwa néē ma uwa ta ɛga néē tɛtɛ gē yuklɔ gbɔbu a yɔ i kwu uwa nɛhi. Aɔdā nōo ba nyā gē cɛ lɛ oyeeyi gbaji tu uwa, ohigbu ɛnyā a, é cɛgbá eko nɛhi, o ya ɛɛ kéē lɔfu yale ipu unwalu ɛyɛɛyɛyi nōo ba nyā a.

14. Ɛgɛnyá nɛ ayinɛ alɔ ipu ujɔ éyi ta ɔyinɛ alɔ nɔnya éyi abɔ, o ya ɛɛ ku ɛga ɛpɛpɛ nɛ ó gē tɔɔna a kóō je ɔ iyē a?

14 Ɛga ɛpɛpɛ néē wa a géē je uwa iyē, ɔdaŋ ku a gē nyɔ i tɔɔna mla uwa, klla gē bi ocabɔ olɔhi ku uwɔ le ta uwa ɔtu kwu ɔtu. Ɔyinɛ alɔ nɔnya éyi nōo yuklɔ ajɛ ɛcɛ ihayi alɛwa a kahinii: “N gē klɔcɛ ku Ubáyíbu mla ācɛ ɛ̄cī doodu ɛga nɛ um tɛtɛ gē tɔɔna a. Amáŋ ɛga ɛpɛpɛ nɛ um yɔ babanya a, ó gē tɔɔtɛ ō má ɛga ō jé Ubáyíbu lɛ ɔcɛ amāŋ ō ma uvidio fu lɛ ɔcɛ ŋ. Amáŋ ayinɛ nōo yɔ ipu ujɔ a gē hi um igwú ka n ba uwa iyē nyɔ i ya ōcigbihi ku uwa mla oklɔcɛ. Abɔ um gē má ɛgɛ nɛ ayinɛ alɔ nɔnyilɔ mla ayinɛ alɔ nɔnya gē yuklɔ lɔfu lɔfu klla gē ya oklɔcɛ mla ācɛ a, ó ta um abɔ ka n gbɔɔ ō má ɛga nɛ um gē tɔɔna a ɔwɛ olɔhi. N gbɔɔ ō nwu ɛgɛ nɛ um géē gbɔɔ ɛlā ō ka mla ɔcɛ. Ɛjɛɛji aɔdā nōo ba nyā ta um abɔ ka n gbɔɔ ō lɛ eeye kpɔ.”

BĒĒ YA ƆDĀ NƐ A LƆFU YA GLA!

Dɔka ɔwɛ ɛyɛɛyɛyi nɛ a géē nyila ipu uklɔ ku ɔna ō ta ku uwɔ ipu ajɛ ɔlɛ uwɔ (Má ogwotu ɔmɛ 15-16) *

15. Ɔdi nɛ a cika ō ya, o ya ɛɛ ku a ya lɔhi ipu uklɔ ɛpɛpɛ néē je gā uwɔ a?

15 A lɔfu ya lɔhi ipu uklɔ duuma néē je gā awɔ ku a ya ipu ujɔ ku Ujehofa gla. Ɔdaŋ kē lɛ uklɔ ku uwɔ piyabɔ, a hii gbɛla ka é ya lɛ a ohigbu ku a yuklɔ obɔbi amāŋ ku á tiile bɛɛka otɛtɛ a gɛ ŋ. Amáŋ, gbɛla tu ɔwɛ ɛyɛɛyɛyi nɛ Ujehofa yɔ i ta uwɔ abɔ babanya ku a bēē  yuklɔ ku ɔna ō ta a gɔbu. Bi ocabɔ ku Ācɛ O Yɛce Ukraist ku eko aflɛyi nōo hayi kpaakpa a le yuklɔ. Ɛga duuma néē yɔ, é “gē yɛ ɛbɛɛbɛ gē tɔ́ɔna kú ɔkōolɔhi” a. (Ācot. 8:1, 4) Ɔdaŋ ku a yɔ i tɔɔna gɔbu nɛ ɛ̄jɛ̄ i kē jɛ uwɔ ŋ, ɔdā olɔhi lɔfu bɛɛcɛ ŋma anu. Ocabɔ mafu, é lɛ ayinɛ alɔ ōhī nōo wɛ ācɛ ō gbɔbu ɔna ō ta a nu ŋma ipu éwo éyi, anu é le ta éwo ɔhá nōo yɔ kwu abɔɔ ajaajɛ a. Ɛga néē kē nyɔ nyā kē wɛ ɛga nɛ ɛgbá yɔ ipu uce ku ɔlɛ uwa nɛhi. Ipu ɔya kpii a, ācɛ alɛwa gáā wɛ ipu ígwu ɛpɛpɛ a mla uce nɛ ācɛ ō gbɔbu ɔna ō ta a yɔ i le tɔɔna a.

16. Ɔdi nɛ a cika ō ya, o ya ɛɛ ku a lɛ eeye ipu uklɔ ɛpɛpɛ nɛ a gē ya a?

16 “Éeyē nɛ̄ Óndú, Ɔwɔicō kú aá yá kú aá gwó ā, kóō lɛ ɔfú tū aá iyē.” (Uneh. 8:10) Eeye nɛhi nɛ alɔ cika ō lɛ, i cika ō wa ŋma ɛgiyi uklɔ nɛ alɔ gē ya lɛ Ujehofa a ŋ, ɔdaŋ nɛ alɔ kóō dɔka uklɔ a nɛhi. Amáŋ alɔ cika ō lɛ eeye nɛhi ohigbu ɛma nɛ alɔ lɛ mla Ujehofa a. Ó lɛ a, ɔdaŋ ku alɔ dɔka ō lɛ eeye, alɔ cika ō tubla Ujehofa ajaajɛ klla gbolo ce ɔ kóō jijeeyi lɛ alɔ, kóō gbo alɔ klla ta alɔ abɔ. Bla, ku a dɔka uklɔ nɛ a tɛtɛ gē ya a ohigbu ku a bi ɛjɛɛji ɔfu ku uwɔ le je otabɔ lɛ ācɛ nōo yɔ abɔɔ a. Lɛ ɛjɛɛji ɔtu ku uwɔ kwu uklɔ ɛpɛpɛ nɛ a yɔ i ya babanya duu, ku a má ɛgɛ nɛ Ujehofa géē ta uwɔ abɔ ku a dɔka nu nɛhi bɛɛka aku otɛtɛ a.—Ɔ̄cok. 7:10.

17. Ɔdi nɛ alɔ cika ō bi ɔtu lɛyikwu uklɔ nɛ alɔ gē ya lɛ Ujehofa babanya a?

17 Alɔ cika ō bi ɔ ipu ɔtu ka alɔ géē yɔ i gba Ujehofa ɛ̄gbā piyoo. Amáŋ, uklɔ nɛ alɔ gē ya lɛ ɔ babanya i gáā lɔfu wɛ uklɔ ekponu mla ɛ̄nɛ̄ alɔ géē ya lɛ ɔ ipu ɛcɛ ɛpɛpɛ a ŋ. Aleksey nɛ alɔ kɛla lɛyikwu ɔ gbɔbu a ka ku uklɔ ku nu néē je piyabɔ babanya yɔ i ta ɔ abɔ kóō lɛ iyi nu tutu lɛyikwu opiyabɔ ku ɛcɔbu a. Ó kahinii: “N jé kpɔcii ka Ujehofa mla ɛcɛ ɛpɛpɛ a yɔ ɔkwɔɔkwɛyi, amáŋ é dee ligbo ɛdɔ éyi ta um a. Amáŋ babanya a, n tubla Ujehofa ajaajɛ fiyɛ, ó kē yɔ i ya um bɛɛka ɛcɛ ɛpɛpɛ a le ba ajaajɛ ɛ.” (Ācot. 2:25) Ó lɛ a, uklɔ duuma nɛ alɔ kóō i ya naana, alɔ ceyitikwu ku alɔ tubla Ujehofa ajaajɛ. Ujehofa i gáā ma alɔ ta gboogboo ŋ, ó kē géē yɔ i ta alɔ abɔ ku alɔ lɛ eeye ipu uklɔ duuma nɛ alɔ gē ya lɛ ɔ a, ɛga duuma nɛ alɔ kóō i yuklɔ a naana.—Ayis. 41:13.

IJÉ ƆMƐ 90 Encourage One Another

^ par. 5 Ekoohi, ayinɛ alɔ nɔnyilɔ mla ayinɛ alɔ nɔnya nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu (full-time service) a, lɔfu miya ka é dɔka ō yuklɔ a gɔbu gɛ ŋ. Ekoohi duu ācɛ nōo yɔ ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu nōo wɛ ɛdɔ ɛyɛɛyi (special full-time service) a gē ma uklɔ a ta, ohigbu ka ɔwa ku alɔ da uwa lɛ a. Ikpɛyi ɛlā nyā géē da alɔ ɛdɔ unwalu néē gē má, mla ɔdā néē géē ya, o ya ɛɛ ku āhɔ̄ ɛpɛpɛ néē yɔ anu a kóō je uwa iyē. Ó géē kɛla lɛyikwu ɔdā nɛ ācɛ ɔhá lɔfu ya kéē ta uwa ɔtu kwu ɔtu klla ta uwa abɔ. Ó klla géē mafu ɛgɛ nɛ Ubáyíbu géē ta ɛjɛɛji alɔ abɔ, eko duuma nɛ alɔ gbɔɔ ō má opiyabɔ ipu oyeeyi ku alɔ.

^ par. 4 Ɔwɛ ekponu ɔɔma a, ayinɛ alɔ ōhī nōo tɛtɛ bi uklɔ gē ya a kwu uklɔ ku uwa u lɛ aɛdrɔ kéē ya ɛ, ohigbu ka uwa yɔ i je hila okplici. Má Ɔdā Ō Gbaajɛ ku 2018 aku oyibo, ikpɛyi ɛlā nōo kahinii: “Older Christians—Jehovah Treasures Your Loyalty,” mla aku Ɔya Ɔmigwo ku ihayi ku 2018 aku oyibo nōo kahinii: “Maintain Inner Peace Despite Changing Circumstances.”

^ par. 12 Anyakwɔcɛ ku ujɔ nōo yɔ ipu ujɔ néē tɛtɛ yɔ a cika ō ta uleta lɛyikwu uwa fiya gē lɛ ujɔ ɛpɛpɛ néē nyɔ a, o ya ɛɛ kéē gbɔɔ uklɔ duuma néē gē ya a boobu. Uklɔ bɛɛka ɔcɛ ō gbɔbu ɔna ō ta, ɔnyakwɔcɛ ku ujɔ amāŋ ɔcɛ ō ta anyakwɔcɛ ku ujɔ abɔ a.

^ par. 13 Má ikpɛyi ɛlā nōo kahinii: “Help for Those Who Grieve,” ipu 2018 Awake! No. 3.

^ par. 57 ƆDĀ NŌO YƆ I YA IPU IFOTO A: Ɔba mla ɔnyā éyi néē da uwa kéē nyɛɛ ŋma uklɔ ku ɔna ō ta néē yɔ i ya ipu éwo ɔhá a yɔ i jikwu klla yɔ i ya ayinɛ nōo yɔ ipu ujɔ ku uwa ŋŋmoo.

^ par. 59 ƆDĀ NŌO YƆ I YA IPU IFOTO A: É le cigbihi gā ajɛ ɔlɛ uwa. É gē gbɔɔkɔ lɛ Ujehofa eko doodu kóō ta uwa abɔ kéē lɔtu ipu opiyabɔ a.

^ par. 61 ƆDĀ NŌO YƆ I YA IPU IFOTO A: Ɔba mla ɔnyā a le cigbihi gā ipu uklɔ ō ya lɛ Ujehofa eko doodu kpɔ, mla otabɔ ku Ujehofa. É bi uce ɛyɛɛyɛyi néē nwu eko néē wɛ ācɛ ō tɔɔna ipu éwo ɔhá a le tɔɔna ku ɔkoolɔhi lɛ ācɛ nōo lā ɛga nɛ ujɔ ku uwa gē tɔɔna, nōo ŋma éwo ɔhá wa ipu éwo ku uwa a.