Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔkwɛyi Ka Ujisɔsi Kwū Ohigbu Um Nɛɛ?

Ɔkwɛyi Ka Ujisɔsi Kwū Ohigbu Um Nɛɛ?

IPU Ubáyíbu, alɔ gē jé ɛlā ku ‘ācɛ ɔlamu bɛ̄ɛka alɔ ā’ nōo gē lɛ abɔ kwu alɔ ɔtu. (Ujɛ́m. 5:17) Alɔ lɔfu jɛyi ɛlā ku Upɔlu nōo yɔ ipu ɔkpá ku Ācɛ Uróm 7:21-24 nōo kahinii: “Eko nɛ̄ n dɔɔ̄kā ō yá ɔdā olɔhi nɛɛ, ɔdōbɔ̄bí ā gē yɔ̄ kwu um ajaajɛ ō yá á. . . . N gebí ɛɛ́!” Eko duuma nɛ alɔ gē nya mla inyileyi ku alɔ, ɛlā nyā géē ta alɔ ɔtu kwu ɔtu ō jé ka ɔcɛ ō hayi kpaakpa bɛɛka Upɔlu a lɛ ɛdɔ unwalu ɛgɔɔma duu.

Ó lɛ ɔdā ɔhá kpɔ nɛ Upɔlu má nɛ ó kɛla lɛyikwu ɔ. Ipu ɔkpá ku Ācɛ Ugalésīya 2:20, abɔɔ a, ó kɛla lɛyikwu ɛgɛ nɛ ó kpɔtuce ka Ujisɔsi “yíihɔtū [nu] klla cɛ̄ gekwú o yá ɛ́ɛ́ kóō lɛ [ɔ] nyatá a.” Ó gē ya uwɔ lɛ a ŋ nɛɛ? Ó lɔfu ya uwɔ lɛ a ekoohi.

Ɔdaŋ ka ɔtu gē biya lɛ alɔ, ohigbu íne nɛ alɔ tɛtɛ biya a, ó gáā tɔɔtɛ lɛ alɔ ō kpɔtuce ka Ujehofa yihɔtu alɔ, ku ó klla kwu ya alɔ ɛhi ɛ ŋ. Ó géē lɔnɔ ta alɔ ō cɛ ka ikwū ku Ujisɔsi wɛ ɛhi lɛ eyeeye ku alɔ. Ujisɔsi dɔka ku alɔ má ikwū ku nu bɛɛka ɛhi nɛɛ? Ó lɛ a, ɔdi gáā ta alɔ abɔ ku alɔ má ɔ ɔwɛ ɛgɔɔma a? Alɔ leyi yɛ aɔka ɛpa ɔɔma.

ƐGƐ NƐ UJISƆSI LEYI MÁ IKWŪ KU NU

Aku ɔkwɛyi a, Ujisɔsi dɔka ku alɔ má ikwū ku nu ka ó wɛ ɛhi lɛ eyeeye ku alɔ. Ɛgɛnyá nɛ alɔ jé a? Gbɛla lɛyikwu ɛlā nyā nōo yɔ ipu ɔkpá ku Ulúk. 23:39-43 ɛ. É lɛ adā éyi hɛ ba ɔcí pi Ujisɔsi. Adā a cɛ peee ka anuɔ lɛ ɔdobɔbi ya ɛ. Ɔdā nɛ ó ya a bɔbi nɛhi, ohigbu ka ācɛ nōo gē ya ɔdobɔbi nɛhi néē gē ŋmo ba ɔcí á. Ɔtu gbɔɔ ō junwalu lɛ adā a nɛɛnɛhi, anu ó gbɔɔkɔ lɛ Ujisɔsi kahinii: “Gbɛlá kwú um, Ujísɔ̄si, eko nɛ̄ a géē wā í cɔcɛ́ ā!”

Ɔdi nɛ Ujisɔsi ya a? Gbɛla lɛyikwu ɛdɔ ɔnɔ nɛ Ujisɔsi yɔ i má, eko nɛ ó piyeyi kwu adā a. Ipu ɔnɔ nɛhi nyā, ó ceyitikwu lɛ ɛhɛ yɛ anu nɛ ó da adā a kahinii: ‘Ɔkwɛyi, n da uwɔ icɛ, a géē yɔ mla am ipu uparadais.’ Ó géē yɛ i tɔɔtɛ lɛ Ujisɔsi kóō ta adā a ɛlá kwu ɔ ka “Ɔyínɔ̄nyīlɔ kú Ɔ̄cɛ . . . wā . . . kóō kē je oyēeyī kú nū bɛ̄ɛka ɔdā o le ōfūla ācɛ alɛwa ā.” (Umát. 20:28) Amáŋ, ikɔkɔ ɔɔma, ó bi ɔkɔ ō gbonɛnɛ le mafu lɛ adā a ɛgɛ nɛ ikwū ku nu géē tiile lɛ ɔ a. Ó gbonɛnɛ lɛ adā nɛhi, ó klla bi ɛlā bɛɛka “a” mɛmla “am” a le kɛla lɛ ɔ. Ó kē da adā a ka ó géē lā ipu uparadais ipu ɛcɛ nyā.

Ó lɛ aafu ŋ, Ujisɔsi dɔka ku adā a kóō jé ku ikwū ku nu, géē tiile lɛ anu abɔyi nu. Ɔdaŋ ka ɛlā ka ɔcɛ nōo wɛ uwi, nōó kóō lɛ ɛga ō gba Ɔwɔico ɛ̄gbā ŋ ma lɛ abɔ kwu Ujisɔsi ɔtu lɛ a, á gbɛla ka aku ɔcɛ nōo gē gba Ɔwɔico ɛ̄gbā, nōo lɛ ubatisim ya ɛ ma géē lɛ abɔ kwu ɔ ɔtu fiyɛ ŋ? Ɔdi gáā ta alɔ abɔ ku alɔ kpɔtuce ka ikwū ku Ujisɔsi géē tiile lɛ eyeeye ku alɔ, naana nɛ alɔ lɛ ɔdobɔbi ya gbɔbu ɛ ma?

ƆDĀ NŌO TA UPƆLU ABƆ

Ó gáā ta Upɔlu eyī peee ka Ujisɔsi kwū lɛ anuɔ, ohigbu uklɔ nɛ Ujisɔsi je lɛ ɔ kóō tɔɔna a. Ɛgɛnyā a? Upɔlu kahinii: “N tá Ohɔ́nyɛtá Ujísɔ̄si Óndú alɔ ahínyá, anú nōo je ɔfú gā um kú um yúklɔ́ kú um ā. N tá ɔ̄ ahínyá  ohígbū ka ó lɛ um fu ka n cíkā ō cɛ̄ ɔ̄ ɛhɔ̄. Nááná nɛ̄ n tɛtɛ gē ka obɔ̄bí kú nū, yá ɔ̄ ōwē nɛ̄ɛ̄nɛ̄hi klla kōō cá ɔ̄ ɛcá bɔ̄bíbɔ̄bí dúú” a. (1 Utím. 1:12-14) Uklɔ nɛ Ujisɔsi je lɛ Upɔlu kóō tɔɔna, naana nɛ ó ya ɔdobɔbi alɛwa gbɔbu a, mafu lɛ Upɔlu ka Ujisɔsi meyinyinyi nu, ó yihɔtu nu klla kpɔtuce ɔ. Icɛ, Ujisɔsi lɛ uklɔ ō nyɔ gáā tɔɔna ku ɔkoolɔhi a je lɛ ɔnyɔɔnyɛ ku alɔ. (Umát. 28:19, 20) Uklɔ a géē ta alɔ abɔ ku alɔ má peee ka Ujisɔsi kwū ohigbu alɔ duu?

Albert néē je taajɛ ŋma ipu ujɔ ihayi ofu ce igwo ɛnɛ (34), nōó gboji nɛ ó je cigbihi wa ipu ujɔ ɛ ŋ ma kahinii: “Ɛlá ku um gē kwu aɔdobɔbi nɛ um ya a eko doodu. Amáŋ eko duuma nɛ um gē tɔɔna, ɔtu gē ya um bɛɛka Upɔlu a, Ujisɔsi lɛ uklɔ ō nyɔ i tɔɔna a je gā um ka n ya. Ɛlā ɔɔma gē cɛ gā um gweeye, ó klla gē cɛ gā um má iyi um, oyeeyi ku um, mla ɛcɔbu ku um ɔwɛ olɔhi.”—Aíjē 51:3.

Abɔ a gē klɔcɛ mla ɛdɔ ku ācɛ doodu a, ta uwa ɔtu kwu ɔtu ku Ujisɔsi gē meyinyinyi uwa klla yihɔtu uwa

Gbɔbu ɛɛ ku Allan kóō gáā nwu ɛlā ɔkwɛyi a, ó tɛtɛ gē ya ɔdobɔbi alɛwa, ó kahinii: “Jaa kwu icɛ, n gē gbɛla lɛyikwu aɔdobɔbi nɛ um ya ācɛ a. Ekoohi, ó gē cɛ lɛ abɔ hɛ um iyē. Amáŋ n ta Ujehofa ahinya ɛgɛ nɛ ó jɛga lɛ ɔcɛ ō biye íne bɛɛka ami, ō nyɔ i da ācɛ ɔhá lɛyikwu ɔkoolɔhi a. Eko duuma nɛ um má ɛgɛ nɛ ācɛ gē po ɔkoolɔhi a, ó gē tu ɛlá kwu ɛgɛ nɛ Ujehofa lɔhi klla yihɔtu alɔ nɛhi a. N yɔ i má ka Ujehofa yɔ i bi um le je otabɔ lɛ ācɛ ɔhá nōo lɛ ɔdobɔbi ya ɛ ma.”

Eko duuma nɛ alɔ gē tɔɔna, alɔ gē ya ɔdā olɔhi klla gē gbɛla ɔdā olɔhi. Ó gē mafu ɛgɛ nɛ Ujisɔsi meyinyinyi alɔ, yihɔtu alɔ klla kpɔtuce alɔ a.

UJEHOFA NWUNE FIYƐ ƆTU KU ALƆ

Ɔtu ku alɔ gē yɔ i ŋmo alɔ ɛpɔbi lɛyikwu aɔdobɔbi nɛ alɔ tɛtɛ ya a, jaa gbeeko néē géē wa i lɛ ɛcɛ obɔbi ku Ebilii nyā cataajɛ. Ɔdaŋ ka ɔtu ku alɔ gbɔɔ ō ŋmo alɔ ɛpɔbi, ɔdi gáā ta alɔ abɔ a?

Jean ɔcɛ éyi nɛ ɔtu gē ŋmo ɔ ɛpɔbi ohigbu oyeeyi ɛpa nɛ ó lā eko nɛ ó wɛ ɔyipɔnɔnya a kahinii: “Ɔtu ku um gē gbo nɛɛ, ō jé ka Ɔwɔico nwune fiyɛ ɔtu ku alɔ.” (1 Ujɔ́n. 3:19, 20) Bɛɛka Ujean a, ɔtu ku alɔ géē gbo nɛɛ, ɔdaŋ ku alɔ jé ka Ujehofa mla Ujisɔsi jé ku alɔ wɛ ācɛ ō biya íne. A hii mlanyi nóó, Ujehofa i ta Ujisɔsi ɛhɔ kóō gáā kwū ohigbu ācɛ nōo jila iyē ŋ, amáŋ, ó kwū ohigbu ācɛ nōó jila iyē ŋ nōo le piyabɔ ɛ ma.—1 Utím. 1:15.

Alɔ géē wa i kpɔtuce ka Ujisɔsi kwū lɛ eyeeye ku alɔ, ɔdaŋ ku alɔ gē gbɔɔkɔ klla gē gbɛla tu ɛgɛ nɛ Ujisɔsi ya mla ācɛ nōó jila iyē ŋ ma, mla ɔdaŋ ku alɔ gē ya ɔdā duuma nɛ alɔ ya gla, o ya ɛɛ ku alɔ yuklɔ ku ɔna ō ta nɛ Ujisɔsi je lɛ alɔ a. Ɔdaŋ ku alɔ gē ya lɛ a, alɔ géē lɔfu kɛla bɛɛka Upɔlu nōo kahinii: Ujisɔsi “yíihɔtū tá um klla cɛ̄ gekwú o yá ɛ́ɛ́ kóō lɛ um nyatá.”